Bilbrott

Det är 0,9 procent av hushållen som har bil som uppger att de utsatts för bilstöld under 2021. Under 2021 anmäldes omkring 8 900 biltillgrepp (bilstöld). Under de senaste tio åren har de anmälda bilstölderna minskat med 45 procent.

Andel som utsatts för bilbrott

Självrapporterad utsatthet för bilstöld¹ 2006–2021². Andel (%) utsatta hushåll. Källa: NTU

¹.) Bilstöld bland hushåll som hade någon bil under respektive år.

².) Resultaten för utsattheten 2006–2015 är omräknade eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Nationella trygghetsundersökningen Resultaten visar att 0,9 procent av alla hushåll som hade någon bil (inklusive tjänstebil och leasingbil) rapporterar att de utsattes för bilstöld under 2021, vilket skulle motsvara cirka 37 000 hushåll om det räknas om till antal utsatta hushåll i riket. Det är ungefär på samma nivå som 2020 (0,8 %). Andelen minskade tydligt under perioden 2006–2014, men har efter en ökning 2015 varit relativt oförändrad. Trots den ökningen är andelen utsatta på senare år mycket mindre än när mätningarna inleddes.

Vad gäller utsatthet för stöld ur eller från fordon utsattes 4,1 procent av hushållen i riket under 2021, vilket skulle motsvara cirka 190 000 hushåll om det räknas om till antal utsatta hushåll i riket. Det är på samma nivå som 2020. Andelen minskade kraftigt under perioden 2006–2012 och har därefter, bortsett från vissa årliga variationer, legat relativt oförändrad fram till en minskning 2020.

Hushåll som består av ensamstående med eller utan barn i något större utsträckning uppger att de under 2021 utsattes för bilstöld (1,3 respektive 1,1 %) än hushåll som består av sammanboende med eller utan barn (0,4 respektive 0,8 %).

Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus (1,3 respektive 0,5 %).

Sett till boendeort utsattes hushåll i storstäder/storstadsnära kommuner för bilstöld i större utsträckning (1,2 %) än hushåll i större städer/kommuner nära större stad respektive i mindre städer/tätorter/landsbygdskommuner (0,8 respektive 0,6 %).

När det gäller stöld ur eller från fordon var det under 2021 vanligare att utsättas bland hushåll som består av ensamstående med barn (5,8 %), följt av sammanboende med barn (4,8 %). Andelen bland hushåll som består av ensamstående och sammanboende utan barn är 3,8 procent i respektive grupp.

När det gäller bostadstyp var utsatthet för stöld ur eller från fordon vanligare bland boende i flerfamiljshus än bland boende i småhus (4,5 respektive 3,6 %).

Hushåll i storstäder/storstadsnära kommuner utsattes i större utsträckning (4,9 %) än hushåll i större städer/kommuner nära större stad (3,9 %), och i mindre städer/tätorter/landsbygdskommuner (3,0 %).

Anmälda bilbrott

Antal anmälda stölder ur eller från motordrivet fordon samt biltillgrepp (bilstölder). Källa: Anmälda brott

År 2021 anmäldes totalt omkring 61 300 bilbrott, fördelat på brottstyperna biltillgrepp (8 900 brott) samt stöld ur och från motorfordon (52 400 brott). Jämfört med 2020 minskade de anmälda biltillgreppen med 12 procent, medan stölderna ur och från motorfordon ökade med 6 procent. Jämfört med 2012 har bägge brottstyperna minskat – biltillgreppen med 45 procent och stölderna ur och från motorfordon med 16 procent.

Uppklarade bilbrott

Personuppklaringsprocenten² för biltillgrepp och stöld ur eller från motordrivet fordon, under åren 2010–2019. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

Under 2020 handlades¹ 10 400 biltillgrepp, vilket är en minskning med 2 % jämfört med 2019. För 42 procent (4 300 brott) av de handlagda biltillgreppen bedrevs en utredning och 58 procent direktavskrevs.

Av de handlagda biltillgreppen detta år personuppklarades 604 brott. Relaterat till de utredda biltillgreppen så ger det en lagföringsprocent² på 15 procent 2020. Personuppklarings­procenten, de personuppklarade brotten relaterat till samtliga handlagda biltillgrepp, uppgick 2020 till 6 procent.

Under 2020 handlades¹ 49 500 brott som avsåg stöld ur och från motorfordon, vilket är en ökning med 10 % jämfört med 2019. Av dessa bedrevs en utredning för 12 procent (5 700 brott), 88 procent direktavskrevs.

Av de handlagda brotten gällande stöld ur och från motordrivet fordon personuppklarades 456 brott. I relation till de utredda brotten ger det en lagföringsprocent² på 8 procent 2020.

Personuppklaringsprocenten, som redovisar andelen person­uppklarade brott i relation till samtliga handlagda brott gällande stöld ur och från motordrivet fordon, uppgick detta år till 1 procent.

Misstänkta för bilstöld

Antal personer misstänkta för biltillgrepp (bilstölder), samtliga samt efter kön. Källa: Misstänkta personer

Antalet personer som misstänktes för biltillgrepp 2021 var totalt 1 677 personer. Det är en minskning med 17 procent jämfört med 2020. Antalet misstänkta för biltillgrepp har minskat med 21 procent sedan 2012. Av de som misstänktes för biltillgrepp 2021 var 87 procent män.

År 2021 misstänktes 1 144 personer för stöld ur eller från motordrivet fordon. Det är 43 procent färre jämfört med 2012. Av de som misstänktes för för stöld ur eller från motordrivet fordon 2021 var 90 % män.

Lagförda för bilbrott

Antal lagföringsbeslut med tillgrepp av fortskaffningsmedel som huvudbrott, inklusive grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel, samtliga samt efter kön. Källa: Personer lagförda för brott

En kontinuerlig nedgång över tid kan konstateras i antalet lagföringsbeslut gällande tillgrepp av fortskaffningsmedel. Antalet lagföringar med tillgrepp (inkl. grovt) av fortskaffningsmedel som huvudbrott uppgick till 128 beslut under 2020. De vanligaste påföljderna för tillgrepp av fortskaffningsmedel var fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom eller ungdomstjänst.

Stöld av motorfordon bland unga

Av de tillfrågade niondeklassarna i Skolundersökningen om brott 2021 uppger 1,3 procent av killarna och 0,2 procent av tjejerna att de deltagit i stöld av bil vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna, medan 2,3 procent av killarna och 1,1 procent av tjejerna uppger att de deltagit i stöld ur en bil. Just stöld av motorfordon anses i forskningen vara en av de brottstyper som tydligast indikerar en lång eller intensiv brottskarriär.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper