Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter storstadskommuner där brotten har begåtts, per 100 000 invånare, år 2014.
Stockholm Göteborg Malmö Totalt storstads- kommunerna
Motiv Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000
Främlingsfientliga/rasistiska 814 90 217 40 155 49 1 186 67
Antisemitiska 74 8 16 3 28 9 118 7
Islamofobiska 68 8 40 7 34 11 142 8
Kristofobiska och andra antireligiösa 52 6 34 6 28 9 114 6
Sexuell läggning* 111 12 34 6 26 8 171 10
Totalt per kommun 1 120 124 342 64 271 86 1 733 99
I redovisningen har hatbrott med transfobiska motiv exkluderats med anledning av låga tal.
Uppskattade siffror baserade på en urvalsundersökning. Till följd av avrundningar stämmer inte alltid summeringen av tabellen med den skattade totalsiffran. För beräkning av konfidensintervall, se bilaga 2.
Antal per 100 000 baseras på storstadskommunernas medelfolkmängd 2014, siffrorna är hämtade från SCB.
* Homosexualitet, bisexualitet, heterosexualitet.