Vapenbrott

År 2017 anmäldes 6 460 brott mot vapenlagen samt 10 200 brott mot knivlagen. Det är en ökning med 12 procent respektive 4 procent jämfört med året innan.

Anmälda brott mot knivlagen och vapenlagen

Anmälda brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §) och vapenlagen (9 kap. 1-3 §). 2008–2017. Källa: Anmälda brott

Knivlagen reglerar i vilken utsträckning man får ha kniv på allmän plats. Det är förbjudet att ha knivar och andra stick- eller skärvapen som är tänkta att användas som vapen på allmän plats, i skolor eller i fordon på allmän plats. Men det är viktigt att komma ihåg att en anmälan inte behöver innebära att kniven verkligen använts.

Vapenlagen reglerar innehav av olika skjutvapen – exempelvis jaktvapen, pistoler, revolvrar och kpistar. Det behövs tillstånd för att inneha eller föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige.

Uppklarade brott

Personuppklaringsprocenten² för brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §), 2006–2015. Källa: Handlagda brott

Grips ofta på bar gärning

Andelen knivbrott där en misstänkt kan knytas till brottet är mycket hög jämfört med andra brott, närmare två tredjedelar av brotten leder till en så kallad personuppklaring. Det hänger ihop med att polisen ofta griper den misstänkta personen på bar gärning. Knivbrott upptäcks ofta i samband med hotfulla situationer eller vid misshandelsfall.

Under 2000-talet har kniv använts vid i genomsnitt drygt 40 procent av samtliga fall av dödligt våld. Kniv är och har varit den dominerande våldsmetoden vid dödligt våld i Sverige sedan 1970-talet och det finns ett tydligt samband mellan dessa brott och alkoholberusning (Källa: Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015).

Skolundersökningen om brott visar att andelen unga som bär kniv har varierat under åren; andelen var 16 procent år 1995, 10 procent 2008 och 8 procent 2011. I den senaste undersökningen (2015) uppgav drygt 6 procent av tjejerna och knappt 12 procent av killarna att de burit kniv som vapen.

Lagförda för knivbrott

Antal lagföringsbeslut¹ med brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. som huvudbrott 2008–2017. Källa: Personer lagförda för brott

Antalet lagföringsbeslut för brott mot knivlagen som huvudbrott ökade med närmare 9 procent jämfört med 2016. Över en tioårsperiod (sedan 2008) har antalet ökat med 12 procent.

¹) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Fakta

  • 10 200 brott mott knivlagen anmäldes (2017)
  • 6 460 brott mott vapenlagen anmäldes (2017)
  • 1 266 anmälningar för olaga innehav av pistol, kpist (2017)
  • 2 100  lagfördes för brott mot knivlagen som huvudbrott (2017)
  • 62 procent = personuppklaringsprocenten (2016)

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-22