Erfarenhet av polis i samband med utsatthet för brott de senaste tre åren, totalt samt uppdelat på om händelsen innehöll respektive inte innehöll hot och/eller våld, enligt NTU 2008. Andel i procent för respektive grupp som varit i kontakt med polisen, i procent.
TOTALT Hot eller våld (19 %) Ej hot eller våld (81 %)
Mycket eller ganska positiv Varken positiv eller negativ Mycket eller ganska negativ Mycket eller ganska positiv Varken positiv eller negativ Mycket eller ganska negativ Mycket eller ganska positiv Varken positiv eller negativ Mycket eller ganska negativ
TOTALT 55 30 15 58 18 24 54 33 13
Män 50 32 19 52 20 28 49 35 16
Kvinnor 61 28 11 65 16 20 60 31 9
Ålder
16–19 år 56 23 21 57 14 29 56 32 12
20–24 år 48 34 19 54 22 25 44 41 15
25–34 år 56 33 12 58 21 21 55 36 9
35–44 år 53 35 12 69 18 13 50 38 12
45–54 år 55 28 18 56 14 30 55 31 15
55–64 år 55 29 16 53 13 34 56 32 13
65–74 år 58 24 19 47 25 28 59 24 18
75–79 år 66 16 18 84 x x 63 19 18
Män
16–24 år 51 28 21 52 20 28 49 36 15
25–44 år 51 35 14 58 25 18 49 38 13
45–64 år 46 33 21 47 11 41 46 37 17
65–79 år 54 22 25 33 20 47 56 22 23
Kvinnor
16–24 år 51 32 17 59 17 24 47 40 13
25–44 år 59 32 10 68 14 18 56 36 7
45–64 år 67 22 11 64 16 20 67 24 9
65–79 år 67 22 10 74 17 x 66 24 10
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med
– båda/en förälder inrikes född(a)
inrikes född(a) 55 31 14 57 19 24 54 34 12
– båda föräldrarna
utrikes födda 58 23 19 44 11 45 62 26 12
Utrikesfödda 52 28 20 64 16 20 47 32 20
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 55 24 21 56 17 27 54 28 18
Gymnasial 57 28 16 62 18 20 55 31 14
Eftergymnasial 52 36 12 53 19 28 52 39 10
Familjetyp
Sammanboende 55 20 25 55 33 12
– utan barn 55 31 14
– med barn 52 34 14 59 20 21 51 36 13
Ensamstående
– utan barn 55 27 18 58 17 25 54 32 14
– med barn 60 21 19 62 13 25 60 26 14
Bostadstyp
Småhus 53 31 16 61 16 23 52 35 14
Flerfamiljshus 56 29 15 56 20 25 56 32 12
Boendeort
Storstad 53 32 14 61 17 22 52 36 12
Större stad 55 30 15 48 22 30 57 32 11
Mindre stad/landsbygd 56 26 18 68 13 19 52 30 17
(x) Antalet observationer understiger fyra.
(x) Antalet observationer understiger fyra.