Rapporter från Brå om kriminalvård

Här hittar du rapporter från Brå med uppföljning och utvärdering av Kriminalvårdens arbete.


 • Påverkas återfall i brott av om påföljden är frihetsberövande eller icke frihetsberövande?

   |   | 
  Resultat från en metastudie
  En viktig fråga på det kriminalpolitiska området är om frihetsberövande påföljder (som fängelse) oftare följs av återfall i brott än icke frihetsberövande påföljder (som skyddstillsyn). Svaret på den frågan är centralt när man står inför valet mellan mer eller mindre inlåsning.

 • Den framtida verksamhetsvolymen
  i rättskedjan (2019-2022)

   |  2019  | 
  Centrala prognoser för perioden 2019–2022
  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 • Kriminalvård 2017

   |  2018  | 
  Slutlig statistik
  Statistiken över kriminalvård visar på antalet intagna och inskrivna i kriminalvårdsanstalt, antalet personer övervakade inom Kriminalvårdens frivårdsorganisation samt antalet inskrivna i häkte. Resultaten i kriminalvårdsstatistiken påverkas av det flöde av ärenden som handläggs av myndigheterna tidigare i rättskedjan, främst ärendeflödet i domstolarna.

 • Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan 2018-2021

   |  2018  | 
  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården. I denna rapport redovisar myndigheterna 2017 års prognoser som omfattar perioden 2018–2021.

 • Utslussning från anstalt

   |  2017:15  | 
  En uppföljning av Kriminalvårdens arbete med de särskilda utslussningsåtgärderna
  Denna rapport följer upp Kriminalvårdens särskilda utslussningsåtgärder: frigång, vårdvistelse, halvvägshus och utökad frigång.

 • Intagnas brott under påföljden

   |  5/2017  | 
  Denna kortanalys kartlägger i vilken utsträckning fängelsedömda fortsätter att begå brott under påföljden, vilka brott det rör sig om och hur utvecklingen ser ut.

 • Utvecklingen av återfall efter fängelse

   |  4/2017  | 
  Beskrivning av Brås och Kriminalvårdens statistik och analys av en möjlig förklaring till minskningen
  Ett syfte med denna kortanalys är att beskriva de båda myndigheternas återfallsstatistik och deras utveckling över tid. Ett annat syfte är att undersöka i vilken mån minskningen av återfallet kan förklaras av förändringar i klientsammansättningen (kön, ålder, tidigare belastning, huvudbrott och utdömd strafftid).

 • Kriminalvård 2016

   |  2017  | 
  Slutlig statistik
  Statistiken över kriminalvård visar på antalet intagna och inskrivna i kriminalvårdsanstalt, antalet personer övervakade inom Kriminalvårdens frivårdsorganisation samt antalet inskrivna i häkte. Resultaten i kriminalvårdsstatistiken påverkas av det flöde av ärenden som handläggs av myndigheterna tidigare i rättskedjan, främst ärendeflödet i domstolarna.

 • Fångpopulationens utveckling
  i Sverige och Norden

   |  1/2017  | 
  I denna kortanalys undersöks om fångpopulationens storlek och utveckling främst varit en funktion av förändringar i nyintaget i anstalt eller de utdömda strafftiderna under perioden 1950–2015.

 • Den framtida verksamhetsvolymen
  i rättskedjan (2017-2020)

   |  2017  | 
  Centrala prognoser för perioden 2017—2020
  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 • Att minska isolering i häkte

   |  2017:6  | 
  Lägesbild och förslag
  I den här rapporten presenteras och analyseras statistik om häktning och isolering, från Åklagarmyndigheten och Kriminalvården, liksom intervjuer med åklagare, kriminalvårdspersonal och häktade.

 • Omslag till kortanalysen Lagförda personer i befolkningen

  Lagförda personer i befolkningen 2000–2014

   |  3/2016  | 
  En studie av andelen lagförda bland kvinnor, män, i olika åldersgrupper och för några utvalda brott
  Hur många unika personer är det som varje år lagförs för brott? Och hur stor andel utgör de av befolkningen? Förändras denna andel över tid, och skiljer den sig åt mellan kvinnor och män eller mellan olika åldersgrupper? Det är de frågor som står i centrum i denna kortanalys.

 • Omslag till kortanalysen Utvisning på grund av brott 2000–2014

  Utvisning på grund av brott 2000–2014

   |  2/2016  | 
  Denna kortanalys ger en aktuell bild av hur utvisning på grund av brott har tillämpats åren 2000–2014. Hur många är det som utvisas och för vilka brott? Analysen undersöker även vilken grad av anknytning de utvisningsdömda har till de svenska samhället, till exempel hur länge de har varit i Sverige före utvisningen, eller om de har barn i landet.

 • Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan 2016-2019

  Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2016-2019)

   |  2016  | 
  Centrala prognoser för perioden 2016—2019
  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 • Arbete, utbildning och
  behandling i svenska anstalter

   |  2015:20  | 
  En studie om intagnas sysselsättning
  En kartläggning av sysselsättning i anstalt – dess omfattning och hur väl den svarar mot de intagnas behov. Vad har sysselsättningen för positiva effekter för de intagna och hur den kan utvecklas?

 • Omslag till kortanalysen Utvecklingen av sluten ungdomsvård 1999-2014

  Utvecklingen av sluten ungdomsvård 1999–2014

   |  5/2015  | 
  Den här kortanalysen beskriver och analyserar utvecklingen av sluten ungdomsvård under åren 1999–2014.

 • Omslaget till kortanalysen Livdstidsdomar

  Livstidsdomar – utveckling och faktisk strafftid

   |  2/2015  | 
  I denna kortanalys beskrivs livstidsstraffets användning och tillämpning sedan 1970-talet och fram till idag. Beskrivningen visar bland annat att antalet utdömda livstidsstraff ökade kontinuerligt fram till mitten av 2000-talet för att därefter minska, och att den strafftid som livstidsdömda i praktiken avtjänar ökat kraftigt under de senaste 20 åren.

 • Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2015-2018)

   |  2015  | 
  Centrala prognoser för perioden 2015—2018
  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 • Skärpta straff för allvarliga våldsbrott (kortversion)

   |  2014  | 
  Utvärdering av 2010 års straffmätningsreform
  Att bestämma påföljd och mäta straff för ett begånget brott kräver en mängd överväganden. Vad som är lämpliga straffnivåer är också återkommande föremål för debatt i både kriminalpolitik och forskning.

 • Omslaget till rapporten Skärpta straff för allvarliga våldsbrott

  Skärpta straff för allvarliga våldsbrott

   |  2014:6  | 
  Utvärdering av 2010 års straffmätningsreform
  Denna studie undersöker vilket genomslag straffmätningsreformen 2010 har fått. Har straffnivån för allvarliga våldsbrott skärpts, har spännvidden vid straffvärdebedömningen ökat och har återfallskärpningen fått en mätbar effekt?

 • Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2014-2017)

   |  2014  | 
  Centrala prognoser för perioden 2014—2017
  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården

 • Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2013-2016)

   |  2013  | 
  Centrala prognoser för perioden 2013—2016
  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna av ärenden in till och ut från Polisen, antalet brottsmisstankar i åklagarledet och antalet mål i de allmänna domstolarna, samt antalet dömda personer i olika påföljder och verksamheter i Kriminalvården. Det görs prognoser för det totala ärendeflödet i rättskedjan men också till exempel uppdelningar av ärendeflödet i olika brottskategorier.

 • Omslag: Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011

  Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011

   |  2012:13  | 

 • Omslag: Återfall i brott

  Återfall i brott

   |  2012:15  | 
  Mönster i risken för återfall bland lagförda personer
  Mycket talar för att brottsaktiva individer som gång på gång begår brott sammantaget står för en relativt stor andel av den totala brottsligheten i ett samhälle. Men hur vanligt är det att lagförda personer återfaller i brott?

 • Lekmannaövervakare inom frivården

   |  2012:9  | 
  Lekmannaövervakare är en central del av frivårdens verksamhet. Övervakarna ska fungera som både stöd och kontroll för klienterna och spelar en viktig roll för innehållet i övervakningen. Brå har utvärderat frivårdens användande av lekmannaövervakare.

 • Samhällstjänst

   |  2012:4  | 
  Dagens situation och framtida möjligheter
  Brå har utvärderat hur påföljden samhällstjänst fungerar samt sett över möjligheten att använda påföljden i större omfattning än vad som sker i dag.

 • Särbehandling av lagöverträdare 18–20 år

   |  2012  | 
  En kunskapssammanställning
  I denna rapport sammanställs kunskap om effekterna av frihetsberövande straff för 18–20-åringar.

 • Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan

   |  2012  | 
  Centrala prognoser för perioden 2012-2015
  Prognoser för verksamhetsvolymerna av ärenden in till och ut från polis, åklagare, domstol och kriminalvård under perioden 2012—2015.

 • Rapportomslag Ungdomsvård och ungdomstjänst

  Ungdomsvård och ungdomstjänst

   |  2011:10  | 
  En utvärdering av 2007 års påföljdsreform för unga lagöverträdare
  Vilka påföljder bör ungdomar få när de begått brott? Hur ska balansen mellan strafftänkande och vårdtänkande se ut? Det är ständigt aktuella frågor som tas upp i denna rapport, där ändringarna år 2007 i påföljdssystemet för unga utvärderas.

 • Rättsväsendets kapacitetsbehov åren 2011-2014

   |  2011  | 
  Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården har gjort en gemensam prognos över det framtida kapacitetsbehovet. Myndigheterna har samordnat prognosarbetet för att förbättra möjligheterna att bedöma rättsväsendets kapacitetsbehov. Brottsförebyggande rådet (Brå) har gett myndigheterna stöd i arbetet.

 • Rapportomslag Effekter av arbetsmarknadsutbildning för intagna i fängelse

  Effekter av arbetsmarknadsutbildning för intagna i fängelse

   |  2010:14  | 
  Många av dem som friges från fängelse är arbetslösa. Eftersom arbete och försörjning är viktiga faktorer när det gäller att minska risken för återfall i brott är åtgärder på detta område en prioriterad fråga inom Kriminalvården. De insatser för att öka de intagnas anställningsbarhet som i dag finns tillgängliga är dels arbetsmarknadsutbildning, dels olika arbetsmarknadsåtgärder.

 • Rapportomslag Frivården i Sverige

  Frivården i Sverige

   |  2010:10  | 
  En kartläggning
  Påföljden skyddstillsyn infördes redan i 1965 års brottsbalk, medan villkorlig dom med samhällstjänst har funnits som en permanent påföljd sedan 1999. År 2009 fick Brå i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av innehållet i frivårdspåföljderna.

 • Rapportomslag Utökad frigång och återfall

  Utökad frigång och återfall

   |  2010:8  | 
  Slutrapport om 2007 års reform av utslussning i Kriminalvården
  För att förbättra intagnas möjlighet att återanpassas i samhället och minska risken för återfall i brott finns möjligheten till utslussning från anstalt. Utslussning innebär att den intagne under en period innan frigivning får större frihet, men med bibehållet stöd och kontroll från Kriminalvården.

 • Rättsväsendets kapacitetsbehov åren 2010-2013

   |  2010  | 
  Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården lämnade den 29 januari in prognoser i en gemensam rapport över det framtida kapacitetsbehovet till regeringen. Brottsförebyggande rådet (Brå) har gett myndigheterna stöd i arbetet.

 • Rapportomslag 2007 års reform av utslussning i kriminalvården

  2007 års reform av utslussning i kriminalvården

   |  2009:18  | 
  Övergången från anstalt till frihet är kritisk när det gäller intagnas möjligheter att avhålla sig från brott efter ett verkställt fängelsestraff. Det är därför viktigt att så långt som möjligt förbereda de intagna för livet efter frigivningen. Detta är Brå:s andra delrapport om hur de intagna påverkas av olika utslussningsåtgärder.  

 • Rapportomslag Sysselsättning under och efter fängelsestraff

  Sysselsättning under och efter fängelsestraff

   |  2009:21  | 
  Delrapport
  När det handlar om varför eller varför inte människor begår brott är sysselsättning och försörjning ofta centrala frågor. Då arbetslöshet är en faktor som ökar risken för brottslighet och återfall i brott är det naturligt att kriminalvården inriktas på att få intagna i arbete efter frigivningen. Brå har utvärderat resultatet av yrkesutbildning och sysselsättningsprogram för fängelsedömda personer.

 • Rättsväsendets kapacitetsbehov åren 2009-2012

   |  2009  | 
  Centrala prognoser för Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.

 • Rapportomslag Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse

  Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse

   |  2008:18  | 
  En effektstudie
  En stor del av de intagna i fängelse är narkotikamissbrukare och deras risk att återfalla i nya brott efter frigivningen är mycket hög.

 • Rapportomslag 2007 års reform för bättre utslussning i Kriminalvården

  2007 års reform för bättre utslussning i Kriminalvården

   |  2008:19  | 
  Vilka blev effekterna under det första året?
  Övergången från anstalt till frihet är kritisk när det gäller intagnas möjligheter att avhålla sig från brott efter ett verkställt fängelsestraff. Det är därför viktigt att så långt som möjligt förbereda de intagna för livet efter frigivningen. Det här är Brå:s utvärdering av reformen av utslussning med elektronisk fotboja.

 • Rapportomslag Barn som begått brott

  Barn som begått brott

   |  2008:11  | 
  Socialtjänstens och polisens åtgärder
  I Sverige är barn under 15 år inte straffmyndiga och kan alltså inte dömas till en påföljd för sitt brott. Men innebär då det att samhället inte alls reagerar på deras handling? Det är den frågan som belyses i föreliggande rapport.

 • Rapportomslag Mentorskaps inverkan på återfall i brott

  Mentorskaps inverkan på återfall i brott

   |  2008:7  | 
  Mentorskap som metod för att förebygga brott och annat destruktivt beteende tilldrar sig allt större intresse. Metoden innebär vanligtvis att en erfaren person ger en ung person med särskilda behov stöd, råd och vägledning i syfte att förbättra den unges möjligheter i livet. Men hur väl fungerar det?

 • Rapportomslag Medling igår, idag och imorgon

  Medling i går, i dag och i morgon

   |  2008  | 
  En kort skrift om medling vid brott
  Från den 1 januari 2008 är alla kommuner skyldiga att kunna erbjuda medling vid brott till lagöverträdare under 21 år. Brottsförebyggande rådet, Brå, har sedan 2003 haft regeringens uppdrag att stimulera införandet av medling vid brott i kommunerna.

 • Medling vid brott en sammanfattning av Brå:s femåriga regeringsuppdrag

   |  2008  | 
  År 1997 fick Brå regeringens uppdrag att bedriva och följa upp en försöksverksamhet med medling vid brott.

 • Rapportomslag Kommunernas påverkansprogram och deras deltagare år 2004

  Kommunernas påverkansprogram och deras deltagare år 2004

   |  2008:1  | 
  Det finns en stor efterfrågan på kunskap om vilka insatser som fungerar för ungdomar som döms till vård inom socialtjänsten. Mot den bakgrunden inledde Brå 2003 ett projekt för att försöka utvärdera effekterna av kommunernas påverkansprogram för unga lagöverträdare.

 • Den fortsatta narkotikasatsningen i kriminalvården

   |  2007:25  | 
  Anstaltschefernas bild och de intagnas upplevelser
  Kriminalvården arbetar sedan våren 2002 med en särskild satsning för att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter. Brå har tidigare utvärderat kriminalvårdens arbete med narkotikasatsningen under åren 2002—2004. Detta är en fortsatt utvärdering.

 • Rapportomslag Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

  Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

   |  2007:19  | 
  Slutrapport
  Den 1 april år 2005 fick kriminalvården utökade möjligheter att låta personer som dömts till fängelse avtjäna hela eller delar av straffet genom intensivövervakning i hemmet med elektronisk fotboja, så kallad IÖV och IÖV-utsluss. Brå har haft i uppdrag att utvärdera reformen.

 • Rapportomslag Utökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Utvidgad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll

   |  2006:1  | 
  Delrapport 1: En beskrivning av de nya målgrupperna för IÖV och IÖV-utsluss
  Ett viktigt område inom kriminalpolitiken har varit att hitta trovärdiga alternativ till fängelsestraffet. Intensivövervakning med elektronisk kontroll har visat sig vara en verkställighetsform som i princip upplevs som lika ingripande som fängelse, utan att ha fängelsets negativa konsekvenser.

 • Rapportomslag Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

  Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

   |  2007:1  | 
  Delrapport 2
  Elektronisk övervakning har fått en allt större betydelse på den kriminalpolitiska arenan i många länder. I Sverige har intensivövervakning med elektronisk kontroll visat sig vara ett bärkraftigt alternativ till fängelse utan att ha fängelsestraffets negativa konsekvenser.

 • Rapportomslag Personalens erfarenheter av den fortsatta narkotikasatsningen i kriminalvården

  Personalens erfarenheter av den fortsatta narkotikasatsningen i kriminalvården

   |  2006:6  | 
  Kriminalvården arbetar sedan våren 2002 med en särskild satsning för att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter.

 • Rapportomslag Hot och våld mot kriminalvårdens personal

  Hot och våld mot kriminalvårdens personal

   |  2006:5  | 
  En kartläggning
  I kriminalvården arbetar personalen nära intagna och klienter, varav en del dömts för allvarliga våldsbrott.

 • Att förstärka besöksförbud med elektronisk övervakning

   |  2005  | 
  I Sverige har elektronisk övervakning använts sedan år 1994, först som en alternativ verkställighetsform för kortare fängelsestraff och numera också som ett hjälpmedel vid utslussning från fängelsestraff.

 • Rapportomslag Intagna om missbruksvården i anstalt

  Intagna om missbruksvården i anstalt

   |  2005  | 
  Kriminalvårdens särskilda narkotikasatsning sett från klienternas perspektiv
  Kriminalvårdsstyrelsen fick 2002 regeringens uppdrag att genomföra en särskild satsning på att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter. BRÅ har haft i uppdrag att utvärdera satsningen.

 • Rapportomslag Effekter av utslussning med elektronisk fotboja

  Effekter av utslussning med elektronisk fotboja

   |  2005:6  | 
  Slutrapport om kriminalvårdens försöksverksamhet åren 2001-2004
  Brå har haft i uppdrag av regeringen att i samråd med Kriminalvårdsstyrelsen utvärdera försöksverksamheten.

 • Rapportomslag Kriminalvårdens särskilda narkotikasatsning

  Kriminalvårdens särskilda narkotikasatsning

   |  2005:3  | 
  Kriminalvården fick i april 2002 i uppdrag av regeringen att genomföra en särskild satsning på att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter.

 • Rapportomslag Ett steg på väg mot frihet

  Ett steg på väg mot frihet

   |  2004  | 
  En beskrivning av intagnas sociala situation efter intensivövervakning med elektronisk kontroll
  För att förhindra att dömda personer återfaller i brott, är det viktigt att kriminalvården förbereder de intagna för frigivningen. Regeringen inledde därför den 1 oktober 2001 en treårig försöksverksamhet.

 • Rapportomslag Förberedd för frihet

  Förberedd för frihet

   |  2004  | 
  Slutrapport från utvärderingen av förstärkta frigivningsförberedelser åren 2001—2003
  Övergången från anstalt till frihet är kritisk när det gäller klienternas chans att lyckas med att avhålla sig från brott i framtiden. Vikten av att förbereda klienten för livet i frihet är därför stor.

 • Rapportomslag Vård av missbrukare i anstalt

  Vård av missbrukare i anstalt

   |  2003  | 
  En utvärdering av kriminalvårdens särskilda satsning på narkotikabekämpning
  Många fängelsedömda är narkotikamissbrukare. 2002 var 62 procent av dem som togs in på anstalt narkotikamissbrukare. Att en stor andel av alla missbrukare kommer i kontakt med kriminalvården gör frivård, häkten och anstalter till strategiska arenor för motivations- och behandlingsinsatser.

 • Rapportomslag Fängelse i frihet

  Fängelse i frihet

   |  2003:4  | 
  En utvärdering av intensivövervakning med elektronisk kontroll
  Regeringen har inlett en treårig försöksverksamhet, som innebär att långtidsdömda ska kunna avtjäna den sista delen av sin strafftid i bostaden med intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), även kallat fotboja.

 • Rapportomslag Samhällstjänst

  Samhällstjänst

   |  2003:3  | 
  I samhällets tjänst?
  Brå har på regeringens uppdrag utvärderat de två samhällstjänstpåföljderna. I utvärderingen studeras hur påföljderna har utvecklats, främst sedan år 1999, i relation till lagstiftarens intentioner.

 • Rapportomslag Från anstalt till frihet

  Från anstalt till frihet

   |  2003  | 
  Förstärkta frigivningsförberedelser
  Övergången från anstalt till frihet är känd som en kritisk punkt när det gäller risken för återfall i brott. Det är därför viktigt att övergången är väl förberedd. Med bakgrund av detta gav regeringen kriminalvården i uppdrag att inleda en treårig försöksverksamhet för att intensifiera och strukturera arbetet med frigivningsförberedelser.

 • Rapportomslag Vad händer med unga lagöverträdare?

  Vad händer med unga lagöverträdare?

   |  2002:19  | 
  Om överlämnande till vård inom socialtjänsten
  Rättsväsendets reaktioner på ungdomsbrott är ett ständigt aktuellt ämne inom den kriminalpolitiska debatten i Sverige och påföljdssystemet för unga har reviderats vid ett flertal tillfällen under senare år.

 • Åklagares, domares och socialtjänstens syn på påföljdssystemet för unga

   |  2002  | 
  Ungdomsbrottsligheten är ett ständigt aktuellt ämne inom den kriminalpolitiska debatten i Sverige. Att hitta relevanta och fungerande åtgärder för att förhindra både att ungdomar börjar begå brott och att de fortsätter att begå brott är ingen enkel uppgift. Rättsväsendets reaktioner på ungdomsbrott är också föremål för ständig debatt och påföljdssystemet för unga har reviderats vid ett flertal tillfällen under senare år.

 • Rapportomslag Brott och annan misskötsamhet under permission

  Brott och annan misskötsamhet under permission

   |  2001:6  | 
  Rymningar och brott i samband med permission är en laddad fråga, som aktualiseras med jämna mellanrum.

 • Rapportomslag Efter muck

  Efter muck

   |  2001:2  | 
  Från anstalt till livet i frihet
  Denna delrapport, från en studie av kriminalvårdsanstalternas frigivningsförberedelser, redovisar frivårdens uppföljningsarbete med de villkorligt frigivna klienterna.

 • Rapportomslag Påföljdssystemet för unga lagöverträdare

  Påföljdssystemet för unga lagöverträdare

   |  2000:7  | 
  Allt färre ungdomsbrottslingar får åtalsunderlåtelse. I stället går fler ungdomsbrott till åtal eller strafföreläggande. Brå har undersökt samtliga lagföringar under 1980-1998 som gäller ungdomar i 15-17 årsåldern.

 • Medling vid brott - brottsoffren berättar

   |  2000  | 
  Brottsoffren berättar
  Medling vid brott har bland annat uppkommit för att ge brottsoffret möjlighet att träffa gärningsmannen, få svar på frågor och bearbeta händelsen.

 • Rapportomslag Sannolikheten att dömas till fängelse

  Sannolikheten att dömas till fängelse

   |  2000:13  | 
  Det är relativt stora skillnader mellan landets tingsrätter när det gäller hur ofta fängelsestraff utdöms. Det visar den officiella statistiken över lagförda personer. Skillnaderna kan ha "naturliga" förklaringar, som till exempel att brottsfördelningen ser annorlunda ut i olika tingsrätter.

 • Rapportomslag Utvisning på grund av brott

  Utvisning på grund av brott

   |  2000:18  | 
  De dömda och deras barn
  Flera svåra frågor ställs på sin spets när utländska medborgare, som begått brott som kan leda till utvisning, också har barn i Sverige. Hur ska barnets rätt till sin förälder vägas mot samhällets behov av skydd?

 • Rapportomslag Från anstalt till livet i frihet

  Från anstalt till livet i frihet

   |  2000:20  | 
  Inför muck
  Många av de som sitter i fängelse har redan gjort det tidigare i livet. Majoriteten är missbrukare och det är vanligt att de friges till en oordnad social situation.

 • Rapportomslag Medling vid brott

  Medling vid brott- slutrapport från en försöksverksamhet

   |  2000:8  | 
  Slutrapport från en försöksverksamhet
  Medling vid brott är en metod att sammanföra en gärningsman med sitt brottsoffer i närvaro av en medlare. Det ger gärningsmannen tillfälle att förstå brottets konsekvenser samtidigt som brottsoffret ges tillfälle att bearbeta sin upplevelse.

 • Elektronisk övervakning vid besöksförbud

   |  1999  | 
  Teknikens möjligheter och begränsningar
  Brå har haft regeringens uppdrag att göra en förstudie av de tekniska och praktiska förutsättningarna för elektronisk övervakning i kombination med besöksförbud. Studien visar att i dag finns de tekniska förutsättningarna som gör det möjligt att använda elektronisk övervakning, så kallad fotboja, vid besöksförbud.

 • Rapportomslag Intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Intensivövervakning med elektronisk kontroll

   |  1999:4  | 
  Rapporten redovisar utvärderingen av 1998 års försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV).

 • Rapportomslag Intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Intensivövervakning med elektronisk kontroll (delrapport)

   |  1999  | 
  Delrapport, juni 1999
  En rapport med erfarenheter från frivårdsenheterna, kontaktpersonerna på sysselsättningsplatsen och de dömdas sammanboende.

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-14

På gång

Det finns inga artiklar

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt till din e-postlåda.