Erfarenheter av rättsväsendet bland personer som varit i kontakt med polisen på grund av att de anmält ett brott eller medverkat som målsägande i en rätteång under de senaste tre åren, enligt NTU 2011. Andel i procent.
Mycket positiva Ganska positiva Varken positiva eller negativa Ganska negativa Mycket negativa
Erfarenheter av polisen TOTALT 28 29 27 8 7
(n=2 077) Män 25 31 28 9 8
Kvinnor 33 28 27 8 6
Erfarenheter av målsägandebiträde (n=137) TOTALT 43 25 11 10 10
Erfarenheter av åklagare TOTALT 27 32 19 8 13
(n=279) Män 24 31 20 9 16
Kvinnor 30 34 17 8 10
Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd
Bemötande i domstol TOTALT 39 31 14 6 10
(n=216)
Mycket lätt Ganska lätt Varken lätt eller svårt Ganska svårt Mycket svårt
Förståelse av rättegången TOTALT 43 38 9 5 5
(n=217)
Tillräcklig Oillräcklig
Information om rättegången TOTALT 75 25
(n=213) Män 75 25
Kvinnor 76 24
Not: Underlaget för personer som deltagit i rättegång är relativt litet. Därför är det inte möjligt att särredovisa resultaten efter kön för samtliga frågor.