Vapenbrott

År 2021 anmäldes 8 700 brott mot vapenlagen, en ökning med 3 procent jämfört med året innan, samt 12 200 brott mot knivlagen, en minskning med 7 procent.

Anmälda brott mot knivlagen och vapenlagen

Anmälda brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §) och vapenlagen (9 kap. 1-3 §). Källa: Anmälda brott

Knivlagen reglerar i vilken utsträckning man får ha kniv på allmän plats. Det är förbjudet att ha knivar och andra stick- eller skärvapen som är tänkta att användas som vapen på allmän plats, i skolor eller i fordon på allmän plats. Men det är viktigt att komma ihåg att en anmälan inte behöver innebära att kniven verkligen använts.

Vapenlagen reglerar innehav av olika skjutvapen – exempelvis jaktvapen, pistoler, revolvrar och kpistar. Det behövs tillstånd för att inneha eller föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige.

Uppklarade brott mot knivlagen och vapenlagen

Personuppklaringsprocenten² för brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §) och vapenlagen (9 kap. 1-3 §). Källa: Handlagda brott

Grips ofta på bar gärning

Andelen knivbrott där en misstänkt kan knytas till brottet är mycket hög jämfört med andra brott, närmare två tredjedelar av brotten leder till en så kallad personuppklaring. Det hänger ihop med att polisen ofta griper den misstänkta personen på bar gärning. Knivbrott upptäcks ofta i samband med hotfulla situationer eller vid misshandelsfall.

Under 2000-talet har kniv använts vid i genomsnitt drygt 40 procent av samtliga fall av dödligt våld. Kniv har varit den dominerande våldsmetoden vid dödligt våld i Sverige sedan 1970-talet och det finns ett tydligt samband mellan dessa brott och alkoholberusning (Källa: Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015,  Dödligt våld i Sverige 1990–2017).

På senare år har det däremot blivit allt vanligare med skjutvapen vid dödligt våld. Skjutvapen användes i 39 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld 2020, vilket var något lägre jämfört med 2019 då motsvarande andel var 41 procent. Att andelen minskat trots en antalsmässig ökning av fallen där skjutvapen använts, beror på att antalet fall av dödligt våld där skjutvapen inte använts har ökat i större utsträckning.
Andelen konstaterade fall av dödligt våld där skjutvapen använts har sedan 2011 har
dock näst intill fördubblats, från 21 till 39 procent 2020. Källa: statistiken över konstaterade fall av dödligt våld.

Dödligt våld med användning av skjutvapen

  • Skjutvapen användes i 39 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld 2020. Andelen konstaterade fall av dödligt våld där skjutvapen använts har i stort sett fördubblats (från 21 till 39 %) sedan 2011.
  • I 85 procent av fallen där skjutvapen använts 2020 var offret en man eller pojke och i 15 procent en kvinna eller flicka.

Källa: Konstaterade fall av dödligt våld

Misstänkta för knivbrott

Antal personer misstänkta för brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §). Källa: Misstänkta personer

År 2021 misstänktes 8 916 personer för brott mot lagen om förbud beträffande knivar m.m. (9 kap. 1-3§). Av dessa var 18 % unga, det vill säga mellan 15-20 år.

År 2021 misstänktes 6 191 personer för brott mot vapenlagen (9 kap. 1-3§). Av dessa var 18 % unga, det vill säga mellan 15-20 år.  Av de misstänkta för vapenbrott var 12 % kvinnor.

Misstänkta för vapenbrott – könsfördelning

Antal personer misstänkta för brott mot vapenlagen (9 kap. 1-3 §), varav kvinnor och män. Källa: Misstänkta personer

Lagförda för knivbrott – könsfördelning

Antal lagföringsbeslut¹ med brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. som huvudbrott. Källa: Personer lagförda för brott

Antalet lagföringsbeslut för brott mot knivlagen som huvudbrott ökade med närmare 30 procent jämfört med 2019. Över en tioårsperiod (sedan 2011) har antalet ökat med 37 procent.

Knivbrott bland unga

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de haft med sig kniv som vapen någon gång under de senaste tolv månaderna, enligt SUB 2015, 2017, 2019 och 2021. Källa: Skolundersökningen om brott 2021.


Skolundersökningen om brott visar att 9 procent av killarna och 7 procent av tjejerna uppger att de burit kniv som vapen under 2021. Det innebär en minskning bland killarna och en ökning bland tjejerna jämfört med undersökningen 2019.

¹) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper