Vapenbrott

År 2019 anmäldes 7 400 brott mot vapenlagen samt 11 600 brott mot knivlagen. Bägge brottstyperna ökade med 11 procent jämfört med året innan.

Anmälda brott mot knivlagen och vapenlagen

Anmälda brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §) och vapenlagen (9 kap. 1-3 §). 2010–2019. Källa: Anmälda brott

Knivlagen reglerar i vilken utsträckning man får ha kniv på allmän plats. Det är förbjudet att ha knivar och andra stick- eller skärvapen som är tänkta att användas som vapen på allmän plats, i skolor eller i fordon på allmän plats. Men det är viktigt att komma ihåg att en anmälan inte behöver innebära att kniven verkligen använts.

Vapenlagen reglerar innehav av olika skjutvapen – exempelvis jaktvapen, pistoler, revolvrar och kpistar. Det behövs tillstånd för att inneha eller föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige.

Uppklarade brott mot knivlagen och vapenlagen

Personuppklaringsprocenten² för brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §) och vapenlagen (9 kap. 1-3 §), 2010–2019. Källa: Handlagda brott

Grips ofta på bar gärning

Andelen knivbrott där en misstänkt kan knytas till brottet är mycket hög jämfört med andra brott, närmare två tredjedelar av brotten leder till en så kallad personuppklaring. Det hänger ihop med att polisen ofta griper den misstänkta personen på bar gärning. Knivbrott upptäcks ofta i samband med hotfulla situationer eller vid misshandelsfall.

Under 2000-talet har kniv använts vid i genomsnitt drygt 40 procent av samtliga fall av dödligt våld. Kniv har varit den dominerande våldsmetoden vid dödligt våld i Sverige sedan 1970-talet och det finns ett tydligt samband mellan dessa brott och alkoholberusning (Källa: Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015). På senare är har det däremot blivit allt vanligare med skjutvapen vid dödligt våld.

Dödligt våld med användning av skjutvapen

  • Skjutvapen användes i 41 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld 2019. Andelen konstaterade fall av dödligt våld där skjutvapen använts har i stort sett fördubblats (från 21 till 41 %) sedan 2011.
  • I 89 procent av fallen där skjutvapen använts 2019 var offret en man eller pojke och i 11 procent en kvinna eller flicka.

Källa: Konstaterade fall av dödligt våld

Misstänkta för knivbrott

Antal personer misstänkta för brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §), 2010–2019. Källa: Misstänkta personer

År 2019 misstänktes 8 139 personer för brott mot lagen om förbud beträffande knivar m.m. (9 kap. 1-3§). Av dessa var 20 % unga, det vill säga mellan 15-20 år. Av de misstänkta för knivbrott var 7 % kvinnor.

År 2019 misstänktes 5 492 personer för brott mot vapenlagen (9 kap. 1-3§). Av dessa var 19 % unga, det vill säga mellan 15-20 år.  Av de misstänkta för vapenbrott var 12 % kvinnor.

Misstänkta för vapenbrott – könsfördelning

Antal personer misstänkta för brott mot vapenlagen (9 kap. 1-3 §), varav kvinnor och män, 2010–2019. Källa: Misstänkta personer

Lagförda för knivbrott – könsfördelning

Antal lagföringsbeslut¹ med brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. som huvudbrott 2010–2019. Källa: Personer lagförda för brott

Antalet lagföringsbeslut för brott mot knivlagen som huvudbrott ökade med närmare 7 procent jämfört med 2018. Över en tioårsperiod (sedan 2010) har antalet ökat med 10 procent.

Knivbrott bland unga

Skolundersökningen om brott visar att 12 procent av killarna och 6 procent av tjejerna uppger att de burit kniv som vapen under 2017, det är samma resultat som i undersökningen 2015. Andelen unga som bär kniv har varierat under åren; andelen var 16 procent år 1995, 10 procent 2008 och 8 procent 2011.

¹) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Fakta

  • 11 600 brott mott knivlagen anmäldes (2019)
  • 7 400 brott mott vapenlagen anmäldes (2018)
  • 2 494 anmälningar för olaga innehav av pistol, kpist (2019) – en ökning med 10 procent jämfört med 2018.
  • 2 387  lagfördes för brott mot knivlagen som huvudbrott (2019)
  • 62 procent = personuppklaringsprocenten för knivbrott (2019)
  • 20 procent av de som misstänktes för knivbrott var under 21 år (2019).

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-30

Statistik om brottstyper