Antal och andel uppklarade hatbrottsanmälningar (huvudbrottet), åren 2008-2012.
Typ av beslut År*
2008 2009 2010 2011 2012
Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Personuppklarade** 450 8 440 8 347 7 344 6 279 5
Tekniskt uppklarade 3 494 59 3 541 61 3 234 63 3 298 60 3 605 65
Ouppklarade 1 951 33 1 816 31 1 558 30 1 851 34 1 634 30
Summa 5 895 100 5 797 100 5 139 100 5 493 100 5 518 100
* Årtalet avser då anmälan gjordes. Ärendebeslut inhämtades ca 14 månader efter anmälningsårets utgång.
** Åtalsbeslut, strafföreläggande, åtalsunderlåtelse.
Uppskattat antal och andel handlagda hatbrottsanmälningar (huvudbrottet).
Typ av beslut År*
2013
Antal %
Under utredning 30 1
Direktavskrivna ärenden 2 268 41
varav FU-begränsade 278 5
Nedlagda efter utredning 2 925 53
varav FU-begränsade 243 4
Personuppklarade** 284 5
Summa 5 508 100
* Årtalet avser då anmälan gjordes. Ärendebeslut inhämtas ca 14 månader efter anmälningsårets utgång.
** Åtalsbeslut, strafföreläggande, åtalsunderlåtelse.