Erfarenheter av rättsväsendet bland personer som varit i kontakt med polisen på grund av att de anmält ett brott eller medverkat som målsägande i en rätteång under de senaste tre åren enligt NTU 2008. Andel i procent.
Mycket positiva Ganska positiva Varken positiva eller negativa Ganska negativa Mycket negativa
Erfarenheter av Polisen
(n= 2 485)
TOTALT 24 31 30 9 6
Kön
Män 19 30 32 11 8
Kvinnor 29 32 28 7 5
Erfarenheter av målsägandebiträde TOTALT 40 34 13 8 5
(n= 162)
Erfarenheter av åklagare TOTALT 27 40 21 6 7
(n= 246) Män 27 34 21 8 10
Kvinnor 27 45 21 4 2
Bemötande i domstol Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd
(n= 246)
TOTALT 34 35 16 8 7
Män 30 36 19 8 8
Kvinnor 38 35 14 8 6
Förståelse av rättegången Mycket lätt Ganska lätt Varken lätt eller svårt Ganska svårt Mycket svårt
(n= 246)
TOTALT 38 30 15 12 5
Kön
Män 42 28 15 12 4
Kvinnor 34 33 15 12 6
Mycket/ganska lätt Varken lätt eller svårt Mycket/ganska svårt
Utbildning
Förgymnasial 65 12 23
Gymnasial 68 19 13
Eftergymnasial 77 12 12
Information om rättegången Tillräcklig Oillräcklig
(n= 246)
TOTALT 73 27
Män 73 27
Kvinnor 74 26
Då underlaget för personer som deltagit i rättegång är relativt litet, särredovisas endast ett fåtal bakgrundsvariabler.