Erfarenhet av polis i samband med utsatthet för brott de senaste tre åren, enligt NTU 2013. Andel i procent för respektive grupp som varit i kontakt med polisen, i procent.
Sammantagen erfarenhet av Polisen Upplevelse av Polisens tillgänglighet Upplevelse av Polisens bemötande Upplevelse av Polisens information om ärendet Upplevelse av Polisen effektivitet i ärendet
Mycket eller ganska positiv Mycket eller ganska nöjd Mycket eller ganska nöjd Mycket eller ganska nöjd Mycket eller ganska nöjd
TOTALT 57 73 76 48 31
Kön
Män 52 69 73 44 30
Kvinnor 62 77 78 53 32
Ålder
16–24 år 55 75 73 45 33
25–44 år 54 72 74 47 30
45–64 år 59 73 77 49 31
65–79 år 62 76 80 54 33
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med
– båda/en förälder inrikes född(a) 55 73 75 48 30
– båda föräldrarna utrikes födda x 79 80 42 17
Utrikesfödda 62 73 77 51 37
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 52 70 73 44 28
Gymnasial 57 74 76 48 33
Eftergymnasial 58 73 76 50 30
Familjetyp
Sammanboende
– utan barn 54 73 75 46 29
– med barn 56 72 78 48 29
Ensamstående
– utan barn 58 74 75 49 33
– med barn 62 72 72 51 38
Bostadstyp
Småhus 56 72 77 47 29
Flerfamiljshus 57 74 74 49 33
Boendeort
Storstad 59 74 75 49 31
Större stad 55 72 77 49 33
Mindre stad/landsbygd 55 73 75 45 29
(x) Antalet personer som svarat på frågan är allt för litet för att andelen ska kunna redovisas.