Råd för framtiden 2023

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Denna gång arrangeras den i samarbete med Borås Stad, och äger rum på Borås Kongress den 29–30 mars. Det är även möjligt att delta digitalt. Sista anmälningsdag är den 22 mars.

Redan den 28 mars bjuder Borås Stad in till en välkomstmottagning klockan 19.00 på Textile Fashion Center, för de deltagare som befinner sig på plats i Borås. Ange vid anmälan till konferensen om du även vill delta på välkomstmottagningen.

Från lag till praktik

Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete är planerad att träda i kraft den 1 juli 2023. Detta utgör en viktig etapp för att hela samhället ska involveras i att förebygga brott och de problem som kriminaliteten medför. Lagen ställer krav på kommunerna att de ska arbeta kunskapsbaserat, och indirekt också på de aktörer som kommunerna behöver samverka med.

Under konferensen Råd för framtiden 2023 kommer vi, steg för steg, att visa hur brottsförebyggare ska kunna möta de nya lagkraven och bedriva ett effektivt brottsförebyggande arbete i samverkan. Hur kan en enkel kartläggning utföras? Vad är egentligen en orsaksanalys? Hur väljs åtgärder? Hur kan arbetet följas upp och när bör arbetet utvärderas?

Vi kommer att få ta del av regeringens ambitioner på det brottsförebyggande området och få höra om nuläge och utvecklingsbehov i det brottsförebyggande arbetet i Sverige. I sessionerna ges fördjupningar om förebyggande arbete mot hatbrott, mot våldsbejakande extremism, mot bedrägerier på internet och mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer. Dessutom får vi veta hur trygghetsvandringar kan genomföras tillsammans med unga, och lyssna till beskrivningar av olika kommuners bästa praxis i lokalt brottsförebyggande arbete.

Slutligen presenteras ny kunskap om kvinnors funktioner och deltagande i kriminella miljöer, och vad denna kunskap har för betydelse för det brottsförebyggande arbetet.

Missa inte dessa två fullspäckade och lärorika dagar, där du som lokal brottsförebyggare är med och bidrar till att utveckla det brottsförebyggande arbetet i Sverige!

Välkommen till Råd för framtiden 2023!

Program

Borås förmiddagsprogram

Innan själva konferensen börjar, erbjuder Borås Stad ett separat förmiddagsprogram den 29 mars för deltagare på plats i Borås. Förmiddagsprogrammet arrangeras i samarbete med Högskolan i Borås. Borås Stad ansvarar för förmiddagsprogrammet och dess innehåll. Du uppger i anmälan till Råd för framtiden, om du vill delta i förmiddagsprogrammet.

Förmiddagsprogrammet består av två valbara, parallella alternativ: en stadsvandring respektive föreläsningar i Borås Kongress. Om du vill delta i något av alternativen i förmiddagsprogrammet, anger du detta vid anmälan till själva konferensen.

Alternativ A: Stadsvandring med särskilt fokus på trygghetsfrågor

Samling direkt utanför Borås Kongress klockan 09.30, för en guidad vandring med exempel på trygghetsinsatser och trygghetsutmaningar i Borås stadskärna. Vandringen beräknas pågå cirka 1,5 timme, till ungefär klockan 11.00.
Begränsat antal platser, enligt principen ”först till kvarn”.

Alternativ B: Föreläsningar i Borås Kongress

09.30 Borås Stad hälsar välkommen

09.35–10.15 Samverkan för ett tryggare Borås

Borås är en mindre stad, men präglas på flera sätt av en storstads utmaningar. Hör hur bred samverkan mellan kommunen, polisen, civilsamhället, bostadsbolag, näringsliv, kollektivtrafik m.fl. blir ett verktyg för ökad social hållbarhet och en tryggare stad.
 • Alma Rejler, utvecklingsledare, Borås Stad.
 • Nadim Ghazale, kommunpolis, Polismyndigheten.

10.30–11.15 Nöjesliv, kortbedrägerier och platsanalyser

Föreläsningen handlar om samverkan kring brottsutsatta platser i urbana nöjesmiljöer. Startpunkten är en serie kortbedrägerier med koppling till kvarteren runt Andra Långgatan i Göteborg. Analyser med grund i miljöinriktad kriminologi presenteras. Även samverkan mellan akademi och praktik tas upp.

 • Charlotta Thodelius, lektor i kriminologi vid Akademin för polisiärt arbete, Högskolan i Borås.
 • Micael Björk, professor i sociologi vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Akademin för polisiärt arbete, Högskolan i Borås.


Detta program kan komma att ändras.

09.00–12.30 Registrering

(Gäller endast deltagare på plats i Borås.)

11.30–12.30 Lunch

12.30–12.45 Välkomsthälsningar

 • Mattias Larsson, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet (Brå).
 • Ylva Lengberg, kommunalråd, Borås Stad.

12.45–13.00 Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge och utvecklingsbehov

 • Intervju med Katarina Ramanius, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).

13.05–13.45 Var, när, hur? Kartläggning och lägesbild.

För att utföra effektivt brottsförebyggande arbete behövs god kännedom om den lokala brottsligheten. Var sker brotten? När sker de? Hur genomförs de? Våld i nära relationer inkluderas idag allt för sällan i den lokala lägesbilden. Därför har Brottsförebyggande rådet (Brå) i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten tagit fram ett fördjupat metodstöd om hur lokala aktörer kan kartlägga tre olika våldstyper, däribland våld i nära relationer, och förebygga att de sker.

 • Carl Gynne, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).
 • Lina Lundborg, utredare, Jämställdhetsmyndigheten.

13.45–14.15 Fikapaus

14.15–15.00 Gå till botten med problemet. Orsaksanalys.

Det brottsförebyggande arbetet sammanfaller ibland med förebyggande arbete mot ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel). För att kunna förebygga brott behöver vi ju förstå varför de uppstår. Men hur gör vi det? Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram Drogfria platser, ett metodstöd om hur orsaksanalys kan genomföras kopplat till platser där narkotikabrottslighet förekommer. Under denna session får du konkreta förslag på hur metodstödet kan vara till hjälp, samt tips på vägen!

 • Anders Green, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).
 • Ann Rönnäng, regional brottsförebyggande samordnare, Polisregion Väst
 • Fredrik Granhag, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Västra Götaland.

15.00–15.15 Förflyttning till parallella sessioner

(Gäller endast deltagare på plats i Borås.)

15.15–16.30 Parallella sessioner

Föranmälan är nödvändig, och görs i samband med anmälan till konferensen. Läs mer om respektive session längre ner på sidan.

 1. Hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism
 2. Tänk efter före – bedrägerier på internet
 3. Workshop: Hur kan trygghetsvandringar genomföras tillsammans med unga? (Enbart tillgänglig för deltagare på plats i Borås.)
 4. Agera mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer
 5. Tillsammans mot hatbrott
 6. Från norr till söder – en brottsförebyggande resa genom Sverige (Enbart tillgänglig för deltagare på plats i Borås.)

18.30 Konferensmiddag

(Gäller endast deltagare på plats i Borås.)


Detta program kan komma att ändras.

08.00–08.30 Registrering för dem som endast deltar dag 2

(Gäller endast deltagare på plats i Borås.)

08.30–09.45 Parallella sessioner

Föranmälan är nödvändig, och görs i samband med anmälan till konferensen. Läs mer om respektive session längre ner på sidan.

 1. Hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism
 2. Tänk efter före – bedrägerier på internet
 3. Workshop: Hur kan trygghetsvandringar genomföras tillsammans med unga? (Enbart tillgänglig för deltagare på plats i Borås.)
 4. Agera mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer
 5. Tillsammans mot hatbrott
 6. Från norr till söder – en brottsförebyggande resa genom Sverige (Enbart tillgänglig för deltagare på plats i Borås.)

09.45–10.15 Fikapaus

10.15–10.45 Regeringens brottsförebyggande arbete

 • Gunnar Strömmer, justitieminister.

10.50–11.30 Så, vad gör vi nu? Åtgärder.

Åtgärder för att förebygga brott bör, så långt det går, vara beprövade. Annars finns risken att vi sätter in åtgärder som inte fungerar eller som är skadliga. Förebyggande åtgärder riktade till barn och unga är ett område som är väl beforskat. Under denna session presenteras två metoder riktade till barn och unga: Komet (Kommunikationsmetod), en metod för att hjälpa unga som lätt hamnar i bråk och konflikter genom att utbilda föräldrar och lärare, och ACT (Acceptance and Commitment ­ Therapy/Training), en metod för att främja psykisk hälsa, resiliens och för att förebygga psykisk ohälsa.

 • Charlotta Gustafsson, biträdande enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå).
 • Fredrik Livheim, legitimerad psykolog, medicine doktor, peer-reviewed ACT-trainer.
 • Martin Forster, legitimerad psykolog och fil dr. i psykologi, Karolinska institutet.

11.30–12.00 Hur ska polisen stärka och utveckla det brottsförebyggande arbetet?

Under 2022 presenterade Polismyndigheten sin nya brottsförebyggande strategi. Representanter från Polismyndigheten berättar under sessionen om hur deras ledning och struktur ser ut för det brottsförebyggande arbetet, samt hur strategin tillkom och varför den ansågs vara prioriterad inom Polismyndigheten. Hur ska strategin skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete? Hur kan strategin samverka med den kommande lagstiftningen om kommunalt brottsförebyggande ansvar?

 • Josef Wiklund, polisintendent, uppdragsledare för Polismyndighetens brottsförebyggande strategi, Nationella operativa avdelningen (Noa)
 • Robert Karlsson, biträdande regionpolischef, Region Väst

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.40 Har arbetet gett resultat? Uppföljning och utvärdering.

Hur vet vi om det brottsförebyggande arbetet påverkat brottsligheten eller (o)tryggheten? Jo, vi följer upp och utvärderar arbetet! Under denna session får du ta del av exempel på hur lokala aktörer kan följa upp och utvärdera sitt brottsförebyggande arbete, samt framgångsfaktorer och eventuella utmaningar.

 • Christina Söderberg, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).
 • Marie Torstensson Levander, seniorprofessor, Malmö universitet.

13.45–14.15 Kvinnor i kriminella miljöer

Kvinnor är genomförare, möjliggörare och offer i det grova våldet i kriminella miljöer. Kvinnors deltagande i grov kriminalitet kan bidra till att den kriminella världen kan fortgå, bland annat genom att de inte uppmärksammas av olika samhällsaktörer. Detta är kunskaper som framkommit i Polismyndighetens rapport Kvinnors inverkan och delaktighet i det grova våldet i kriminella miljöer. Vad har detta för betydelse för det brottsförebyggande arbetet? Hur kan lokala brottsförebyggare använda sig av denna kunskap i sitt arbete?

 • Anna Ekström, verksamhetsutvecklare, Nationella operativa avdelningen (Noa), Polismyndigheten.

14.15–14.30 Avslutande reflektioner och summering av dagarna

 • Mattias Larsson, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet (Brå).

14.30 Slut på konferensen


Detta program kan komma att ändras.

Hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism

Att arbeta med frågor som rör våldsbejakande extremism kan upplevas svårt och skapa osäkerhet hos yrkesverksamma. Så hur kan vi hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism lokalt? Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ger konkreta förslag och verktyg för detta. Vi får även lyssna till goda lokala exempel på förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism, och hur lokala aktörer kan samverka.

 • Björn Berglund, verksamhetsansvarig EXIT, Fryshuset.
 • Emma Holmgren, rådgivare, Center mot våldsbejakande extremism (CVE).
 • Lisa Nordling, utredare, Enheten för barn och unga, Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning.
 • Monica Lidén, utredare, Enheten för vuxen, Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning.
 • Peder Englund, avdelningschef, Centrum för kunskap och Säkerhet (CKS), Borås stad.

Moderator: Maria von Bredow, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).

Tänk efter före – bedrägerier på internet

Samtidigt som vi använder oss alltmer av digitala lösningar, ökar också bedrägerierna på internet, och därmed oron för att utsättas för dem. Bedrägerier på internet kan drabba vem som helst, och konsekvenserna kan vara svåra – både för privatpersoner och för näringslivet. Är det upp till varje enskild person eller enskilt företag att tänka efter före – eller kan lokala aktörer samverka och göra mer i det förebyggande arbetet?

 • Fredrik Selin, jurist, Brottsoffermyndigheten.
 • Kristian Bergström, kommunpolis, Polismyndigheten.
 • Stefan Lundberg, handläggare brottsförebyggande arbete, Nationellt bedrägericentrum, Polismyndigheten.

Moderator: William Wikström, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).

Workshop: Hur kan trygghetsvandringar genomföras tillsammans med unga?

FN:s barnkonvention lyfter fram barns och ungas rätt att uttrycka sin mening och vara delaktiga i frågor som rör dem. Ett konkret exempel på hur ungas röster kan inkluderas i det lokala brottsförebyggande arbetet är särskilda trygghetsvandringar med unga. Hur kan sådana vandringar genomföras? Vad är viktigt att tänka på?

Denna workshop är enbart tillgänglig för deltagare på plats i Borås.

 • Birgitta Edin-Westman, samordnare för brott- och drogprevention, Örnsköldsviks kommun.

Moderator: Christina Söderberg, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).

Agera mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer

Vad är parallella samhällsstrukturer? Hur kan lokala aktörer upptäcka tecken på att sådana förekommer? Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar ett nytt metodstöd om förebyggande arbete mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer. Dessutom får vi ta del av konkreta exempel på hur arbetet kan utföras lokalt, och i samverkan.

 • Erika Sallander, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).
 • Stefan Arvidsson, polisinspektör, Polismyndigheten.
 • Therese Nordin, teamledare för brottsförebyggande, Miljöenheten, Botkyrka kommun.
 • Åsa Schelin, expert på boendefrågor, Sveriges Allmännytta.

Moderator: Lisa Pedersen, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).

Tillsammans mot hatbrott

Hatbrott utgörs av brott där gärningspersonens motiv kan kopplas till fördomar eller negativa föreställningar gentemot en viss nationalitet, etnicitet, hudfärg, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Bland de hatbrott som anmäls är afrofobi det vanligast förekommande motivet, bortsett från allmänt främlingsfientliga motiv. Under sessionen diskuteras olika typfall av afrofobiska hatbrott och dess konsekvenser.

 • Lisa Wallin, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).
 • Martina Lindberg, verksamhetsutvecklare hatbrott och andra brott som hotar demokratin, Nationella operativa avdelningen (Noa), Polismyndigheten.
 • Yonnas Seyoum, vice ordförande, Afrosvenskarnas riksorganisation.

Moderator: Charlotta Gustafsson, biträdande enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå).

Från norr till söder – en brottsförebyggande resa genom Sverige

Runt om i Sverige bedrivs dagligen framgångsrikt brottsförebyggande arbete. Under denna session förflyttar sig deltagarna mellan olika ”stationer” med exempel på det goda arbete som bedrivs, och får möjlighet till ytterligare nätverkande och erfarenhetsutbyte. Följ med på en brottsförebyggande resa genom Sverige!

Denna parallella session är enbart tillgänglig för deltagare på plats i Borås.

 • Iman Abbas, säkerhetsstrateg, Helsingsborg stad.
 • Lotta Jofjord, kommisarie/kommunpolis, Polismyndigheten.
 • Louise Karlsson, kommunpolis, Polismyndigheten.
 • Sandra Hallgren, samordnare riktad mot prostitution och människohandel, Socialkontoret, Södertälje kommun.
 • Victor Prästbacka, kommunpolis, Polismyndigheten.

Moderator: Linda Alexandersson, handläggare, Brottsförebyggande rådet (Brå).

Detta program kan komma att ändras.

Dona Hariri är moderator på Råd för framtiden 2023. Dona Hariri är jurist, författare och moderator med stort engagemang för mänskliga rättigheter. Hon är känd för att göra juridiken tillgänglig och begriplig för fler i sann folkbildningsanda, bland annat genom sin bok Fatta lagen, som expert i TV4 Nyhetsmorgon och med sin öppna juridiska rådgivning på centralstationen i Stockholm och i Husby. Dona är en erfaren moderator och konferencier med tidigare uppdrag för bland annat Sida, We_Change, Forum Jämställdhet och Mänskliga Rättighetsdagarna. Hon har fått många priser för sitt engagemang, däribland Årets Mångfaldsbragd, IM-priset och Zaida Cataláns pris för visat mod och människokärlek.

