Våldtäkt och sexualbrott

Under 2022 anmäldes 24 656 sexualbrott, varav 9 635 rubricerades som våldtäkt. I den Nationella trygghets­under­sökningen uppger 4,7 procent att de utsattes för sexualbrott under 2022.

Andel som utsatts för sexualbrott

Självrapporterad utsatthet för sexualbrott¹, sexualbrott genom tvång och sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position². Andel (%) utsatta av samtliga i befolkningen (16–84 år). Källa: NTU.

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

²). De två frågorna om tvång och utnyttjande av försvarslös position har tidigare slagits ihop till kategorin ”allvarligt sexualbrott” där alla som svarat ja på någon av de två frågorna ingått. För att öka transparensen kommer resultaten för de två frågorna nu i stället att särredovisas. Dessa frågor kan av metodologiska anledningar inte jämföras med åren före metodbytet, vilket gör att resultaten enbart finns redovisade för åren 2016–2018.

Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att 4,7 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de utsattes för sexualbrott under 2022, vilket skulle motsvara cirka 388 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Det är en liten ökning jämfört med 2021 (4,5 %). Under perioden 2006–2011 var andelen relativt oförändrad, följt av en tydlig ökning fram till och med 2017. Därefter skedde ett trendbrott och andelen minskade fram till och med 2021.

För att fånga omfattningen av utsatthet för sexualbrott ställs följande fråga i NTU:

Ofredade, tvingade eller angrep någon dig sexuellt under förra året (2022)? Det kan till exempel handla om sexuella kränkande kommentarer i tal eller skrift eller att någon tafsat på dig, tvingat dig till en sexuell handling eller våldtagit dig. Det kan ha hänt hemma, i skolan, på arbetsplatsen, på internet eller på annan plats.

Andel utsatta: män och kvinnor

Självrapporterad utsatthet för sexualbrott¹. Andel utsatta av männen respektive kvinnorna i befolkningen (16–84 år). Källa: NTU

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Bland män (16–84 år) är det 1,2 procent som uppger att de utsattes för sexualbrott 2022, vilket är ungefär samma nivå som 2021 (1,1 %). Andelen utsatta var relativt oförändrad till och med 2014. Därefter skedde en tydlig ökning, varpå nivån sedan låg stabilt under 2017 och 2018. Från 2019–2021 minskade andelen något.

Resultatet för kvinnor (16–84 år) visar att 7,8 procent uppger att de utsattes för sexualbrott 2022. Det innebär en ökning från 2021, då andelen var 7,5 procent. Andelen var relativt oförändrad fram till och med 2012, men därefter skedde en tydlig ökning fram till och med 2017, då andelen var 10,7 procent. Därefter syns i stället en nedåtgående trend, fram till 2022 då en ökning syns.

Bland såväl män som kvinnor har således den tidigare uppåtgående trenden av självrapporterad utsatthet för sexualbrott brutits, och i stället har en minskning synts fram till och med 2021. Nivåerna av utsatthet är betydligt högre för kvinnor än för män och skillnaden ökade kraftigt under en period, men har minskat något de senaste åren.

Det bör noteras att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – alltifrån lindrigare brott såsom kränkande sexuella kommentarer, till mycket allvarliga brott såsom våldtäkt. Vidare är det till följd av frågans känsliga art heller inte sannolikt att NTU fullt ut fångar in de händelser som man avser mäta i undersökningen.

Ålder

Självrapporterad utsatthet för sexualbrott 2022. Andel (%) utsatta av samtliga och av männen respektive kvinnorna i befolkningen, uppdelat på olika åldersgrupper. Källa: NTU

Skillnaderna mellan åldersgrupperna i befolkningen är mycket stora vad det gäller sexualbrott. Det är i åldersgruppen 20–24 år som störst andel uppger att de utsattes 2022 (18,2 %), följt av den yngsta åldersgruppen (16–19 år, 13,5 %). I övrigt är andelen mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. Minst är andelen i den äldsta åldersgruppen (75–84 år) där 0,1 procent uppger att de utsattes för något sexualbrott under 2022. Det här mönstret följer resultatet från tidigare mätningar.

När självrapporterad utsatthet för sexualbrott 2022 studeras separat för män är andelen störst i åldersgruppen 20–24 år, där 4,4 procent av männen uppger att de utsattes, och sedan blir andelen mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. Minst andel syns i den äldsta åldersgruppen 75–84 år, där 0,1 procent uppger att de utsattes.

Bland kvinnor skiljer sig andelen utsatta för sexualbrott kraftigt åt mellan olika åldersgrupper. Andelen är i likhet med i tidigare mätningar störst i åldersgruppen 20–24 år, där 29,2 procent av kvinnorna uppger att de utsattes för sexualbrott 2022. Minst är andelen i den äldsta åldersgruppen (75–84 år), där 0,2 procent uppger att de utsattes.

Hur självrapporterad utsatthet för sexualbrott fördelar sig mellan olika åldersgrupper följer således samma mönster bland män och kvinnor, med en minskad utsatthet ju äldre åldersgrupp som studeras. Dock är nivåerna betydligt högre bland kvinnor.

Svensk eller utländsk bakgrund

Det är en större andel som uppger att de utsattes under 2022 bland svenskfödda personer med båda föräldrarna utrikesfödda (6,1 %) än bland svenskfödda med minst en svenskfödd förälder (5,2 %) och minst är andelen bland utrikesfödda (3,0 %).

Utbildningsnivå

Vad det gäller utbildningsnivå var det en större andel utsatta bland dem som hade högst förgymnasial utbildning (7,6 %) än av de med som högst gymnasial utbildning (4,0 %) respektive eftergymnasial utbildning (3,8 %).

Familjetyp

Det var en större andel som utsattes bland ensamstående personer med respektive utan barn (7,4 respektive 8,1 %), än bland sammanboende med respektive utan barn (2,3 respektive 2,5 %).

Bostadstyp

Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus (6,0 respektive 3,5 %).

Kommungrupp

Andelen utsatta för sexualbrott är större bland boende i storstäder och storstadsnära kommuner samt boende i större städer och kommuner nära större stad (5,0 respektive 4,9 %) än bland boende i mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner (3,8 %).

Socioekonomisk områdestyp

Vidare är andelen utsatta större bland boende i socioekonomiskt blandade områden (5,3 %), följt av områden med socioekonomiska utmaningar (5,1 %) och minst är andelen bland boende i områden med goda socioekonomiska förutsättningar (4,4 %).

Sexualbrott är en brottstyp där det är relativt vanligt med upprepad utsatthet. Av dem som uppger att de utsattes för sexualbrott under 2022 var det 29,1 procent som utsattes en (1) gång. Vidare var det 31,5 procent av de utsatta som utsattes två till tre gånger, medan 39,4 procent av de utsatta uppger att de utsattes fyra gånger eller fler.

Av de män som uppger att de utsattes för sexualbrott under 2022 var det 36,3 procent som utsattes en (1) gång. Det var 34,1 procent av de utsatta som utsattes två till tre gånger och det var 29,6 procent av de utsatta som utsattes fyra gånger eller fler.

Av de kvinnor som uppger att de utsattes för sexualbrott under 2022 var det 28,1 procent som utsattes en (1) gång. Det var 31,2 procent av de utsatta som utsattes två till tre gånger och det var 40,7 procent av de utsatta kvinnorna som utsattes fyra gånger eller fler.

Det är således vanligare med upprepad utsatthet bland kvinnor som utsatts för sexualbrott jämfört med bland män som utsatts, och betydligt vanligare bland kvinnor att ha utsatts 4 gånger eller fler.

Upprepad utsatthet för sexualbrott

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["Samtliga","Män","Kvinnor"],datasets : [{"label": "Personer utsatta 1 gång","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["29.1","36.3","28.1"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Personer utsatta 2-3 gånger","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["31.5","34.1","31.2"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Personer utsatta 4 gånger eller fler","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["39.4","29.6","40.7"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Upprepad utsatthet bland dem som utsattes för sexualbrott 2022. Andel som uppger att de utsattes 1 gång, 2–3 gånger och 4 gånger eller fler, av samtliga och av männen respektive kvinnorna (16–84 år). Källa: NTU

Sexualbrottens allvarlighetsgrad

De personer som uppger att de har blivit utsatta för sexualbrott får svara på två frågor om brottets allvarlighetsgrad. Den första frågan lyder enligt följande:

Innebar händelsen eller någon av händelserna att någon tvingade eller försökte tvinga dig till en sexuell handling genom att hota, hålla fast eller göra dig illa på något sätt?

Den andra frågan lyder enligt följande:

Innebar händelsen eller någon av händelserna att någon utnyttjade dig sexuellt då du sov eller var så påverkad att du inte kunde försvara dig?

De här frågorna beskriver händelser som i brottsbalken skulle kunna motsvara försök till eller fullbordat sexuellt övergrepp eller våldtäkt. 

Resultaten för de två frågorna har tidigare slagits ihop till kategorin ”allvarligt sexualbrott” där alla som svarat ja på någon av de två frågorna ingått. För att öka transparensen särredovisas nu resultaten för de två frågorna.

Andel utsatta för sexualbrott genom tvång

Självrapporterad utsatthet för sexualbrott genom tvång. Andel (%) utsatta av männen respektive kvinnorna i befolkningen. Källa: NTU

Resultatet visar att 0,9 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de under 2022 utsattes för sexualbrott genom tvång, vilket skulle motsvara cirka 74 000 personer, om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Andelen är på ungefär samma nivå som 2021 (0,8 %). Sett till utvecklingen över tid har den självrapporterade utsattheten i princip varit oförändrad under perioden 2017–2019, och ligger därefter på en något lägre nivå (vilket den också gjorde 2016).

Bland män (16–84 år) är det 0,3 procent av befolkningen som uppger att de utsattes för sexualbrott genom tvång 2022. Det skulle motsvara cirka 10 000 personer, om det räknas om till antal utsatta män i befolkningen. Det är i princip på samma nivå som 2021 (0,2 %), och andelen har legat på en relativt stabil nivå under hela mätperioden.

Bland kvinnor (16–84 år) är det 1,5 procent av befolkningen som uppger att de utsattes för sexualbrott genom tvång 2022. Det skulle motsvara cirka 64 000 personer, om det räknas om till antal utsatta kvinnor i befolkningen. Det är en liten ökning sedan 2021, då andelen var 1,3 procent. Sett till utvecklingen över tid var andelen oförändrad mellan 2017 och 2019, därefter minskade andelen och låg på samma nivå som 2016, fram till ökningen 2022.

Det är således en betydligt större andel kvinnor än män i befolkningen som uppger att de under 2022 utsattes för en händelse där någon tvingade eller försökte tvinga dem till en sexuell handling genom att hota dem, hålla fast dem eller göra dem illa på något sätt.

Det är stora skillnader i utsatthet för sexualbrott genom tvång när hänsyn tas till ålder. I åldersgruppen 16–24 år uppger 3,2 procent att de utsattes 2022. Andelen är sedan mindre ju äldre åldersgruppen är, och i åldersgruppen 45–64 år uppger 0,4 procent att de har utsatts. I den äldsta åldersgruppen (65–84 år) är andelen så liten att den är avrundad till 0,0.

Bland män är det i åldersgruppen 25–44 år som andelen är störst (0,6 %), och i den äldsta åldersgruppen (65–84 år) är den för liten för att kunna redovisas.

Bland kvinnor är det i åldersgruppen 16–24 år som störst andel uppger att de utsattes 2022 (5,3 %), och sedan är andelen mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. I den äldsta åldersgruppen 65–84 år är andelen 0,1 procent.

Bland både män och kvinnor är det en större andel utsatta bland de yngre och en mindre andel utsatta bland de äldre. Dock är det betydligt större skillnader mellan olika åldersgrupper bland kvinnor.

Svensk eller utländsk bakgrund

Andelen som uppger att de under 2022 utsattes för något sexualbrott med inslag av tvång är 1,0 procent bland svenskfödda med båda föräldrarna utrikesfödda, 0,9 procent bland svenskfödda med minst en svenskfödd förälder och 0,8 procent bland utrikesfödda.

Utbildningsnivå

Vad det gäller utbildningsnivå är det en större andel som utsattes bland personer med som högst förgymnasial utbildning (1,9 %) än bland personer med som högst gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning (0,8 respektive 0,5 %).

Familjetyp

Bland ensamstående personer med eller utan barn utsattes 1,9 respektive 1,7 procent, vilket är på högre nivåer än bland sammanboende med eller utan barn (0,4 respektive 0,3 %).

Bostadstyp

Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus (1,2 respektive 0,6 %).

Kommungrupp

Sett till olika kommungrupper syns inga skillnader (0,9 % i samtliga grupper).

Socioekonomisk områdestyp

Boende i områden med socioekonomiska utmaningar uppger utsatthet i större utsträckning än boende i områden med goda socioekonomiska förutsättningar (1,3 respektive 0,8 %). Bland boende i socioekonomiskt blandade områden är andelen 1,1 procent.

Andel utsatta för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position

Självrapporterad utsatthet för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position. Andel (%) utsatta av männen respektive kvinnorna i befolkningen. Källa: NTU

Resultatet visar att 0,7 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de under 2022 utsattes för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position, vilket skulle motsvara cirka 61 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Andelen är densamma som 2021, och även sett till utvecklingen över tid har den i princip varit oförändrad sedan 2017 (medan den var på en marginellt lägre nivå 2016).

Bland män (16–84 år) är det 0,2 procent av befolkningen som uppger att de utsattes för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position 2022. Det skulle motsvara cirka 9 000 personer om det räknas om till antal utsatta män i befolkningen. Det är på samma nivå som 2021, och andelen har varit i princip oförändrad över tid.

Bland kvinnor i befolkningen är andelen 1,2 procent. Det skulle motsvara cirka 52 000 personer om det räknas om till antal utsatta kvinnor i befolkningen. Det är i princip på samma nivå som 2021 (1,1 %). Andelen utsatta har legat relativt oförändrad med undantag från den första mätningen då den var på något lägre nivå.

Det är således en större andel av kvinnorna än av männen i befolkningen som uppger att de under 2022 utsattes för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position.

Det är stora skillnader i utsatthet för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position när hänsyn tas till ålder. I åldersgruppen 16–24 år uppger 3,6 procent att de utsattes 2022. Andelen är sedan mindre ju äldre åldersgrupp som studeras, och i den äldsta åldersgruppen (65–84 år) är det en så pass liten andel som utsattes att den inte redovisas.

Bland män är andelen störst i åldersgruppen 16–24 år (0,8 %) och blir sedan mindre med stigande ålder, och i åldersgruppen 65–84 år är det ingen som svarat att de utsattes för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position.

Även bland kvinnor är det i åldersgruppen 16–24 år som störst andel uppger att de utsattes 2022 (5,8 %), och andelen är betydligt lägre i övriga åldersgrupper. I den äldsta åldersgruppen är andelen så pass liten att den inte redovisas.

Vid en jämförelse mellan män och kvinnor visar resultatet således att mönstret ser relativt likartat ut, med störst andel utsatta bland de yngre åldersgrupperna, och minst andel bland de äldsta.

Svensk eller utländsk bakgrund

Den andel som uppger att de under 2022 utsattes för något sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position är större bland svenskfödda med båda föräldrarna utrikesfödda (1,1 %) än bland svenskfödda med minst en svenskfödd förälder (0,8 %). Andelen är minst bland utrikesfödda (0,4 %).

Utbildningsnivå

Vad det gäller utbildningsnivå är det en större andel som uppger att de utsattes bland personer med som högst förgymnasial utbildning (1,9 %) än bland personer med som högst gymnasial utbildning (0,6 %) och minst bland personer med eftergymnasial utbildning (0,2 %).

Familjetyp

Vad det beträffar familjetyp är det en större andel som uppger att de utsatts bland ensamstående utan barn (1,6 %), följt av ensamstående med barn (1,0 %). Andelen är minst bland sammanboende med, respektive utan barn (0,2 % i respektive grupp).

Bostadstyp

Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus (0,9 respektive 0,6 %).

Kommungrupp

Andelen utsatta är större bland boende i storstäder och storstadsnära kommuner samt bland boende i större städer och kommuner nära större stad (0,8 % vardera) än bland boende i mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner (0,6 %).

Socioekonomisk områdestyp

Vad det gäller socioekonomiska områdestyper är andelen som utsattes större bland boende i socioekonomiskt blandade områden (0,9 %) än bland boende i områden med goda socioekonomiska förutsättningar (0,7 %). Motsvarande andel bland boende i områden med socioekonomiska utmaningar är 0,8 procent.


Anmälda våldtäkter

Antalet anmälda våldtäkter (exkl. oaktsam våldtäkt) totalt , samt mot kvinnor/flickor respektive mot män/pojkar. Källa: Anmälda brott

År 2022 anmäldes totalt 24 656 sexualbrott, vilket var en minskning med 11 procent (−2 983 brott) i jämförelse med 2021. Sexualbrotten omfattar flera olika typer av gärningar. Nedan redovisas antalet anmälda våldtäkter och anmälda brott om sexuellt ofredande, vilka utgör merparten (80 %) av alla anmälda sexualbrott.

År 2022 anmäldes totalt 9 635 våldtäkter inklusive oaktsam våldtäkt. Av dessa gällde 267 anmälda brott oaktsam våldtäkt, vilket var en minskning med 9 procent (−27 brott) jämfört med 2021. Av dessa begicks 247 mot kvinnor eller flickor och 20 mot män eller pojkar.

Mellan 2021 och 2022 minskade de anmälda våldtäkterna med 3 procent (−300 brott), till 9 368 brott. Av de anmälda våldtäkterna 2022 utgjordes 8 729 brott av våldtäkt mot kvinnor eller flickor, medan 639 anmälda brott avsåg våldtäkt mot män eller pojkar. Jämfört med 2021 har de anmälda våldtäktsbrotten mot kvinnor eller flickor minskat med 3 procent (−297 brott). De anmälda våldtäktsbrotten mot män eller pojkar var oförändrade (−3 brott).

Jämfört med 2013 var de anmälda våldtäkterna 3 351 fler 2022, vilket motsvarar en ökning med 56 procent. Anmälda våldtäkter mot kvinnor eller flickor har ökat med 55 procent (+3 115 brott), medan anmälda våldtäkter mot män eller pojkar har ökat med 59 procent (+236 brott). Ökningen under perioden kan delvis kopplas till förändringar i sexualbrottslagstiftningen, som inneburit att fler gärningar än tidigare bedöms som våldtäkt. Bland annat utvidgades våldtäktsbegreppet den 1 juli 2013 i och med att begreppet ”särskilt utsatt situation” infördes i lagstiftningen, och den 1 juli 2018 ändrades gränsen för straffbar gärning mot vuxna genom att understryka att frivilligheten för deltagandet ska vara uttalad. Utöver lagstiftningen kan även förändringar i anmälningsbenägenheten påverka antalet anmälda våldtäkter. Vid tolkning av statistiken bör man dessutom tänka på att enstaka anmälningar med ett stort antal brott kan ha viss påverkan på utvecklingen av statistiken.

Av de anmälda våldtäkterna 2022 riktades 54 procent mot vuxna, 13 procent mot barn i åldern 15–17 år och 33 procent mot barn under 15 år. En liknande åldersfördelning gällde för kvinnor eller flickor. Av våldtäkterna mot män eller pojkar riktades 45 procent mot vuxna män, 10 procent mot pojkar i åldern 15–17 år och 46 procent mot pojkar under 15 år.

Av de anmälda våldtäkterna 2022 var 93 procent brott mot en kvinna eller flicka och 7 procent brott mot en man eller pojke. Könsfördelningen var likartad mellan åldersgrupperna, med undantag för våldtäkt mot barn under 15 år, där andelen brott mot pojkar (9 %) var större än i övriga åldersgrupper.

Våldtäkt mot vuxna 18 år eller äldre

Av de anmälda våldtäktsbrotten 2022 utgjordes 5 096 brott av våldtäkter mot vuxna. De anmälda våldtäkterna mot kvinnor utgjorde 4 810 brott och minskade med 661 brott (−12 %) jämfört med året innan. De anmälda våldtäktsbrotten mot män utgjorde 286 brott och ökade med 2 anmälda brott (+1 %).

Jämfört med 2013 har de anmälda våldtäktsbrotten mot vuxna ökat med 1 743 brott (+52 %). De anmälda våldtäkterna mot kvinnor har ökat med 1 586 brott (+49 %), och de anmälda våldtäkterna mot män har ökat med 157 brott (+122 %) under samma period.

Typ av relation vid anmäld våldtäkt

Våldtäkt fördelat på kön och ålder samt relation mellan brottsoffer och gärningsperson, 2022. Källa: Statistiken över anmälda brott


Mot person
18 år eller
äldre

Mot kvinna 18
år eller äldre

Mot män 18
år eller äldre


Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Närstående genom
parrelation

1 69433 %

1 643

34 %

51

18 %

Närstående genom
släktskap/familj

113

2

99

2

14

5

Annan sorts relation eller
bekantskap

1 944

38

1 840

38

104

36

Obekant med offret

1 345

26

1 228

26

117

41

Totalt

5 096

100 %

4 810

100 %

286

100 %


Sedan 2019 indelas våldtäktsbrotten mot vuxna efter fyra typer av relation mellan brottsoffret och gärningspersonen: närstående genom parrelation, närstående genom släktskap eller familjerelation, annan sorts relation eller bekantskap, och obekanta.

Av samtliga anmälda våldtäktsbrott mot vuxna 2022 var brottsoffret och gärningspersonen närstående genom parrelation i 33 procent, närstående genom släktskap eller familj i 2 procent, och i en annan sorts relation eller bekantskap i 38 procent av fallen. Resterande 26 procent av de anmälda våldtäkterna begicks av en obekant gärningsperson.

Relationsmönstret skiljer sig dock åt mellan könen. Andelen våldtäkter som begåtts av en närstående genom parrelation var dubbelt så stor vid anmälda våldtäkter mot kvinnor (34 %) som vid anmälda våldtäkter mot män (18 %). Vid våldtäkterna mot män var det i stället vanligare med obekant gärningsperson (41 %), medan detta gällde för 26 procent av våldtäkterna mot kvinnor. Även fallen då brottsoffer och gärningsperson hade en närstående relation genom släktskap eller familj var något vanligare bland männen (5 %) än bland kvinnorna (2 %). Könsskillnaderna var mindre i de fall brottsoffret och gärningspersonen hade en annan sorts relation eller bekantskap.

Våldtäkt mot barn

Av de anmälda våldtäktsbrotten 2022 bestod 46 procent (4 272 brott) av våldtäkter mot barn (0–17 år). Dessa ökade med 9 procent (+359 brott) jämfört med 202110, och har ökat med 60 procent (+1 608 brott) jämfört med 2013. Av de anmälda våldtäkterna mot barn 2022 var 92 procent brott mot en flicka och 8 procent brott mot en pojke. Nedan redovisas våldtäkt mot barn i två åldersgrupper, 0–14 år och 15–17 år.

Våldtäkt mot barn under 15 år

Av de anmälda våldtäkterna mot barn var 3 086 brott mot barn under 15 år, vilket innebar en ökning med 447 brott (+17 %) jämfört med 2021. De anmälda våldtäktsbrotten mot flickor under 15 år ökade med 455 brott (+19 %) till 2 795, medan de anmälda våldtäktsbrotten mot pojkar under 15 år minskade med 8 brott (−3 %) till 291.

Jämfört med 2013 har de anmälda våldtäktsbrotten mot barn under 15 år ökat med 60 procent (+1 152 brott). De anmälda våldtäkterna mot flickor under 15 år har ökat med 66 procent (+1 115 brott). Också våldtäkterna mot pojkar under 15 år har ökat jämfört med 2013, med 15 procent (+37 brott).

Av de anmälda våldtäkterna mot barn under 15 år var 91 procent brott mot flickor och 9 procent brott mot pojkar 2022.

Våldtäkt mot barn 15–17 år

Antalet anmälda brott mot barn i åldern 15–17 år har minskat med 88 brott (−7 %) jämfört med 2021. De anmälda våldtäkterna mot flickor i åldern 15–17 år minskade med 91 brott (−7 %) till 1 124, medan de anmälda våldtäkterna mot pojkar i åldern 15–17 år ökade med 3 brott (+5 %) till 62 anmälda brott 2022.

Jämfört med 2013 har de anmälda våldtäktsbrotten mot barn i åldern 15–17 år totalt sett ökat med 62 procent (+456 brott). Ökningen utgörs främst av våldtäkter mot flickor i åldern 15–17 år, som ökat med 414 brott (+58 %). Antalet anmälda våldtäkter mot pojkar i åldern 15–17 år har ökat med 42 anmälda brott (+210 %) jämfört med 2013.

Av de anmälda våldtäkterna mot barn i åldern 15–17 år var 95 procent brott mot flickor och 5 procent brott mot pojkar 2022.

Totalt anmäldes 10 181 fall av sexuellt ofredande 2022, vilket jämfört med 2021 innebar en minskning med 10 procent (−1 167 brott), och jämfört med 2013 innebar en ökning med 16 procent (+1 384 brott). Av de anmälda brotten 2022 rörde 108 brott (1 %) exhibitionism (blottning).

Från och med 2014 redovisas sexuellt ofredande (exklusive exhibitionism) uppdelat på kön och ålder. Under 2022 anmäldes 8 952 fall av sexuella ofredanden mot kvinnor eller flickor, vilket var en minskning med 10 procent (−961 brott) jämfört med föregående år. Antalet anmälda fall av sexuella ofredanden mot män eller pojkar minskade med 11 procent (−142 brott) till 1 121 anmälda brott. Jämfört med 2014 har antalet sexuella ofredanden mot kvinnor eller flickor ökat med 1 045 brott (+13 %) och antalet anmälda sexuella ofredanden mot män eller pojkar har ökat med 331 brott (+42 %).

Majoriteten (89 %) av de anmälda fallen av sexuellt ofredande var brott mot kvinnor eller flickor, och 11 procent av dem var brott mot män eller pojkar. Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande 2022 var 55 procent riktade mot vuxna, 13 procent mot barn i åldern 15–17 år och 32 procent mot barn under 15 år. Liknande åldersmönster gällde för kvinnor eller flickor. För män eller pojkar var det en större andel brott mot pojkar under 15 år och en mindre andel brott mot vuxna män, jämfört med motsvarande andelar för totalen och för kvinnor eller flickor.

Könsfördelningen var likartad mellan åldersgrupperna, med undantag för sexuellt ofredande mot barn under 15 år, där andelen brott mot män eller pojkar var större än i övriga åldersgrupper.

Sexuellt ofredande mot person 18 år eller äldre

Från 2021 till 2022 minskade antalet anmälda fall av sexuellt ofredande mot vuxna med 13 procent, till 5 555 anmälda brott. De anmälda fallen av sexuellt ofredande mot kvinnor minskade med 711 anmälda brott (−12 %) till 5 078 brott. Motsvarande antal brott mot män minskade med 109 brott (−19 %) till 477 brott.

Jämfört med 2013 har antalet anmälda sexuella ofredanden mot vuxna ökat med 41 procent (+1 615 brott). Jämfört med 2014 har motsvarande antal brott mot kvinnor ökat med 21 procent (+889 brott), och motsvarande antal brott mot män har ökat med 46 procent (+150 brott).

Majoriteten (91 %) av de anmälda brotten om sexuellt ofredande mot vuxna 2022 utgjordes av brott mot kvinnor, medan 9 procent av de anmälda brotten var riktade mot män.

Sexuellt ofredande mot barn

Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande 2022 var 45 procent, 4 518 brott, riktade mot barn (0–17 år), vilket var en minskning med 6 procent (−283 brott) jämfört med 2021, och en ökning med 54 procent (+1 589 brott) jämfört med 2013. Nedan redovisas sexuellt ofredande mot barn efter två åldersgrupper, 0–14 år och 15–17 år.

Sexuellt ofredande mot barn under 15 år

Totalt 3 177 anmälda sexuella ofredanden 2022 avsåg brott mot barn under 15 år. Jämfört med 2021 var det en minskning med 289 brott (−8 %). Av dessa var 2 682 brott mot flickor och 495 brott mot pojkar. Jämfört med 2021 var detta en minskning med 210 brott (−7 %) mot flickor och en minskning med 79 brott (−14 %) mot pojkar.

Jämfört med 2013 har det totala antalet anmälda sexuella ofredanden mot barn under 15 år ökat med 53 procent (+1 095 brott). Jämfört med 2014 har antalet anmälda brott mot flickor under 15 år minskat med 318 brott (−11 %), och antalet anmälda brott mot pojkar under 15 år ökat med 80 brott (+19 %).

Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande mot barn under 15 år var 84 procent brott mot flickor och 16 procent brott mot pojkar.

Sexuellt ofredande mot barn i åldern 15–17 år

Under 2022 anmäldes 1 341 brott om sexuellt ofredande mot barn i åldern 15–17 år, vilket var oförändrat (+6 brott) jämfört med 2021. Av dessa brott var 1 192 brott riktade mot flickor i åldern 15–17 år och 149 brott riktade mot pojkar i åldern 15–17 år. Jämfört med 2021 har antalet anmälda brott mot flickor minskat med 3 procent (−40 brott), och mot pojkar har antalet ökat med 45 procent (+46 brott).

Jämfört med 2013 har antalet anmälda brott om sexuellt ofredande mot barn i åldern 15–17 år ökat med 494 brott (+58 %). Jämfört med 2014 har sådana brott mot flickor i åldern 15–17 år ökat med 474 brott (+66 %), och brotten mot pojkar i åldern 15–17 år har ökat med 101 brott (+210 %). Mellan 2015 och 2016 fördubblades nästan antalet anmälda brott om sexuellt ofredande mot flickor i åldern 15–17 år, och brotten mot pojkar i åldern 15–17 år mer än fördubblades, men från en lägre nivå (från 71 till 147 brott). År 2016 var det stor medial uppmärksamhet kring sexuella ofredanden på allmän plats, inklusive festivaler som ofta sker under sommaren. I statistiken var ökningen koncentrerad till sommarmånaderna juli–augusti. Den förhöjda nivån av antalet anmälda fall av sexuellt ofredande mot barn i åldern 15–17 år minskade något 2019 och 2020, för att sedan öka igen 2021.

Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande mot barn i åldern 15–17 år var 89 procent brott mot flickor och 11 procent brott mot pojkar.

Uppklarade sexualbrott

Personuppklaringsprocenten² för våldtäktsbrott och sexuellt ofredande. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2022 handlades¹ 9 436 brott gällande våldtäkt, vilket innebar en minskning med 487 brott (−5 %) jämfört med 2021. Av de handlagda brotten gällande våldtäkt bedrevs en utredning för 95 procent (8 963 brott), medan 5 procent (473 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2021 minskade andelen utredda brott och andelen direktavskrivna brott ökade, med 1 procentenhet vardera. Könsuppdelat var andelen utredda våldtäktsbrott mot flickor och kvinnor något högre än mot pojkar och män. Det bedrevs en utredning för 96 procent av de handlagda brotten mot flickor och kvinnor, och för 86 procent av brotten mot pojkar och män. Av de handlagda våldtäktsbrotten förundersökningsbegränsades 11 brott (4 fler brott än 2021).

År 2022 personuppklarades 1 970 brott gällande våldtäkt. Det var en ökning med 232 brott (+13 %) jämfört med 2021. Personuppklaringsprocenten, som visar de personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda våldtäktsbrott, uppgick till 21 procent 2022. Jämfört med 2021 ökade personuppklaringsprocenten för våldtäkt med 3 procentenheter. Jämfört med nivån 2014 var nivån oförändrad.23 Lagföringsprocenten, som visar de personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten, uppgick till 22 procent 2022, vilket innebar en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2021, och en oförändrad nivå jämfört med 2014.

Nivåerna präglas av stora årliga variationer, vilket delvis förklaras av att det förekommer stora ärenden under vissa år. Skillnaden mellan lagförings- och personuppklaringsprocenten är mycket liten, vilket förklaras av att det inleds förundersökning för de flesta våldtäktsbrotten.

Nedan redovisas personuppklaringsprocenten för våldtäktsbrott uppdelat på både kön och ålder. Den särskilda redovisningen efter åldersgrupp görs med anledning av dels att det är olika brottsrubriceringar beroende på om brottet begås mot ett barn eller en vuxen, dels att lagstiftningsförändringar som genomförts de senaste åren har varit inriktade på brott mot vuxna.

Personuppklaringsprocenten uppgick till 33 procent för våldtäkt mot flickor, och till 21 procent för våldtäkt mot pojkar. För våldtäkt mot vuxna uppgick personuppklaringsprocenten till 13 procent för våldtäkt mot kvinnor, och till 6 procent för våldtäkt mot män Jämfört med 2021 ökade personuppklaringsprocenten för våldtäkt mot flickor med 5 procentenheter. För våldtäkt mot pojkar minskade personuppklaringsprocenten med 4 procentenheter. För våldtäkt mot kvinnor ökade personuppklaringsprocenten med 3 procentenheter, och för våldtäkt mot män minskade personuppklaringsprocenten med 3 procentenheter.

Jämfört med 2014 har personuppklaringsprocenten för brott mot flickor och pojkar varierat mycket från år till år, mellan 13 procentenheter upp till 36 procentenheter. Personuppklaringsprocenten för brott mot vuxna har legat på en mer jämn nivå, dock med en viss ökning för brott mot kvinnor (+4 procentenheter), och en minskning för brott mot män (-1 procentenhet).

Personuppklaringsprocenten är generellt sett högre för våldtäkt mot barn, än för våldtäkt mot vuxna. I tabell 17 redovisas antal personuppklarade brott och personuppklaringsprocent uppdelat på kön och åldersgrupperna barn under 15 år respektive barn 15–17 år samt vuxna 18 år eller äldre.

För barn under 15 år uppgick personuppklaringsprocenten till 40 procent, och för barn i åldern 15–17 år till 12 procent. Det kan jämföras med en personuppklaringsprocent på 13 procent för våldtäkt mot vuxna. Det är en betydande antalsmässig skillnad i antalet handlagda brott mot flickor och kvinnor jämfört med mot pojkar och män totalt sett, varför eventuella skillnader i personuppklarings- och lagföringsprocent bör tolkas med försiktighet.

Av de handlagda brotten gällande våldtäkt hade 71 procent (6 731 brott) minst en person registrerad som skäligen misstänkt, vilket var en oförändrad nivå jämfört med 2021. Av de personuppklarade våldtäktsbrott med minst en misstänkt person var 29 procent personuppklarade, vilket är en ökning med 5 procentenheter jämfört med 2021. För handlagda våldtäktsbrott mot flickor uppgick andelen brott med en misstänkt person registrerad till 73 procent, och för brott mot pojkar till 51 procent. För handlagda våldtäktsbrott mot vuxna uppgick andelen brott med en misstänkt person till 72 procent för brott mot kvinnor, och till 50 procent för brott mot män.

År 2022 handlades¹ 10 945 brott gällande sexuellt ofredande, vilket innebar en minskning med 255 brott (−2 %) jämfört med 2021. Av de handlagda brotten om sexuellt ofredande 2022 rörde 176 brott (2 %) exhibitionism (blottning). Av de handlagda brotten gällande sexuellt ofredande bedrevs en utredning för 81 procent (8 900 brott), medan 19 procent (2 045 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2021 ökade andelen utredda brott, och andelen direktavskrivna brott minskade, med 1 procentenhet vardera. Fördelningen av utredda och direktavskrivna brott mot flickor och kvinnor respektive mot pojkar och män var liknande (vad gäller sexuellt ofredande exklusive exhibitionism). Det bedrevs en utredning för 82 procent av brotten mot flickor och kvinnor och för 74 procent av brotten mot pojkar och män.

Av de handlagda brotten gällande sexuellt ofredande var det 2 procent (271 brott) som förundersökningsbegränsades, samma nivå som 2021. År 2022 personuppklarades 1 724 brott gällande sexuellt ofredande. Jämfört med 2021 var det en minskning med 4 procent.

Personuppklaringsprocenten, som visar de personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda brott om sexuellt ofredande, uppgick till 16 procent 2022, samma nivå som 2021. Jämfört med 2014 minskade den med 2 procentenheter. Lagföringsprocenten, som visar de personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten, uppgick till 20 procent 2022, en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2021. Jämfört med 2014 minskade lagföringsprocenten med 2 procentenheter.

Uppdelat på kön uppgick personuppklaringsprocenten till 16 procent för sexuellt ofredande (exklusive exhibitionism) mot flickor och kvinnor och till 11 procent för sexuellt ofredande mot pojkar och män. Lagföringsprocenten uppgick till 20 procent för sexuellt ofredande mot flickor och kvinnor och till 15 procent för sexuellt ofredande mot pojkar och män. Jämfört med 2021 ökade personuppklaringsprocenten för sexuellt ofredande mot flickor och kvinnor med 1 procentenhet. Lagföringsprocenten var oförändrad. För brott mot pojkar och män minskade både personuppklarings- och lagföringsprocenten med 4 procentenheter vardera.

Uppdelat på kön och ålder finns inget tydligt mönster vad gäller personuppklarings- och lagföringsprocenten. För barn under 15 år uppgick nivåerna till 12 procent respektive 15 procent 2022, och för barn 15–17 år till 19 procent respektive 22 procent. Det kan jämföras med en personuppklarings- och lagföringsprocent på 17 procent respektive 22 procent för sexuellt ofredande mot vuxna. Vad gäller skillnaden i procent mellan brott mot flickor och kvinnor jämfört med brott mot pojkar och män var personuppklarings- och lagföringsprocenten högre för brott mot flickor och kvinnor. Det är dock en betydande skillnad i antalet handlagda brott mot flickor och kvinnor jämfört med mot pojkar och män totalt sett, varför skillnaderna i personuppklarings- och lagföringsprocent bör tolkas med viss försiktighet.

Av de handlagda brotten gällande sexuellt ofredande fanns det för 51 procent av brotten (5 558 brott) minst en person registrerad som skäligen misstänkt, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2021. Andelen personuppklarade brott om sexuellt ofredande med minst en misstänkt person uppgick till 31 procent, vilket var en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2021. För handlagda brott mot flickor och kvinnor uppgick andelen brott med en misstänkt person registrerad till 52 procent, och för brott mot pojkar och män till 43 procent.

Misstänkta för sexualbrott

Antal personer misstänkta för våldtäkt (inkl. grov). Källa: Misstänkta personer

Den 1 juli 2018 infördes brottet oaktsam våldtäkt i 6 kap. brottsbalken. Under 2022 misstänktes 153 personer för oaktsam våldtäkt8 (4 kvinnor och 149 män), vilket var 13 fler än 2021, då det var 1 kvinna och 139 män.I den fortsatta redovisningen nedan ingår inte oaktsam våldtäkt.

År 2022 misstänktes 4 230 personer för våldtäkt (exklusive oaktsam våldtäkt), vilket var en minskning med 9 procent jämfört med 2021. Minskningen kan noteras för både antal misstänkta kvinnor och antal misstänkta män.

I relation till befolkningsmängden misstänktes 49 personer per 100 000 invånare för våldtäkt 2022, vilket var en minskning med 10 procent jämfört med 2021. Jämfört med 2013 har antalet misstänkta per 100 000 invånare ökat med 40 procent.

Majoriteten av de som misstänktes för våldtäkt 2022 var män. Det var 95 män per 100 000 invånare som misstänktes för våldtäkt, medan antalet misstänkta kvinnor uppgick till 2 kvinnor per 100 000 invånare. Jämfört med 2013 har antalet män som misstänkts för våldtäkt per 100 000 invånare ökat med 38 procent.

Personer misstänkta för våldtäkt utifrån brottsoffrets kön och ålder

Av de personer som var misstänkta för våldtäkt mot kvinnor eller flickor respektive mot män eller pojkar 2022, uppgick misstänkta mäns andel till 99 respektive 82 procent. Det är mycket få kvinnor som misstänkts för våldtäkt (2022 var det totalt 87 kvinnor), så vid tolkning av resultaten bör man beakta att små antalsmässiga förändringar för de misstänkta kvinnorna kan ge upphov till stora procentuella förändringar mellan åren.

Under 2022 misstänktes 4 126 personer för våldtäkt mot en kvinna eller flicka, vilket var en minskning med 6 procent jämfört med 2021. Både antalet misstänkta män och antalet misstänkta kvinnor minskade.

Antalet misstänkta för våldtäkt mot en kvinna i åldern 18 år eller äldre uppgick 2022 till 2 692 personer, vilket var en minskning med 7 procent jämfört med 2021. Uppdelat på kön minskade antalet misstänkta män, medan antalet misstänkta kvinnor ökade.

För 2022 var 1 434 personer misstänkta för våldtäkt mot en flicka under 18 år, vilket var en minskning med 12 procent jämfört med 2021. Uppdelat på kön minskade både antalet misstänkta män och antalet misstänkta kvinnor.

Under 2022 var det 256 personer som misstänktes för våldtäkt mot en man eller pojke, vilket var en minskning med 19 procent jämfört med 2021 och avsåg både våldtäkt mot en pojke under 18 år och våldtäkt mot en man 18 år eller äldre.

Misstänkta för sexuellt ofredande

Antal personer misstänkta för sexuellt ofredande (inkl. exhibitionism). Källa: Misstänkta personer

År 2022 misstänktes 3 635 personer för sexuellt ofredande (exklusive exhibitionism), vilket var en ökning med 4 procent jämfört med 2021. Uppdelat på kön ökade antalet misstänkta män med 3 procent. Även antalet misstänkta kvinnor ökade (+25 %).

Relaterat till befolkningsmängden misstänktes 42 personer per 100 000 invånare för sexuellt ofredande 2022, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med 2021. Jämfört med 2013 har antalet misstänkta för sexuellt ofredande per 100 000 invånare ökat med 62 procent.

Uppdelat på kön var antalet misstänkta per 100 000 invånare större bland män än kvinnor, 81 misstänkta män per 100 000 invånare mot 3 misstänkta kvinnor per 100 000 invånare. Jämfört med 2013 har antalet misstänkta per 100 000 invånare ökat för både män och kvinnor (+58 % respektive +121 %).

Personer misstänkta för sexuellt ofredande (exklusive exhibitionism) efter brottsoffrets kön och ålder

Av de personer som var misstänkta för sexuellt ofredande mot kvinnor eller flickor respektive mot män eller pojkar var 98 respektive 82 procent män. Det var således få kvinnor som misstänktes för sexuellt ofredande under 2022 (136 kvinnor). Vid tolkning av resultatet bör man beakta att små antalsmässiga förändringar för de misstänkta kvinnorna kan ge upphov till stora procentuella förändringar mellan åren.

Under 2022 var det 3 452 personer som misstänktes för sexuellt ofredande (exklusive exhibitionism) mot kvinnor eller flickor, vilket var en ökning med 8 procent jämfört med 2021. Uppdelat på kön ökade både antalet misstänkta män (+7 %) och misstänkta kvinnor (+26 %).

Av de misstänkta personerna var 2 019 personer misstänkta för sexuellt ofredande mot en kvinna i åldern 18 år eller äldre, vilket var en ökning med 5 procent jämfört med 2021. Ökningen avsåg både misstänkta män (+5 %) och misstänkta kvinnor (+28 %).

År 2022 var det 386 personer som misstänktes för sexuellt ofredande mot män eller pojkar, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med 2021. Antalet misstänkta kvinnor ökade med 23 procent, samtidigt som antalet misstänkta män minskade med 1 procent.

Av de misstänkta personerna var 198 personer misstänkta för sexuellt ofredande mot män i åldern 18 år eller äldre, vilket var en ökning med 2 procent jämfört med 2021. Ökningen avsåg både misstänkta kvinnor (+5 %) och misstänkta män (+1 %)

Lagförda för sexualbrott

Antal lagföringsbeslut med sexualbrott som huvudbrott. Källa: Personer lagförda för brott

Lagförda för våldtäkt

Antal lagföringsbeslut med våldtäkt (inklusive grov våldtäkt) eller våldtäkt mot barn
(inklusive grov våldtäkt mot barn) som huvudbrott. Källa: Personer lagförda för brott

Av de 1 650 lagföringsbesluten gällande sexualbrott 2020 avsåg 301 beslut våldtäkt som huvudbrott. Det var en ökning med 4 lagföringsbeslut, eller 1 procent, sedan föregående år. År 2020 fattades 22 lagföringsbeslut för grov våldtäkt, vilket var en minskning med 2 beslut eller 8 procent. Det fattades även 18 lagföringsbeslut för oaktsam våldtäkt, vilket var en ökning med 6 beslut eller 50 procent jämfört med 2019.

För lagföringsbeslut med våldtäkt mot barn eller grov våldtäkt mot barn som huvudbrott fattades 154 respektive 31 beslut 2020. Det var jämfört med 2019 en ökning med 42 beslut, eller 38 procent, gällande våldtäkt mot barn och oförändrat gällande grov våldtäkt mot barn. Näst intill samtliga lagföringsbeslut gällande våldtäkt fattades mot män 2020.

Jämfört med 2011 har antalet lagföringsbeslut med våldtäkt som huvudbrott ökat med 148 beslut, eller 98 procent, och antalet beslut med huvudbrottet grov våldtäkt har ökat med 6 beslut, eller 38 procent. Under samma period har antalet lagföringsbeslut med våldtäkt mot barn ökat med 16 beslut, eller 12 procent, och antalet beslut med huvudbrottet grov våldtäkt mot barn har ökat med 9 beslut, eller 41 procent.

Jämfört med 2000, har antalet lagföringsbeslut rörande våldtäkt (inklusive grov våldtäkt) ökat med 167 procent, eller 202 beslut. Både den långsiktiga utvecklingen och de senaste årens utveckling bör dock ses mot bakgrund av de förändringar (skärpningar) som skett i sexualbrottslagstiftningen sedan 2005.

  • Den 1 april 2005 utvidgades våldtäktsbestämmelsen. Fler gärningar kom därmed att bedömas som våldtäkt, till exempel genom att kravet på tvång sattes lägre och genom att även de allvarligaste fallen av sexuellt utnyttjande kom att omfattas av våldtäktsbestämmelsen. Dessutom kom sexuella handlingar med barn utan våldsinslag att räknas som våldtäkt och inte längre som sexuellt utnyttjande av underårig.
  • Den 1 juli 2013 utvidgades våldtäktsbegreppet ytterligare, till att även inkludera fall där den brottsutsatta personen befinner sig i en särskilt utsatt situation. Ett bakomliggande syfte var att förtydliga att våldtäktsbrott även innefattar situationer där den utsatte bemöter övergreppet med passivitet.
  • Den 1 juli 2018 trädde den så kallade samtyckeslagstiftningen i kraft, med fokus på frivillighet, vilket innebär att det inte längre krävs att gärningspersonen använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna
    dömas för våldtäkt. Samtidigt infördes en ny brottsrubricering för oaktsam våldtäkt.

Sexualbrott bland unga

Skolundersökningen om brott 2021 ställer frågor till elever i årskurs nio, bland annat om utsatthet för och delaktighet i våldsbrott.

Utsatta för brott

Självrapporterad utsatthet för sexualbrott bland elever i årskurs 9. Andel (%) elever som utsatts. Källa: Skolundersökningen om brott 2021.

Totalt uppger 15 procent av eleverna att de utsatts för något sexualbrott under de senaste tolv månaderna. Andelen utsatta är dock betydligt större bland tjejer (24 procent) än bland killar (6 procent). Majoriteten av killarna och tjejerna uppger att det har rört sig om fysiska sexuella kränkningar (6 procent av killarna och 21 procent av tjejerna). Andelen utsatta för sexuell handling genom tvång är 1,5 procent bland killar och 9 procent bland tjejer.

Bland killar har andelen som uppgett utsatthet för fysiska sexuella kränkningar legat förhållandevis stabilt sedan 2015, bortsett från en tillfällig uppgång 2017. Detsamma gäller andelen utsatta för sexuell handling genom tvång (mellan 1,2 och 1,5 procent sedan 2015).

Bland tjejer ligger andelen som uppgett utsatthet för fysiska sexuella kränkningar på ungefär samma nivå 2021 (21 procent) som 2019 (20 procent). Andelen tjejer som utsattes för sexuell handling genom tvång ökade från 6 procent 2019 till 9 procent 2021, vilket är den högsta nivån hittills under mätperioden.

Bland killar är det vanligast att de som utsatts för fysiska sexuella kränkningar uppger att utsattheten varit upprepad (två gånger eller fler), i likhet med tidigare mätningar. Bland tjejer är det nästan lika vanligt att utsattheten varit upprepad (10 procent) som att det skett vid ett tillfälle (11 procent).

När det gäller sexuell handling genom tvång är det bland killar ungefär lika vanligt med utsatthet vid ett tillfälle som vid två gånger eller fler, medan det bland tjejer är något vanligare att uppge utsatthet vid ett tillfälle.

Brottsplats vid sexualbrott

Bland killar som utsatts för fysiska sexuella kränkningar har en övervägande majoritet uppgett att händelsen inträffat i skolmiljö (80 procent). Bland de tjejer som uppger att de utsatts för fysiska sexuella kränkningar är det vanligast att brottet skett i skolmiljö (31 procent) följt av i någon annans hem (26 procent) och annan plats (21 procent). De elever som angett att brottsplatsen var en annan plats har i SUB 2021 fått möjlighet att beskriva platsen i en öppen fritextruta. Resultaten visar att bland de tjejer som specificerat en annan plats vid utsatthet för fysiska sexuella kränkningar är det vanligt att uppge att händelsen skett på fest, festival eller liknande sammanhang där många människor samlas. 

Skattningarna för killar är behäftade med något större osäkerhet än för tjejer, eftersom antalet utsatta killar är betydligt mindre, men bland killar har fördelningen av brottsplats vid fysiska sexuella kränkningar varit mer eller mindre densamma sedan 2015. Det är dock en markant ökning av andelen killar och tjejer som utsatts i skolmiljö, från 70 procent 2019 till 80 procent 2021 för killarna och från 20 procent till 31 procent för tjejerna under samma period. Detta trots att mycket undervisning har skett digitalt eller på distans. Det går att urskilja en minskning av andelen utsatta killar som uppger att händelsen inträffat på annan plats (från 19 procent 2015 till 6 procent 2021), motsvarande andel utsatta tjejer har också minskar över tid (från 41 procent 2015 till 21 procent 2021). Jämfört med tidigare års undersökningar är det en större andel av de tjejer som utsatts för fysiska sexuella kränkningar som uppger att händelsen skett i någon annans hem.

Bland de elever som uppger att de tvingats till sexuell handling är den vanligaste brottsplatsen någon annans hem (figur 3.15), 38 procent av eleverna har uppgett detta som brottsplats. Drygt var fjärde elev (28 procent) som utsatts uppger dock att det skett via internet eller sociala medier.

I likhet med tidigare år är det vanligast att sexuell handling genom tvång skett i någon annan persons hem. Den andel som uppgett detta har varierat något (mellan 38 och 50 procent) medan den andel som utsatts på internet eller sociala medier har ökat (från 18 procent av de utsatta till 28 procent).

Polisanmälda sexualbrott

Av de killar och tjejer som utsatts för fysiska sexuella kränkningar under de senaste tolv månaderna är det få som uppger att händelsen polisanmälts. Totalt uppger 2,5 procent av killarna och 7 procent av tjejerna att händelsen polisanmälts.

Över mätperioden har andelen killar som uppgett att fysiska sexuella kränkningar polisanmälts varierat mellan 0,7 och 6 procent. Under samma period har även andelen bland tjejer varierat från 4,1 till 7 procent. Bland de elever som utsatts för sexuell handling genom tvång uppger 7 procent att händelsen polisanmälts. Även om resultatet inte redovisas uppdelat på kön på grund av låga antal är andelen utsatta för sexuellt tvång betydligt större bland tjejer.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.
²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper