Erfarenhet av polis i samband med utsatthet för brott de senaste tre åren, enligt NTU 2014. Andel i procent för respektive grupp som varit i kontakt med polisen, i procent.
Sammantagen erfarenhet av Polisen Upplevelse av Polisens tillgänglighet Upplevelse av Polisens bemötande Upplevelse av Polisens information om ärendet Upplevelse av Polisen effektivitet i ärendet
Mycket eller ganska positiv Mycket eller ganska nöjd Mycket eller ganska nöjd Mycket eller ganska nöjd Mycket eller ganska nöjd
TOTALT 55 72 73 47 32
Kön
Män 51 69 71 42 29
Kvinnor 61 74 75 52 35
Ålder
16–24 år 52 74 73 44 35
25–44 år 53 73 71 45 30
45–64 år 56 70 73 48 31
65–79 år 64 68 78 51 36
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med 56 73 73 46 31
– båda/en förälder inrikes född(a) 58 71 72 53 37
– båda föräldrarna utrikes födda 50 68 73 47 32
Utrikesfödda
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 55 70 74 47 38
Gymnasial 54 71 74 45 31
Eftergymnasial 56 73 71 48 30
Familjetyp
Sammanboende
– utan barn 57 74 75 46 33
– med barn 57 74 73 51 34
Ensamstående
– utan barn 52 69 70 45 29
– med barn 57 64 73 47 30
Bostadstyp
Småhus 57 72 74 48 33
Flerfamiljshus 54 72 72 46 31
Boendeort
Storstad 54 73 71 46 30
Större stad 55 72 75 48 34
Mindre stad/landsbygd 59 67 73 46 32
(x) Antalet personer som svarat på frågan är allt för litet för att andelen ska kunna redovisas.