Rapporter från Brå om polisen

Här hittar du rapporter och andra publikationer från Brå om polisarbete och metoder.


 • Klassificering av brott

   |  2017  | 
  Anvisningar och regler
  Version 6.0

  I Klassificering av brott finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av de myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den vänder sig alltså i första hand till polis, åklagare, tull, ekobrottsutredare, kustbevakare med flera, men kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

 • Polisiära arbetssätt för att förebygga upprepat partnervåld – med fokus på våldsutövare

   |   | 
  En sammanställning av svensk och internationell kunskap om polisiära arbetssätt mot upprepat partnervåld, där tre specifika utländska arbetssätt beskrivs mer ingående.

 • Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete

   |  2017  | 
  Milstolpar och exempel 1993–2016
  Denna bok beskriver det brottsförebyggande arbetets utveckling och framväxt i Sverige sedan 1993. Sedan dess har både det nationella och det lokala brottsförebyggande arbetet förändrats och utvecklats. Här kan du läsa vad som ligger till grund för den utveckling vi ser i det brottsförebyggande arbetet i dag.

 • Metodstöd för NTU Lokal 2017

   |  2017  | 
  Detta metodstöd hjälper dig att göra en korrekt tolkning av NTU Lokals resultat även om du inte är van vid att läsa statistik.

 • It-inslag i brottsligheten
  och rättsväsendets förmåga
  att hantera dem (kortversion)

   |  2016:17  | 
  Kortversion av rapport 2016:17
  Den snabba tekniska utvecklingen och det ökande användandet av internet, datorer och mobilteknologi har dramatiskt förändrat vårt moderna samhälle. Digitaliseringen underlättar på många sätt människors vardag, men den innebär också att it-inslagen
  i brottsligheten ökar, vilket medför nya utmaningar för rättsväsendet.

 • Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan 2016-2019

  Den framtida verksamhetsvolymen
  i rättskedjan (2017-2020)

   |  2017  | 
  Centrala prognoser för perioden 2017—2020
  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 • Insats Fenix

   |  2016:24  | 
  En utvärdering av polisens särskilda satsning i Järvaområdet
  Under våren 2014 inledde polisen i Järvaområdet i Stockholms kommun en särskild satsning under namnet Fenix. Brå har i samarbete med polisen utvärderat satsningen.

 • Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden

   |  2016:20  | 
  En kunskapsöversikt
  Brottsligheten i socialt utsatta områden har kommit alltmer i fokus. Regeringen har därför bett Brå att sammanställa kunskap från forskning och erfarenhet om vilka åtgärder som kan vara verksamma för att komma till rätta med dessa problem.

 • Rättsväsendets förutsättningar att personuppklara brott

   |  2016:23  | 
  Förändringar sedan 2006
  I denna rapport görs en samlad bedömning av hur olika faktorer kan ha påverkat personuppklaringen, på grundval av de tre delstudierna inom regeringsuppdraget Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring, liksom statistik och polisiär kunskap.

 • Förändrade krav på bevisning?

   |  2016:19  | 
  Delrapport inom regeringsuppdraget Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring
  Varför har andelen personuppklarade brott minskat sedan 2011? Har polisen eller åklagarna förändrat sitt arbete när det gäller insamling eller bedömning av bevis i utredningarna? Det är den centrala frågan i denna rapport.

 • Har bedrägerier och misshandel blivit svårare att personuppklara?

   |  2016:18  | 
  Delrapport inom regeringsuppdraget Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring
  Varför har andelen personuppklarade brott minskat sedan 2011? Kan det bero på att brottslighetens karaktär förändrats? Det är den centrala frågan i denna rapport.

 • Handläggningstider i rättskedjan 2009–2014

  Målsägandes medverkan i rättsprocessen

   |  2016:8  | 
  Målsägandes medverkan i rättsprocessen är viktig för att brott ska kunna utredas. I ärenden där målsäganden inte vill medverka kan
  utredningsarbetet försvåras på olika sätt och leder ofta till att
  ärenden läggs ned.

 • Konstaterade fall av dödligt våld

   |  2015  | 
  Statistik för 2015
  En specialstudie där samtliga polisanmälningar granskats för att ge en mer tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld.

 • Handläggningstider i rättskedjan 2009–2014

  Handläggningstider i rättskedjan 2009–2014

   |  2016:5  | 
  Samtliga brottsmisstankar och fem särskilt utvalda brott
  För sjätte året i rad har Brå undersökt handläggningstiderna i rättskedjan för brottsmisstankar om misshandel, våldtäkt, stöld, rån respektive utpressning. Dessutom kartläggs handläggningstiderna för samtliga brottsmisstankar sammantaget.

 • Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan 2016-2019

  Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2016-2019)

   |  2016  | 
  Centrala prognoser för perioden 2016—2019
  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 • Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

  Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

   |  2016  | 
  Reviderad utgåva 2016
  Handbok som i fem steg beskriver hur samverkan praktiskt kan gå till. Boken ger användbara verktyg för hela samverkansprocessen.

 • NTU 2015

  Nationella trygghetsundersökningen 2015

   |  2016:1  | 
  Om utsatthet, otrygghet och förtroende
  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I NTU 2015 redovisas resultaten för den tionde undersökningen tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år.

 • Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen

  Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen

   |  2015:21  | 
  Slutrapport
  Från juli 2012 och tre år framåt bedrev Polisen ett projekt med kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen.

 • Skriften Börja med en kartläggning! handlar om arbete i utsatta områden.

  Börja med en kartläggning!

   |   | 
  Kunskapsbaserat arbete i utsatta områden
  Den här skriften är till för att stärka det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet, där en kartläggning av situationen i ett område är den självklara utgångspunkten.

 • Omslag till rapporten Utvecklingen av förundersökningsbegränsning (2015:17)

  Utvecklingen av förundersökningsbegränsning 2006–2014

   |  2015:17  | 
  Delrapport inom uppdraget Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring
  Rapporten består av två delar: en kartläggning över i vilken omfattning förundersökningsbegränsning används och hur användningen förändrats över tid, samt en analys av sambandet mellan förundersökningsbegränsning och personuppklarade brott.

 • Omslag till Kortanalys om internetanmälningar

  Polisanmälningar via internet

   |  6/2015  | 
  – utveckling sedan 2006 och betydelse för anmälningsbenägenheten
  Sedan 2006 kan vissa brott anmälas på polisen.se. Den här kortanalysen handlar om polisanmälning av brott via internet.

 • Avrapportering i Ingripandeverksamheten

   |  2015:10  | 
  En tidsstudie
  Brå har studerat hur lång tid poliser i Ingripandeverksamheten lägger på att avrapportera ärenden.

 • Konstaterade fall av dödligt våld

   |  2015  | 
  Statistik för 2014
  En specialstudie där samtliga polisanmälningar granskats för att ge en mer tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld.

 • Omslaget till rapporten Handläggningstider i rättskedjan

  Handläggningstider i rättskedjan

   |  2015:11  | 
  Samtliga brottsmisstankar och fem särskilt utvalda brott 2009–2013
  En viktig princip för rättsväsendets hantering av brott är att sträva efter en snabb och effektiv rättsprocess, där utredningarna präglas av kvalitet och rättssäkerhet. Hur långa handläggningstiderna är har då stor betydelse.

 • Brå-Lean

   |  2015:9  | 
  Försöksprojekt för ökad uppklaring av mängdbrott

  Polisen kritiseras från många håll – från politiker, media och allmänhet – för att för få brott klaras upp. Det gäller inte minst uppklaringen av det som kallas mängdbrott, till exempel stöld och misshandel.

 • Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2015-2018)

   |  2015  | 
  Centrala prognoser för perioden 2015—2018

  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 • Larmtelefoner för hotade

   |  2015:7  | 
  Uppföljning av hur polisens larmtelefoner används och fungerar.

 • Olaga förföljelse

   |  2015:2  | 
  Tillämpningen av den nya straffbestämmelsen
  I denna rapport beskrivs vilka typer av ärenden som polis, åklagare och domstolar har bedömt som olaga förföljelse. Därtill har Brå intervjuat poliser och åklagare om deras tankar om den nya straffbestämmelsen och deras erfarenheter av att tillämpa den.

 • Kontaktförbud

   |  2015:3  | 
  En utvärdering av ändringarna i lagen 2011
  För att förbättra skyddet mot stalkning gjordes i oktober 2011 vissa ändringar i den dåvarande lagen om besöksförbud. Brå har haft i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera
  lagändringarna och konstaterar i denna studie att de inte har gett någon
  större verkan.

 • Omslaget till rapporten Brott begågna av barn

  Operationerna Alfred och Selma

   |  2014:13  | 
  Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Malmö 2012–2014
  Under 2011 drabbades Malmö av en serie mordfall. När fem mord inträffade under loppet av två månader hamnade staden i centrum för rikspolitiken, och Polisen utsattes för en mycket stark press att agera och få stopp på morden. För att hantera problemet inledde Polismyndigheten i Skåne Operationerna Alfred och Selma.

 • Omslaget till rapporten Brott begågna av barn

  Brott begångna av barn

   |  2014:20  | 
  En utvärdering av ändringarna i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare under 15 år
  År 2010 infördes ett antal ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Detta för att polisen i större utsträckning och mer effektivt skulle utred brott begångna av barn under 15 år, trots att barnen inte är straffmyndiga. Brå har haft regeringens uppdrag att utvärdera effekten av dessa lagändringar.

 • Omslag till rapporten varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring

  Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring?

   |  2014:17  | 
  Slutrapport i uppdraget ”Satsningen på fler poliser”
  Vilka faktorer påverkar hur Polisens resultat utvecklas, vad är rimliga förväntningar på Polisen och hur ska verksamheten mätas? Det är frågor som ställs i Brås slutrapport om satsningen på 20 000 poliser.

 • Omslaget till kortanalysen Tid för brott

  Tid för brott

   |  4/2014  | 
  Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall
  av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

  Denna kortanalys beskriver när under dygnet och under vilka dagar på året som det sker flest fall av anmäld misshandel, olaga hot, personrån och inbrottsstöld. Analysen ger en allmän kunskapsbild av när brott begås och hjälper polisen att identifiera tider då många brott begås.

 • Omslaget till rapporten Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen

  Kameraövervakning på
  Stureplan och Medborgarplatsen

   |  2014:12  | 
  Delrapport 2

  Sedan 2012 bedriver Polisen kameraövervakning
  på Stureplan och Medborgarplatsen i Stockholm. I denna andra rapport i Brås utvärdering följer vi upp projektet utifrån de mål som Polisen hade förhoppningar att uppnå med kamerornas hjälp.

 • Omslag till rapporten Gå på pengarna, föreställande en äldre lyxbil

  Gå på pengarna

   |  2014:10  | 
  Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning

  Den grundläggande strategin för de tillgångsinriktade brottsbekämpningen är att ta bort möjligheten att berika sig på brott. Den här antologin är tänkt att fungera som en handbok på området tillgångsinriktad brottsbekämpning.

 • Konstaterade fall av dödligt våld

   |  2014  | 
  Statistik för 2013
  En specialstudie där samtliga polisanmälningar granskats för att ge en mer tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld.

 • Omslaget till rapporten Utvecklingen av åtalsunderlåtelser

  Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet

   |  1/2014  | 
  Denna kortanalys beskriver faktorer som kan ha påverkat hur användningen av åtalsunderlåtelse har utvecklats under perioden 2000–2012.

 • Omslaget till rapporten Handläggningstider i rättskedjan

  Handläggningstider i rättskedjan

   |  2014:7  | 
  2009–2012

  En viktig princip för rättsväsendets hantering av brott är att sträva efter en snabb och effektiv rättsprocess där korta handläggningstider i kombination med kvalitet och rättssäkerhet i utredningarna, samt en god nivå av personuppklaring, utgör viktiga delar. I denna rapport har Brå för fjärde gången undersökt handläggningstiderna för brottsmisstankar som rör misshandel, våldtäkt, stöld, rån och utpressning.

 • Omslaget till rapporten Brottsförebyggande polisarbete i "hot spots"

  Brottsförebyggande polisarbete i ”hot spots”

   |  2014:5  | 
  Resultat och erfarenheter från två projekt mot personrån och misshandel

  Under ett års tid har polisen i Stockholm och Eskilstuna genomfört två projekt med brottsförebyggande inriktning i samverkan med Brå. I Stockholm har projektet rört personrån och i Eskilstuna misshandel utomhus. Målet var att minska brottsligheten genom ett polisiärt arbete som är förankrat i aktuell forskning om vad som fungerar.

 • Polisers syn på utredning av mängdbrott

   |  2013:20  | 
  Uppdraget ”Satsningen på fler poliser”
  I detta, den andra rapporten om satsningen på fler poliser, ges en närmare bild av hur polisen själva ser på vilka problem och vilka möjligheter till förbättringar som finns inom den brottsutredande verksamheten.

 • Polisers syn på brottsförebyggande arbete

   |  2013:21  | 
  Uppdraget ”Satsningen på fler poliser”
  Studien har gjorts för att få en bild av hur en grupp poliser som arbetar brottsförebyggande uppfattar det brottsförebyggande arbetet, vilka problem de ser som störst i detta arbete, samt vilka förbättringsmöjligheter de identifierar.

 • Omslaget till rapporten Satsningen på fler poliser - vad har den lett till?

  Satsningen på fler poliser

   |  2013:12  | 
  I denna rapport, den första av tre, följer Brå upp och analyserar satsningen på fler poliser. Hur mycket mer arbetskraft har det blivit i praktiken? Vilka förväntningar är rimliga att ha på Polisen utifrån satsningen?

 • Nationella trygghetsundersökningen 2006–2012 Regionala resultat

  Nationella trygghetsundersökningen 2006-2012 Regionala resultat

   |  2013:10  | 
  För första gången publicerar Brå en rapport där de regionala resultaten från NTU presenteras som tidsserier. Rapporten är beskrivande och visar utvecklingen mellan 2006 och 2012 i Sveriges 21 län när det gäller trygghet, utsatthet för brott och förtroende för rättsväsendet.

 • Konstaterade fall av dödligt våld

   |  2013  | 
  Statistik för 2012
  En specialstudie där samtliga polisanmälningar granskats för att ge en mer tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld.

 • Utvärdering av koncept Karin

   |  2013:8  | 
  En samverkansmodell i Malmö för personer som utsatts för våld i nära relationer
  Brå har utvärderat hur koncept Karin fungerar, liksom vilken betydelse arbetsformen har för kvaliteten och effektiviteten i arbetet mot våld i nära relationer.

 • Omslag: Handläggningstider i rättskedjan

  Handläggningstider i rättskedjan

   |  2013:7  | 
  Utvecklingen sedan 2008
  Omfattande förändringar inom rättsväsendet har gjorts under 2000-talet, för att effektivisera handläggningen av brottsärenden. Syftet har varit både att förkorta handläggningstiderna och att öka kvaliteten i utredningarna. Särskilt fokus har legat på hanteringen av mängdbrott och ungdomsbrott.

 • Omslag_Polisens_utredningar_av_butiksrån

  Polisens utredningar av butiksrån

   |  2013:6  | 
  Kan fler brott klaras upp?
  Brå har vid olika tillfällen analyserat polisens utredningsarbete för olika brott, för att hitta vägar till en högre uppklaring. I föreliggande rapport är det utredningsarbetet vid butiksrån som analyseras.

 • Omslag: Samverkan mellan polis och kommun

  Samverkan mellan polis och kommun

   |  2013:5  | 
  Nästan alla kommuner i landet har i dag en samverkansöverenskommelse med polisen. Överenskommelserna ska ge struktur åt polisens och kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete och tydliggöra vilka åtaganden parterna tar på sig.

 • Omslag: NTU 2012 kapitlet Utsatthet

  Utsatthet för brott år 2011

   |  2012  | 
  Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2012
  I den här publikationen redovisas resultat från den kommande rapporten NTU 2012 om enskilda personers respektive hushållens utsatthet för brott under 2011. Vidare redovisas hur utsattheten har utvecklats sedan 2005.

 • Omslag: Anna Björnström

  Otillåten påverkan mot företag

   |  2012:12  | 
  En undersökning om utpressning
  Legal och illegal ekonomi möts som tydligast när kriminella utpressar företagare på pengar.

 • Användningen av brottskoder

  Användningen av brottskoder

   |  2012  | 
  En kvalitetsstudie inom kriminalstatistiken
  En undersökning av tillämpningen av brottskoder hos registrerande myndigheter.

 • Omslaget till rapporten Att förebygga brott och problembeteenden i skolan (Idéskrift nr 19)

  Idéskrift 19. Att förebygga brott och problembeteenden i skolan

   |  2012  | 
  Presentation och analys av tre lokala projekt
  Den här idéskriften visar hur skolor kan arbeta för att förebygga våld och missbruk bland elever samt få fler elever att vittna och anmäla brott. En metod som beskrivs är att identifiera särskilt brottsutsatta platser, så kallade hot spots och göra konkreta insatser på dem för att minska problem.

 • Polisens utredningar av hedersrelaterat våld

   |  2012:1  | 
  En studie av hur polisen arbetar med hedersrelaterade ärenden och vad i polisens arbete som skulle kunna förbättras. Rapporten bygger på en genomgång av polisutredningar från 2009 och intervjuer med polisanställda, åklagare och representanter från skyddade boenden och stödverksamheter.

 • Rättsväsendets hantering av ungdomsärenden

   |  2012:5  | 
  Handläggningstid och personuppklaring
  Rapporten fokuserar på rättsväsendets hantering av ungdomsärenden och tittar på framgångfaktorer för en effektiv handläggning.

 • Lokala poliser

   |  2011:13  | 
  Hinder och möjligheter med lokala poliskontor
  I Lokala poliser följer vi femton områden runt om i Stockholms län. Gemensamt för dem är att de har sina egna poliser.

 • Polisens strategiska brottsförebyggande arbete

   |  2011  | 
  Återrapportering av regeringsuppdrag
  En beskrivning av Polisens brottsförebyggande arbete och förslag på hur det kan utvecklas. Utgiven i samarbete med Rikspolisstyrelsen.

 • Bekämpning av organiserad brottslighet

   |  2011:20  | 
  Utvärdering av den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet.
  Kampen mot organiserad brottslighet i Sverige har pågått i över 30 år. De senaste fem åren har myndigheterna lagt i en ny växel i arbetet, och bekämpningen sker nu på bred front där myndighetssamverkan är nyckelordet.

 • Rapportomslag för Hot spots för brott i sex svenska städer

  Hot spots för brott i sex svenska städer

   |  2011:17  | 
  En studie av förutsättningarna för platsbaserat polisiärt arbete i Sverige
  Brott sker inte slumpmässigt i tid och rum. På vissa platser sker fler brott än på andra. På samma sätt är det också fler brott som sker vid vissa tidpunkter än vid andra. Det finns underliggande orsaker till att det ser ut på det viset. För polisen är detta positivt ur ett brottsförebyggande perspektiv. Det ger nämligen möjligheter att ta fram och genomföra insatser som angriper de underliggande orsakerna och som kan fokuseras till vissa platser och vissa tidpunkter.

 • Butiksrån

   |  2011:14  | 
  Utvecklingen fram till 2010
  En kartläggning av butiksrånens struktur och utveckling.

 • Rapportomslag Penningtvätt

  Penningtvätt

   |  2011:4  | 
  Rapportering och hantering av misstänkta transaktioner
  Narkotikapartier betalas till utlandet. Svenska kronor växlas därför till euro. Svartjobbare kräver betalt i reda pengar. Medel på bolags bankkonton behöver tas ut i kontanter. Svarta pengar blir vita och vita blir svarta. Det handlar om penningtvätt eller penningförflyttningar.

 • Rapportomslag Handläggningstider i rättskedjan

  Handläggningstider i rättskedjan

   |  2011:3  | 
  Resultat för några centrala brott
  Att empiriskt följa ett ärende genom hela rättsprocessen, från brottsanmälan till eventuell lagföring, har hittills varit komplicerat. Denna typ av flödesstatistik har varit ett efterfrågat utvecklingsområde.

 • Rapportomslag Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

  Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

   |  2011  | 
  Den här boken handlar om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Om att tänka stort och nytt, vara lyhörd och prestigelös, men även kunna ställa krav.Boken finns även tillgänglig i en reviderad upplaga från 2016

 • Rapportomslag Strukturerad riskanalys vid våld mot närstående

  Strukturerad riskanalys vid våld mot närstående

   |  2010:20  | 
  En lägesbeskrivning av polisens arbete.
  Brå har intervjuat representanter inom samtliga polismyndigheter för att ta reda på hur man arbetar med så kallade strukturerade riskanalyser i ärenden som rör våld mot kvinnor.

 • Rapportomslag Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterad våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

  Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

   |  2010:18  | 
  Slutredovisning av ett regeringsuppdrag
  Medvetenheten har ökat, kunskapsnivån har höjts, nya verksamheter har startat och lagstiftningen har ändrats. Det är en del av resultaten av regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

 • Rapportomslag Upprepad utsatthet för våld

  Upprepad utsatthet för våld

   |  2010:19  | 
  Polisens och socialtjänstens arbete i nio län.
  Brå har studerat i första hand polisens, men även socialtjänstens, brottsofferstödjande arbete för att se om upprepad anmäld utsatthet för våld bland kvinnor kan användas som ett kvalitetsmått för hur väl polisen arbetar med relationsvåld.

 • Rapportomslag Volontärer inom polisen

  Volontärer inom polisen

   |  2010:17  | 
  Analys och rekommendationer
  I flera länder använder polisen volontärer för olika uppgifter. I Sverige var Polismyndigheten i Stockholms län först med att starta en volontärverksamhet, år 2003.

 • Rapportomslag Platsens betydelse för polisarbete

  Platsens betydelse för polisarbete

   |  2010:11  | 
  Empiriskt stöd och policyrekommendationer
  I den här rapporten sammanfattar professor David Weisburd och hans kolleger resultaten från ett spännande och relativt nytt forskningsfält.

 •  |  2010  | 

 • Rapportomslag Brottsoffers kontakter med rättsväsendet

  Brottsoffers kontakter med rättsväsendet

   |  2010:1  | 
  En fördjupande studie utifrån Nationella trygghetsundersökningen 2006—2008 och intervjuer med fokusgrupper
  Ett bra och professionellt bemötande av brottsoffer är viktigt av många anledningar. Om rättsväsendets aktörer skapar trygghet ökar det såväl möjligheterna för den utsatte att återhämta sig som för att rättsprocessen blir rättssäker och effektiv.

 • Rapportomslag På egna meriter?

  På egna meriter?

   |  2010  | 
  Den anmälda brottsligheten i Södermanlands och Västmanlands län
  Södermanlands och Västmanlands län har fler anmälda brott och även en större ökning i antalet anmälda brott under de senaste två åren än andra jämförbara län.

 • Rapportomslag Polisens satsning mot organiserad brottslighet

  Polisens satsning mot organiserad brottslighet

   |  2009:19  | 
  En utvärdering av 43 projekt
  Under hösten 2009 organiserade sig polisen mot organiserad brottslighet. Särskilda aktionsgrupper bildades runt om i landet för att bekämpa denna kriminalitet. På Rikspolisstyrelsens uppdrag har Brå utvärderat samtliga projekt.

 • Rapportomslag Tonåringars benägenhet att anmäla brott och deras förtroende för rättsväsendet

  Tonåringars benägenhet att anmäla brott och deras förtroende för rättsväsendet

   |  2009:20  | 
  När barn och unga blir utsatta för brott har vuxenvärlden ett stort ansvar att reagera och hjälpa till. För rättsväsendets myndigheter är ungdomsärenden därför prioriterade. Ett problem är dock att de allra flesta brott som unga utsätts för aldrig kommer till polisens kännedom.

 • Förebyggande av våld i offentlig miljö

   |  2009  | 
  Slutrapport
  Enligt ett regeringsuppdrag 2006 skulle Brå, i samverkan med Rikspolisstyrelsen (RPS), ägna sig åt kunskaps- och metodutveckling avseende arbetsmetoder för att förebygga våld i offentlig miljö. RPS skulle tillse att arbetsmetoderna genomfördes av lämpliga polismyndigheter varefter de skulle utvärderas av Brå. Uppdraget delredovisades för regeringen 2008 och uppdraget slutredovisas i och med denna rapport i juni 2009.

 • Misshandel mellan obekanta

   |  2009:16  | 
  Brottsoffrens syn på polisens arbete
  Brottsförebyggande rådet har tidigare, på uppdrag av Rikspolisstyrelsen, genomfört två studier med fokus på polisens utredningsarbete i fall av misshandel mellan obekanta. Båda studierna visade att många anmälningar inte utreds trots att förutsättningarna finns. Den andra studien, publicerad i januari 2009, studerade även polisens arbetssätt och lyfte fram förslag på förbättringar. I denna rapport redovisas resultaten från en enkätstudie av polisens arbete och bemötande i fall av misshandel mellan obekanta.

 • Rapportomslag Våld mot kvinnor och män i nära relationer

  Våld mot kvinnor och män i nära relationer

   |  2009:12  | 
  Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet
  Våld mot kvinnor har alltmer börjat diskuteras som ett omfattande samhällsproblem. Många studier visar att en stor del av detta våld sker i nära relationer, det vill säga förövaren är en nuvarande eller tidigare partner.

 • Rapportomslag Kameraövervakning i Landskrona

  Kameraövervakning i Landskrona

   |  2009:14  | 
  En utvärdering
  Traditionellt sett har kameraövervakning främst använts till att förebygga stöld och skadegörelse på exempelvis parkeringar, men har under senare år allt oftare använts för att förebygga brott i stadskärnor. I denna rapport utvärderas ett svenskt exempel, Landskrona, på övervakning som syftar till att förebygga våld i stadsmiljö.

 • Rapportomslag Utvärdering av Kronobergsmodellen

  Utvärdering av Kronobergsmodellen

   |  2009:5  | 
  En polisiär arbetsmetod för att förebygga våld i offentlig miljö
  Ungdomar som är berusade ute på stan löper en ökad risk att bli inblandade i våldssituationer. Polisen utvecklat  ett arbetssätt som kallas Kronobergsmodellen, en arbetsmetod som syftar till att begränsa ungdomars alkoholdrickande i offentlig miljö och på så sätt minska den alkoholrelaterade våldsbrottsligheten bland unga.

 • Rapportomslag Polisens möte med organiserad brottslighet

  Polisens möte med organiserad brottslighet

   |  2009:7  | 
  En undersökning om otillåten påverkan
  Organiserad brottslighet har ett intresse av att hindra polisers yrkesutövning. Det kan ske på många olika sätt. Otillåten påverkan är ett sådant och sker oftast i form av trakasserier och hot och mer sällan genom våld, skadegörelse eller korruption.

 • Rapportomslag Olika förundersökningsledare - Olika beslut

  Olika förundersökningsledare - olika beslut

   |  2009:8  | 
  Polisens arbete med misshandel mellan obekanta
  På uppdrag av Rikspolisstyrelsen har Brå tidigare publicerat två studier om polisens arbete med misshandel mellan obekanta (Rapport 2007:12 och 2009:1). Studierna syftar till att klargöra hur stor andel av anmälningar om misshandel mellan obekanta som blir föremål för en utredning samt hur mycket uppklaringen skulle kunna öka. Denna rapport är ett komplement till de två tidigare.

 • Rapportomslag Idéskrift 18: Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

  Idéskrift 18. Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

   |  2009  | 
  Organiserad brottslighet — begreppet för tankarna till något skrämmande, stort och avlägset. I själva verket är den organiserade brottsligheten inte särskilt långt borta. Den finns här och nu - i lokalsamhället.

 • Rapportomslag Misshandel av obekanta - Kan fler brott klaras upp?

  Misshandel mellan obekanta

   |  2009:1  | 
  Kan fler brott klaras upp?
  Varje år görs över 30 000 anmälningar om misshandel mellan obekanta, det våld som i dagligt tal brukar kallas för gatuvåld. På uppdrag av Rikspolisstyrelsen har Brå undersökt om polisens arbete med dessa anmälningar kan förbättras.

 • Våldtäkt mot personer 15 år och äldre

   |  2008:13  | 
  Utvecklingen under åren 1995—2006
  Våldtäkt är otvivelaktigt ett av de mest kränkande brotten en individ kan utsättas för. Under de senaste decennierna har det bildats en stark opinion mot mäns våld mot kvinnor, och den svenska sexualbrottslagen har blivit föremål för flera omarbetningar.

 • Rapportomslag Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer

  Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer

   |  2008:25  | 
  Det finns stora skillnader mellan olika polismyndigheter i hur stor andel av anmälningarna om våld mot kvinnor i nära relationer som klaras upp.

 • Rapportomslag Sexuell människohandel

  Sexuell människohandel

   |  2008:24  | 
  En fråga om tillgång och efterfrågan
  "... Dagen efter skjutsades hon till ny kund och lydde organisatören för att hon nu var rädd. Hon hade fyra till fem kunder per dag och fick inte ta del av betalningen [...]".

 • Rapportomslag 14 projekt mot organiserad brottslighet

  14 projekt mot organiserad brottslighet

   |  2008:22  | 
  En analys av Polisens särskilda satsning
  Narkotikasmuggling, illegal spelverksamhet, värdetransportrån, mc-gäng, hot och påtryckningar — den organiserade brottsligheten tar sig många uttryck. Men den möts också av många initiativ från rättsväsendet, andra myndigheter och det övriga samhället.

 • Rapportomslag Strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar

  Strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar

   |  2008:20  | 
  En kunskapssammanställning
  Brå har på uppdrag av regeringen gjort en kunskapssammanställning om strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar. I uppdraget ingår även att ge förslag på hur samordning och metoder mellan de olika aktörerna på alla nivåer kan förbättras.

 • Rapportomslag Barn som begått brott

  Barn som begått brott

   |  2008:11  | 
  Socialtjänstens och polisens åtgärder
  I Sverige är barn under 15 år inte straffmyndiga och kan alltså inte dömas till en påföljd för sitt brott. Men innebär då det att samhället inte alls reagerar på deras handling? Det är den frågan som belyses i föreliggande rapport.

 • Rapportomslag Grannsamverkans effekter på brottsligheten

  Grannsamverkans effekter på brottsligheten

   |  2008:9  | 
  En systematisk forskningsgenomgång
  Grannsamverkan är en vanlig metod för att förebygga brott och otrygghet i bostadsområden. Metoden innebär att boende ser över den egna bostadens skydd och hjälper varandra att vaka över bostäderna och vad som händer och sker i området. Men hur väl fungerar det?

 • Rapportomslag Idéskrift 17 - Topplistor

  Idéskrift 17. Topplistor

   |  2008  | 
  Introduktion till polisens gärningsmannainriktade strategier mot brott
  Den här idéskriften ger en introduktion till polisens gärningsmannainriktade strategier. Bakgrunden är att den svenska polisen använder allt mer proaktiva insatser för att förebygga brott.

 • Rapportomslag Tillgångsinriktad brottsbekämpning

  Tillgångsinriktad brottsbekämpning

   |  2008:10  | 
  Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott
  Logiken bakom en stor del av brottsligheten är ekonomisk. Det handlar om pengar. Hur kan rättsväsendet då bli effektivare med att bekämpa brottsligheten? Genom att gå på pengarna, förstås!

 • Rapportomslag Samverkan mot bidragsbedrägerier

  Samverkan mot bidragsbedrägerier

   |  2008:6  | 
  Exemplet Västmanland och Skåne
  Det fuskas med välfärdssystemens förmåner. I vilken omfattning råder det delade meningar om, men att fusket måste minskas och stramas åt är de flesta överens om. Det handlar om brott mot välfärdssystemen och om hur myndigheterna ska komma åt fusket.

 • Rapportomslag Diskriminering i rättsprocessen

  Diskriminering i rättsprocessen

   |  2008:4  | 
  Både svensk och internationell forskning visar att personer med utländsk bakgrund kan missgynnas i mötet med många olika samhällsinstitutioner. Rättsväsendet är inget undantag.

 • Rapportomslag Barn som begår brott

  Barn som begår brott

   |  2007:16  | 
  Polisens hantering av misstänkta personer under femton år
  I den allmänna debatten finns ett stort intresse för frågan om hur samhället bör reagera när barn begår brott. Brå har i denna rapport studerat vilka brott som begås av barn under femton år och vilka av dem som utreds av polisen.

 • Rapportomslag Misshandel mellan obekanta - Kan fler brott klaras upp?

  Misshandel mellan obekanta — kan fler brott klaras upp?

   |  2007:12  | 
  Del 1
  Misshandel av en obekant person är ett brott som sällan blir uppklarat. Med tanke på att det är ett brott som ofta drabbar den enskilde mycket påtagligt kan man fråga sig om inte fler anmälningar borde kunna utredas av polisen.

 • Rapportomslag Besöksförbud

  Besöksförbud

   |  2007  | 
  De berörda och deras erfarenheter
  Våld i nära relationer, särskilt mäns våld mot kvinnor, uppmärksammas allt mer. Som ett led i arbetet att förebygga våld och otrygghet i nära relationer, infördes 1988 lagen om besöksförbud. Sedan dess har lagen både skärpts och utvidgats.

 • Rapportomslag Snabbspåret

  Snabbspåret

   |  2006  | 
  En utvärdering av försöksverksamheten med snabbare handläggning av brottmål. Slutrapport.
  Den 1 juli år 2004 startade en tvåårig försöksverksamhet, "Snabbspåret", avseende snabbare handläggning av mängdbrott.

 • Rapportomslag Nya regler i lagen om besöksförbud

  Nya regler i lagen om besöksförbud

   |  2005  | 
  Lagen (1988:688) om besöksförbud infördes år 1988 för att ge ett bättre skydd för människor som förföljs och trakasseras, främst kvinnor som utsätts för misshandel och andra övergrepp av närstående män.

 • Rapportomslag Snabbspåret

  Snabbspåret

   |  2005  | 
  Delrapport: En utvärdering av försöksverksamheten med snabbare handläggning av brottmål
  Att brott snabbt blir utredda och förda till domstol är viktigt för allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Dessutom kan det leda till att fler blir lagförda.

 • Effektiva polisiära åtgärder mot brott

   |  2004  | 
  År 2003 fick Brottsförebyggande rådet i uppdrag att, i samråd med Rikspolisstyrelsen, göra en sammanställning av vilka polisiära åtgärder mot olika typer av brott som forskning eller beprövad erfarenhet har visat fungerar i Sverige. Sammanställningens syfte är att den ska kunna användas av polisen i projekt för att förebygga brott.

 • Rapportomslag Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten

  Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten

   |  2003:12  | 
  Brottsförebyggande rådet (Brå) fick i april år 2002 regeringens uppdrag att utvärdera effekterna av polisens arbete mot narkotikabrottsligheten.

 • Rapportomslag Varför har brottsuppklaringen minskat?

  Varför har brottsuppklaringen minskat?

   |  2002:4  | 
  En analys av orsakerna
  Uppklaringsprocenten används som ett mått på hur effektiv polisen är när det gäller att finna gärningsmän bakom de brott som anmäls till polisen. Uppklaringsprocenten i Sverige har successivt minskat sedan mitten av 1970-talet.

 • Rapportomslag Hur - var - närpolis

  Hur - var - närpolis

   |  2001:5  | 
  En granskning av närpolisreformen
  Närpolisreformen beslutades 1993 och har sedan dess genomförts successivt. Vissa polismyndigheter började reformarbetet redan 1993, medan det i andra dröjde till åren 1997-98.

 • Rapportomslag Idéskrift 8 - LUPP

  Idéskrift 8. LUPP

   |  2001:13  | 
  En lokal uppföljnings- & prognosprocedur i problemorienterat arbete mot brott
  I problemorienterat polisarbete (POP) behöver polisen ha tillgång till instrument för att kunna kartlägga och analysera brottsligheten. Mot den bakgrunden har Brå tagit fram Lokal uppföljnings- och prognosprocedur, förkortat lupp.

 • Polisens organisation och verksamhet

   |  2000  | 
  En fortsatt granskning av närpolisreformen
  Hur väl polisen lyckas i sitt arbete är ett angeläget och återkommande ämne i den allmänna och kriminalpolitiska debatten. I denna rapport undersöks närmare hur närpolisreformen har utvecklats organisatoriskt och verksamhetsmässigt. Syftet med undersökningen har också varit att få en bild av vad poliser arbetar med och i vilken utsträckning eventuella skillnader i arbetsuppgifter och prioriteringar kan förklaras av organisationsformen.

 • Rapportomslag Idéskrift 5

  Idéskrift 5. Brott på karta

   |  2000:14  | 
  Att presentera brott på karta är ett utmärkt sätt att få kunskap om den lokala brottslighetens struktur och orsaker. Den moderna datatekniken har också öppnat helt nya möjligheter för analyser av det här slaget.

 • Svensk polis i förändring

   |  1999  | 
  En granskning av närpolisreformen
  Under 1990-talet har polisen i Sverige genomgått flera större förändringar. En viktig förändring är genomförandet av närpolisreformen. Reformen innebär bland annat att polisen i stället för att i huvudsak bedriva reaktiv och händelsestyrd utryckningsverksamhet ska arbeta med att förebygga brott. Målsättningen med närpolisreformen är därför att polisens organisation och verksamhet bör vara lokalt anpassad.

 • Ungdomar, droger och polisens insatser

   |  1999:19  | 
  Ungdomars experimentella bruk av narkotika har under senare år allt oftare uppmärksammats såväl i Sverige som i många andra länder. De årliga mätningarna av ungdomars drogvanor tyder på att droganvändningen bland unga tilltog under 1990-talet.

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-09

På gång

Det finns inga artiklar

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt till din e-postlåda.