Hot och trakasserier

I Brås trygghetsundersökning uppger 5 procent att de blev utsatta för hot under 2015. Under 2016 ökade de anmälda olaga hoten med 4 procent till 54 600 brott, medan anmälda ofredanden minskade med 2 procent till 55 800 brott.

Andel som utsatts för hot

Andelen utsatta personer i befolkningen (16-79 år) för hot, år 2005–2015. Källa: NTU

Utsatthet för hot

I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 5,0 procent av befolkningen (16–79 år) att de utsatts för hot 2015, vilket motsvarar cirka 375 000 personer. Det är en ökning jämfört med 2014, då andelen utsatta var 4,1 procent. Mellan 2005 och 2014 har andelen utsatta varit 4,0 som lägst och 4,6 procent som högst. Således är årets andel den högsta som uppmätts. Om detta är ett trendbrott eller en tillfällig avvikelse från en i övrigt relativt stabil nivå får kommande års mätningar visa. De flesta av de utsatta (66 %) uppger att det rört sig om en händelse under 2015. Det finns ett fåtal personer med mycket hög grad av upprepad utsatthet. Exempelvis har 5 procent av de hotade utsatts för tio hot eller fler. Därför blir det beräknade antalet händelser mer än dubbelt så stort som antalet utsatta personer (980 000 händelser).

Kön och ålder

Kvinnor utsätts för hot i större utsträckning än män (5,2 jämfört med 4,7 %), en skillnad som noterats sedan 2006. Det är även fler kvinnor än män i befolkningen (16–79 år) som under 2015 utsattes för fler än ett hot (1,8 % av kvinnorna jämfört med 1,5 % av männen).

Bortsett från de allra yngsta (16–19 år) finns ett samband mellan utsatthet för hot och ålder, där utsattheten i stort sett är lägre ju äldre åldersgrupp som studeras. Bland personer i åldersgrupperna 20–24 och 25–34 år har 7,5 respektive 7,4 procent utsatts för hot, och bland personer i åldersgruppen 75–79 år har 1,0 procent utsatts för hot under 2015. Även när hänsyn tas till kön är fördelningen mellan åldersgrupperna likartad, det vill säga utsattheten är högst bland de yngre och minskar ju äldre åldersgrupp som studeras.

Olika gruppers utsatthet för hot

Det finns även skillnader mellan olika grupper i befolkningen när det gäller utsatthet för hot. Ensamstående med eller utan barn uppger oftare att de har blivit utsatta jämfört med sammanboende med eller utan barn (9,1 respektive 6,1 % jämfört med 5,0 respektive 3,4 %). Det är också vanligare för boende i flerfamiljshus (5,8 %) än för boende i småhus (4,1 %) att ha blivit utsatta för hot. Boende i storstadsregioner och i andra större städer utsätts i större utsträckning (5,2 %) än personer som bor i mindre städer eller på landsbygden (4,3 %). Andelen utsatta för hot är också större bland personer födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar (7,2 %) än bland personer födda i Sverige med minst en inrikesfödd förälder eller personer som själva är utrikesfödda (4,8 respektive 5,2 %). Utsattheten för hot är dessutom något större bland personer med eftergymnasial utbildning (5,3 %) än bland personer med gymnasial (4,8 %) eller förgymnasial utbildning (4,3 %).

När man rensar bort effekten av bakgrundsfaktorer som ålder och kön försvinner skillnaden i utsatthet för hot mellan grupper med olika utbildning. Däremot kvarstår skillnaden mellan olika familjetyper.

Omständigheter kring hot

Den vanligaste typen av brottsplats vid hot är allmän plats (43 %). Därefter kommer arbetsplatsen eller skolan (29 %) och sedan hot i en bostad (23 %). Hot på allmän plats drabbar män (50 %) i större utsträckning än kvinnor (38 %). Däremot är det vanligare för kvinnor (29 %) än för män (17 %) att bli hotade i en bostad. Det är ingen skillnad mellan män och kvinnor vad gäller andelen hot som skett på arbetsplatsen eller i skolan (29 % bland både män och kvinnor).

Vid drygt hälften av hottillfällena (58 %) är gärningspersonen helt okänd för den utsatta personen. Kvinnor uppger i större utsträckning än män att de har blivit utsatta för hot av en närstående (16 jämfört med 5 %). Det är något vanligare bland kvinnor än bland män att gärningspersonen varit bekant (33 jämfört med 28 %). Män utsätts för hot från en helt okänd person oftare än kvinnor (67 jämfört med 51 %). Dessa olika typer av relation till gärningspersonen har förhållit sig relativt konstanta till varandra över tid. Bland både män och kvinnor har det ända sedan undersökningen inleddes varit vanligast att gärningspersonen är helt okänd. Likaså har det vid samtliga undersökningstillfällen varit minst vanligt att gärningspersonen är närstående.

De som utsatts för hot får svara på frågor om gärningspersonens kön och ålder. De allra flesta har en uppfattning om såväl kön som ålder, men 2,2 procent uppger att de inte vet om gärningspersonen var en man eller kvinna, och 2,8 procent uppger att de inte kan uppskatta åldern. Resultaten visar att de som har en uppfattning om kön respektive ålder i de allra flesta fall av hot (89 %) uppger att gärningspersonen var en man. I hälften av fallen (51 %) uppger de utsatta att de antingen vet eller uppskattar att personen varit 34 år eller yngre. Dock kan det under vissa omständigheter vara svårt för den utsatta att veta om gärningspersonen var en man eller kvinna och ännu svårare att uppskatta gärningspersonens ålder. Resultaten bör därför tolkas med viss försiktighet.

Vad beträffar förekomsten av alkohol eller droger i samband med hot, bedömer de utsatta i nära hälften av fallen (46 %) att gärningspersonen varit påverkad av någotdera. I 10 procent av händelserna säger sig den utsatta personen själv ha varit påverkad av alkohol. Liksom vid misshandel är det vid hot stor skillnad mellan män och kvinnor när det gäller förekomst av alkohol och droger. Män uppger oftare än kvinnor att gärningspersonen varit påverkad av alkohol eller droger (53 % jämfört med 40 % av händelserna), eller att de själva varit påverkade av alkohol vid tillfället (16 % jämfört med 5 % av händelserna).

Andel som utsatts för trakasserier

Andelen utsatta personer i befolkningen (16-79 år) för trakasserier, år 2005–2015. Källa: NTU

Utsatthet för trakasserier

Trakasserier kan exempelvis vara att vid upprepade tillfällen bli förföljd eller få oönskade besök, telefonsamtal, meddelanden och liknande. Trakasserier definieras i NTU som en serie av mer eller mindre allvarliga händelser. Var och en av händelserna behöver inte vara kriminaliserade och klassificeras inte nödvändigtvis som egna brott juridiskt sett. I de fall den sammanlagda serien av händelser är brottslig kan den dock antas hamna under brottsrubriceringar, till exempel grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, ofredande, hemfridsbrott eller olaga förföljelse.

I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 4,7 procent av befolkningen (16–79 år) att de blivit utsatta för trakasserier 2015, vilket motsvarar cirka 356 000 personer. Det är en ökning jämfört med 2014, då 4,0 procent uppgav att de hade blivit utsatta. Mellan 2005 och 2010 minskade andelen utsatta successivt från 5,2 till 3,5 procent. Därefter har utsattheten ökat.

Kön och ålder

Kvinnor är i större utsträckning än män utsatta för trakasserier (5,7 jämfört med 3,7 %), en skillnad som är genomgående sedan 2005. Över tid har det varit unga personer, 16–19 respektive 20–24 år, som i högst grad uppgivit utsatthet för trakasserier, medan utsattheten varit lägre bland medelålders och äldre personer. Den senaste mätningen visar dock på något jämnare nivåer mellan de olika åldersgrupperna, vilket främst beror på att utsattheten för medelålders män har ökat i den senaste mätningen. Men det är fortfarande den yngsta åldersgruppen (16–19 år) som är utsatt för trakasserier i högst grad och de äldsta (65–74 samt 75–79 år) som är utsatta i lägst grad. Utsattheten är särskilt stor bland unga kvinnor; 8,3 procent av kvinnorna i åldern 16–24 år har utsatts för trakasserier 2015. Bland män är det i stället i åldersgrupperna 25–44 och 45–64 år som de största andelarna utsatta finns (4,2 respektive 4,1 %).

Olika gruppers utsatthet för trakasserier

Utsattheten för trakasserier är högre bland personer med gymnasial utbildning (5,3 %) samt högst förgymnasial utbildning (4,7 %) jämfört med personer med eftergymnasial utbildning (4,0 %). I likhet med vad som är fallet för flertalet andra brott mot enskild person är trakasserier vanligare bland ensamstående, både utan barn (6,2 %) och, framför allt, med barn (10,6 %) jämfört med sammanboende med eller utan barn (3,6 respektive 3,2 %). Det är även vanligare bland boende i flerfamiljshus (5,5 %) än bland boende i småhus (3,9 %) att utsättas för trakasserier. Det är också vanligare att inrikesfödda personer med två utrikesfödda föräldrar utsätts för trakasserier (6,5 %) jämfört med personer som är födda i Sverige med minst en inrikesfödd förälder samt personer som är utrikesfödda (4,6 respektive 4,8 %). Andelen utsatta tycks vara ungefär lika stor oavsett om man bor i storstadsregion (4,7 %), i större städer (4,8 %) respektive i mindre städer eller på landsbygden (4,7 %).

Eventuella skillnader i utsatthet mellan olika grupper behöver inte innebära att det finns ett direkt orsakssamband. Ett exempel är att utbildning ofta ser ut att samvariera med utsatthet för brott, men eftersom utbildningsnivå samtidigt samvarierar med ålder måste man använda sig av särskilda statistiska analyser för att avgöra vilken av faktorerna som samvarierar med utsattheten. De särskilda statistiska analyserna som gjordes i NTU 2015 visar att när man rensar bort de andra bakgrundsfaktorernas effekt, som ålder, kvarstår skillnaden i utsatthet för trakasserier för kvinnor på ett sådant sätt att de med eftergymnasial utbildning är mindre utsatta än de med högst förgymnasial utbildning. Även skillnaden i utsatthet mellan personer som lever i olika typer av familjekonstellationer kvarstår när man tar bort effekten av de andra bakgrundsfaktorerna, något som gäller både för kvinnor och för män.

Omständigheter kring trakasserier

Ungefär hälften (51 %) av dem som utsatts för trakasserier uppger att gärningspersonen är en helt okänd person, det vill säga en person som den utsatta inte känner sedan tidigare. Ungefär var tredje utsatt person uppger att gärningspersonen är bekant (31 %), och 14 procent svarar att det rör sig om en närstående, medan 5 procent uppger att de inte har någon uppfattning om vem gärningspersonen är. Bland både män och kvinnor som har blivit utsatta för trakasserier under 2015 är det vanligaste svaret att gärningspersonen är en helt okänd person eller en bekant. Däremot svarar kvinnor i större utsträckning än män att gärningspersonen var en närstående (15 jämfört med 11 %). Män svarar i större utsträckning än kvinnor att gärningspersonen var en bekant (35 jämfört med 28 %).

Andelen fall där de utsatta inte kan svara på huruvida gärningspersonen är känd eller okänd har minskat sedan 2005 liksom andelen fall där gärningspersonen är bekant med offret. Samtidigt har andelen helt okända gärningspersoner ökat, men den utvecklingen tycks framför allt gälla trakasserier mot kvinnor.

Trakasserier kan vara mer eller mindre allvarliga. En indikator på allvarlighetsgrad kan vara hur händelserna upplevs av den som utsätts. I NTU frågas hur skrämmande den utsatta personen tycker att händelserna var. Nära var sjätte person (15 %) svarar att händelserna var mycket skrämmande, 35 procent svarar att de var ganska skrämmande, medan övriga antingen upplever dem som inte särskilt eller inte alls skrämmande (sammanlagt 50 %). En annan indikator på allvarlighetsgrad, som också belyser omfattningen av utsattheten, är antalet händelser som en person utsatts för. Omkring en tredjedel av de utsatta (31 %) uppger att det rört sig om färre än fyra händelser. Ungefär lika många (33 %) uppger att det rört sig om fyra till tio händelser. Knappt en fjärdedel (23 %) uppger att det rört sig om 11–99 händelser, och 12 procent uppger att trakasserierna omfattat ett mycket stort antal händelser (100 eller fler).

Jämfört med de andra typerna av brott mot enskild person som undersöks i NTU är det en relativt stor andel av dem som utsatts för trakasserier som uppger att de inte vet om gärningspersonen var en man eller en kvinna (16 %), medan ungefär 64 procent uppger att det var en man. Ungefär var femte person (22 %) som utsattes för trakasserier någon gång under 2015 uppger att de inte kan uppskatta åldern på gärningspersonen, medan nästan två av fem personer (37 %) uppger att gärningspersonen var 34 år eller yngre.

Anmälda brott

Antal anmälda olaga hot samt ofredanden, 2007–2016. Källa: Anmälda brott

Under 2016 anmäldes 54 400 brott om olaga hot, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2015. Samtidigt minskade antalet anmälda ofredanden med 3 procent, till 55 700 anmälda brott.

I jämförelse med 2007 har antalet anmälda brott om olaga hot ökat med 12 procent, medan antalet anmälda brott rörande ofredande har ökat med 42 procent. Antalet anmälda olaga hot ökade fram till 2010 för att sedan sjunka fram till 2013. Antalet anmälda ofredanden ökade kontinuerligt fram till 2012 för att sedan vara relativt oförändrad. När det gäller olaga hot och ofredande mot personer under 18 år kan det noteras att anmälningarna, i likhet med misshandel mot ungdomar (7–14 år), minskar tydligt under sommarmånaderna.

Olaga förföljelse infördes i brottsbalken den 1 oktober 2011. År 2016 anmäldes 658 brott om olaga förföljelse, vilket motsvarar en ökning med 10 procent jämfört med 2015. Sedan 2012 har antalet anmälningar minskat med 258 brott eller 28 procent. Att tänka på är att olaga förföljelse omfattar flera brott och kan bestå av flera olika typer av brott, såsom misshandel, olaga hot, hemfridsbrott, kränkande fotografering, sexuellt ofredande och överträdelse av kontaktförbud, som sammantaget ingår i en upprepad kränkning. I och med detta är utvecklingen beroende av polisens och åklagarnas hantering av dessa brott.

Enligt uppgifter från Åklagarmyndigheten utfärdades 3 820 kontaktförbud under 2016, vilket är färre (−5 %) än året dessförinnan. Samtidigt anmäldes 5 100 överträdelser av kontaktförbud, vilket är en minskning med 224 anmälda brott (−4 %) sedan föregående år. Jämfört med 2007 har antalet anmälda överträdelser av kontaktförbud ökat med 35 procent (1 330 brott). Vid denna typ av brott är det vanligt att en enskild gärningsperson begår ett upprepat antal överträdelser av ett kontaktförbud, vilket ger ett stort antal brott i en enda anmälan. Enstaka stora ärenden av denna typ kan ge upphov till att antalet anmälda överträdelser varierar relativt kraftigt mellan olika år. 

Uppklarade brott

Personuppklaringsprocenten² för olaga hot samt ofredanden, 2007–2016. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2016 handlades¹ 53 300 brott gällande olaga hot, vilket är en ökning med 711 brott (+1 %) jämfört med 2015. För 84 procent (44 900 brott) av de handlagda brotten bedrevs en utredning, medan de resterande handlagda brotten (16 % eller 8 390 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2015 har andelen utredda brott ökat och andelen direktavskrivna brott minskat med 1 procentenhet vardera.

Av de handlagda brotten gällande olaga hot förundersökningsbegränsades 2 procent (1 180 brott), varav de flesta (1 130 brott) förundersökningsbegränsades efter att en utredning inletts. Andelen förundersökningsbegränsade brott av de handlagda brotten var densamma 2015.

Totalt personuppklarades 4 850 brott gällande olaga hot. Lagföringsprocenten, som anger andelen personuppklarade brott av de utredda brotten², uppgick till 11 procent 2016. Det är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015 och en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2014.

Personuppklaringsprocenten, de personuppklarade brotten i relation till de handlagda brotten², för olaga hot 2015 uppgick till 9 procent. Jämfört med 2015 har personuppklaringsprocenten minskat med 1 procentenhet. Jämfört med 2007 har den minskat med 4 procentenheter.

För 51 procent (27 200 brott) av samtliga handlagda brott gällande olaga hot fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet, vilket är 1 procentenhet lägre än 2015. Andelen personuppklarade brott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 18 procent, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015.

År 2016 handlades¹ 55 400 brott gällande ofredande, vilket är en minskning med 3 200 brott (−5 %). Det bedrevs en utredning för 53 procent av brotten (29 600 brott) och resterande 47 procent (25 800 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2015 har utredda brott ökat och direktavskrivna brott minskat med 2 procentenheter vardera.

Av de handlagda brotten gällande ofredande förundersökningsbegränsades totalt 5 procent (2 920 brott), andelen är 1 procentenhet högre än 2015.

Antalet personuppklarade ofredanden uppgick till 1 620 brott. Relaterat till de utredda brotten ger det en lagföringsprocent² på 6 procent, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015. Jämfört med 2014 har lagföringsprocenten för ofredande minskat med 1 procentenhet.

De personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda brott gällande ofredande ger en personuppklaringsprocent² på 3 procent, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2015. Under den senaste tioårsperioden har personuppklaringsprocenten för ofredande minskat med 2 procentenheter. Men enligt den tidigare definitionen har personuppklaringsprocenten minskat med 3 procentenheter jämfört med 2007, vilket är en mer korrekt jämförelse.

Det fanns minst en person registrerad som skäligen misstänkt för 26 procent (14 500 brott) av de handlagda brotten gällande ofredande, 1 procentenhet lägre än 2015. Andelen personuppklarade ofredanden av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 11 procent, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015.

Misstänkta personer

Antal personer misstänkta för olaga hot och ofredande 2007–2016. Källa: Misstänkta personer

Antalet personer som misstänkts för olaga hot var 19 600 personer 2016, och är en ökning med 1 procent jämfört med 2015. Antalet män som misstänktes för olaga hot 2016 var också fler (+1 %) än 2015, medan antalet kvinnor hade minskat med 4 procent. Antalet personer som misstänkts för ofredande var 11 100 personer 2016, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med 2015. Minskningen kan ses för såväl kvinnor som män, med 7 respektive 2 procent. Majoriteten av de misstänkta för olaga hot och ofredande var män, 86 respektive 78 procent.

År 2016 var 240 personer per 100 000 invånare misstänkta för olaga hot, vilket är samma nivå som 2015. Sedan 2007 har det dock skett en minskning med 7 procent eller 18 personer. Antalet kvinnor per 100 000 invånare som har misstänkts för olaga hot var 5 procent lägre 2016 jämfört med 2015. Antalet män per 100 000 invånare som misstänkts för olaga hot var dock oförändrat mot året dessförinnan. Både antalet kvinnor och antalet män har minskat över en tioårsperiod (−2 % respektive −7 %).

Lagförda för fridskränkning

Lagföringsbeslut med grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning (4a §) eller olaga förföljelse(4b §) som huvudbrott, år 2007-2016. Sedan den 1 oktober 2011 räknas upprepad brottslighet avseende vissa brott som faller in under rubriceringarna som olaga
förföljelse. Källa: Personer lagförda för brott 

Gärningar som misshandel, olaga hot, ofredande med mera kan, när de utgjort ett led i en upprepad kränkning, rubriceras som grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning. År 2016 fattades 163 respektive 75 lagföringsbeslut med huvudbrottet grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning. Antalet lagföringar för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning ökade med 14 respektive 9 beslut, eller med 9 respektive 14 procent, mellan 2015 och 2016.

Antalet beslut gällande grov kvinnofridskränkning har minskat med 143 beslut, eller 47 procent sedan 2007. Även antalet lagföringsbeslut avseende grov fridskränkning har minskat, med 29 beslut eller 28 procent, under denna period. En viss del av nedgången avseende grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning under åren 2012–2015 kan troligtvis förklaras av att upprepad brottslighet avseende vissa brott som faller in under rubriceringarna, sedan den 1 oktober 2011, även kan rubriceras som olaga förföljelse.

Skillnaden mellan de olika brottsrubriceringarna ligger i vilken relation offer och gärningsperson har. Vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning gäller att brottet ska ha begåtts mot en närstående eller tidigare närstående person och att handlingarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Dessa krav finns inte för brottet olaga förföljelse. För olaga förföljelse gäller dock liksom för fridskränkningsbrotten att samtliga gärningar som omfattas av lagen (för respektive brott) ska ha utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet. I Brås rapport 2015:2 Olaga förföljelse går det att läsa mer om hur brottsrubriceringen olaga förföljelse har tillämpats och påverkat tillämpningen av andra brottsrubriceringar.

Jämfört med 2015 minskade dock antalet lagföringsbeslut med olaga förföljelse som huvudbrott med 24 beslut (−23 %).

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, såsom strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse, under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Fakta

  • 54 600 olaga hot anmäldes (2016)
  • 5 100 överträdelser av kontaktförbud (2016)
  • 658 brott för olaga förföljelse (2016)
  • 86 procent av de som misstänktes för olaga hot 2016 var män
  • 9 procent = personuppklaringsprocenten för olaga hot (2016)

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-16