Erfarenhet av polis i samband med utsatthet för brott de senaste tre åren, enligt NTU 2012. Andel i procent för respektive grupp som varit i kontakt med polisen, i procent.
Sammantagen erfarenhet av Polisen Upplevelse av Polisens tillgänglighet Upplevelse av Polisens bemötande Upplevelse av Polisens information om ärendet Upplevelse av Polisen effektivitet i ärendet
Mycket eller ganska positiv Mycket eller ganska nöjd Mycket eller ganska nöjd Mycket eller ganska nöjd Mycket eller ganska nöjd
TOTALT 54 73 76 48 33
Kön
Män 51 71 74 46 31
Kvinnor 58 74 78 52 36
Ålder
16–24 år 52 72 75 43 37
25–44 år 54 74 76 48 33
45–64 år 55 70 75 50 32
65–79 år 57 77 81 51 31
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med
– båda/en förälder inrikes född(a) 55 74 76 50 33
– båda föräldrarna utrikes födda x 69 77 35 28
Utrikesfödda 49 67 73 45 32
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 56 72 77 50 38
Gymnasial 54 70 76 48 33
Eftergymnasial 54 76 75 48 30
Familjetyp
Sammanboende
– utan barn 55 75 77 46 30
– med barn 54 73 76 52 33
Ensamstående
– utan barn 53 70 75 47 35
– med barn 55 68 73 53 39
Bostadstyp
Småhus 55 75 78 50 33
Flerfamiljshus 53 70 73 47 33
Boendeort
Storstad 56 72 74 47 29
Större stad 56 74 79 52 38
Mindre stad/landsbygd 48 71 73 45 33
(x) Antalet personer som svarat på frågan är allt för litet för att andelen ska kunna redovisas.