Dona Hariri. Fotograf: Kajsa Göransson

Fotograf: Kajsa Göransson

År 2023 genomförs Råd för framtiden återigen som en hybridkonferens, där det är möjligt att delta antingen fysiskt eller digitalt. På plats är antalet deltagare begränsat till 500 personer, men antalet digitala deltagare är obegränsat. Du anger vilket du väljer i samband med din anmälan.

VIKTIG INFORMATION INNAN DU PÅBÖRJAR DIN ANMÄLAN

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med brottsförebyggande frågor

Råd för framtiden är en konferens om brottsförebyggande arbete, och för att få delta krävs det att din befattning är kopplad till just det. Du kommer vid anmälan att få beskriva din roll i det brotts­förebyggande arbetet.

Givande med deltagare från olika håll

Vi strävar efter att de som möts i Borås ska komma från så olika håll som möjligt, både geografiskt och organisatoriskt, och ber dig därför att stämma av med dina kollegor vilka av er som bör resa. Om det blir alltför många anmälda från en och samma organisation, kan vi komma att behöva avboka några från att delta fysiskt.

Digitalt deltagande

De som anmäler sig till att delta digitalt, kommer att kunna nå alla föreläsningar och valbara sessioner via ett digitalt verktyg, under de två konferensdagarna. Det kommer också att finnas möjlighet att chatta med andra deltagare (även med dem som deltar fysiskt på plats), att chatta med utställare på plats samt att ställa frågor till talarna under sessionerna. Alla anmälda deltagare kommer att få personliga inloggnings­uppgifter för tillgång till det digitala verktyget.

Under båda konferensdagarna finns det några valbara sessioner, som hålls parallellt, vid ett tillfälle per dag. När du anmäler dig till konferensen måste du ange vilken av dessa sessioner du önskar delta i digitalt, dag 1 respektive dag 2, så att vi vet hur antalet deltagare fördelar sig på de olika digitala rummen.

Anmälningsvillkor för digitalt deltagande

Konferensen är kostnadsfri, men anmälan är bindande. Vid eventuellt förhinder, eller om du väljer att överlåta din plats till en kollega, måste du meddela detta skriftligt, till rff@bra.se senast den 15 mars.

Anmälan för digitalt deltagande är stängd.

Fysiskt deltagande

Många har anmält intresse för konferensen och antalet fysiska platser är som sagt begränsat. Konferensen brukar bli fullbokad kort efter att anmälan öppnats, och vi tillämpar principen ”först till kvarn”. Samma princip gäller även för de valbara sessionerna, som hålls parallellt vid ett tillfälle per dag. För att få delta på dessa måste du, i samband med konferensanmälan, föranmäla dig till de två valbara sessioner du vill gå på.

Anmälningsvillkor för fysiskt deltagande

Konferensen är kostnadsfri, men anmälan är bindande. För dem som deltar på plats ingår kaffe och lunch båda dagarna samt middag på onsdagskvällen. Vid eventuellt förhinder, eller om du väljer att överlåta din plats till en kollega, måste du meddela detta skriftligt, till rff@bra.se senast den 15 mars. Annars debiteras en avgift om 1 250 kronor för dem som uteblir, detta för att täcka kostnaden för beställd förtäring.

Fram till i mitten av januari kommer flera hotell i Borås att erbjuda ett antal rum för i första hand konferensdeltagare. Därefter kommer denna pott att reduceras successivt, och varken Brå eller hotellen kan garantera hur länge det finns tillgängliga rum. Vi rekommenderar er därför att boka rum så tidigt som möjligt, inte minst för att antalet hotellrum i Borås är begränsat. Deltagarna står själva för sina hotellkostnader.

Läs mer om hotellen och om hur du bokar rum Pdf, 110 kB.

Sidan senast uppdaterad: