Följ en anmälan genom rättsväsendets instanser

Föregående steg

Brott anmäls

 • Ett brott anmäls till polisen. Oftast av någon som själv har blivit utsatt för ett brott, men det kan också vara av någon som bevittnat ett brott eller misstänker att ett brott har begåtts.
 • I statistiken över anmälda brott finns alla polisanmälningar, även sådana anmälningar som efter utredning inte visar sig vara brott. Här finns också brott som åklagare och tull anmält.

Polisen

 • Polisen utreder vad som hänt genom att göra en förundersökning. Vid mer allvarliga brott leds förundersökningen av en åklagare. Förundersökningen kan leda till att man hittar en person som är misstänkt för brottet (personuppklaring) eller till förundersökningsbegränsning då utredningen läggs ner (t.ex. då en person är misstänkt för flera brott).
 • I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

Förundersökning nedlagd

 • Polis eller åklagare kan besluta att lägga ned en förundersökning, till exempel om det inte finns tillräckliga bevis för att väcka åtal eller om åklagaren av annan anledning väljer att lägga ned förundersökningen.
 • En brottsutredning kan tas upp igen om det kommer fram nya uppgifter.

Misstänkt finns

 • I förundersökningen utreder man vem som kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal vid domstol. Skäligen misstänkt är den lägre graden av misstanke, på sannolika skäl misstänkt är den högre graden av misstanke.
 • I statistiken över misstänkta personer redovisas de personer som efter avslutad utredning av polis, tull eller åklagare bedömts vara misstänkta för brott under ett kalenderår.

Åklagare

 • Åklagaren har tre stora uppgifter, att utreda allvarliga brott tillsammans med polisen, att fatta beslut om åtal ska väckas eller inte, samt att driva målet i domstol. Under förundersökningen har åklagaren ofta kontakt med brottsmisstänkta, brottsoffer och vittnen.
 • När förundersökningen är färdig och det finns en misstänkt bedömer åklagaren om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal i domstol.

Förundersökning nedlagd

 • Polis eller åklagare kan besluta att lägga ned en förundersökning, till exempel om det inte finns tillräckliga bevis för att väcka åtal eller om åklagaren av annan anledning väljer att lägga ned förundersökningen.
 • En brottsutredning kan tas upp igen om det kommer fram nya uppgifter.

Lagförd av åklagare

 • En förundersökning leder inte alltid till åtal och rättegång även om åklagaren anser att det finns bevis för att brottet har begåtts. Exempel på lagföringar som inte leder till åtal:
 • Åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren inte väcker åtal, trots att det finns en skyldig till brottet. Ofta är gärningspersonen under 18 år och tidigare ostraffad.
 • För mindre allvarliga brott, som har högst böter i straffskalan, kan åklagaren beslut om strafföreläggande istället. Till exempel vid fortkörning.

Åtal väcks

 • När åklagaren anser sig ha tillräckliga bevis väcks åtal. Då blir det rättegång i tingsrätten där åklagarens uppgift är att bevisa för domstolen att ett brott begåtts och hur det har skett.

Domstol

 • En rättegång är ett sammanträde i en domstol. För brottsmål sker rättegången i tingsrätten. Under rättegången avgör domarna om det finns tillräckliga bevis för att den som är misstänkt för ett brott ska dömas för det och vad påföljden (straffet) ska bli. Rättegången är muntlig. Det innebär att vittnen och parter kallas till domstolen för att berätta om händelsen som åtalet handlar om.

Frikänd

 • Om tingsrätten frikänner den tilltalade står det att åtalet ogillas. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten av den som har dömts, av åklagaren och av brottsoffret.

Dom

 • Efter rättegången går domarna igenom allt som kommit fram och bestämmer om den som är misstänkt också är skyldig till brottet och vilket straff den skyldige i sådana fall ska få. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten.
 • I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de personer som under ett år befunnits skyldiga till brott genom fällande dom i tingsrätt (domslut) eller genom så kallad lagföring utanför domstol (om åklagaren beslutat strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse).

Påföljd

 • Påföljderna (straffen) är böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse och särskild vård. Olika påföljder kan kombineras. Den som döms för ett brott kan även dömas att betala skadestånd.
 • I statistiken över kriminalvården redovisas uppgifter om de personer som är intagna i kriminalvårdsanstalt, övervakade inom kriminalvårdens frivårdsorganisation eller intagna i häkte under ett år.
Nästa steg

Sidan senast uppdaterad: