Konstaterade fall av dödligt våld

En granskning av anmält dödligt våld 2022

I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som anmälts som mord, dråp, barnadråp samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, och där det kunnat konstateras att dödligt våld med stor sannolikt var dödsorsaken.

Statistiken har tagits fram sedan 2002 i syfte att redovisa tillförlitliga uppgifter om nivån och utvecklingen av det anmälda dödliga våldet i Sverige. Den utgör ett viktigt komplement till anmälningsstatistiken, där uppgifterna om dödligt våld är överskattade på grund av att de även inkluderar polisanmälda händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott, exempelvis självmord, olyckor eller naturlig död.


Pressmeddelande

116 fall av dödligt våld under 2022

Dödligt våld med användning av skjutvapen, ökade under 2022 jämfört med 2021. Samtidigt minskade övrigt dödligt våld, och då särskilt dödligt våld i en parrelation. Bland polisregionerna har Syd haft den största ökningen under 2022 jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Brå över konstaterade fall av dödligt våld 2022.

Under 2022 konstaterades totalt 116 fall av dödligt våld, vilket är 3 fall fler än 2021. I 23 fall var offret en kvinna, det var 1 fall färre än 2021. I resterande 93 fall var offret en man eller pojke, vilket var 4 fall fler än 2021. Merparten av det dödliga våldet 2022 drabbade personer 18 år eller äldre (108 fall). Resterande 8 fall avsåg offer under 18 år varav alla var pojkar.

I 63 av fallen (54 %) under 2022 användes skjutvapen, vilket är 18 fall fler än 2021 då skjutvapen användes i 40 procent av fallen. I ett av fallen där skjutvapen användes under 2022, var offret en kvinna. I övriga 62 fall var offret en man eller pojke.

Dödligt våld i en parrelation uppgick till 10 fall under 2022, vilket var 9 fall färre än 2021. I samtliga 10 fall av dödligt våld i parrelation var offret en kvinna, således förekom inga fall av dödligt våld mot män i parrelation under 2022.

– Dödligt våld i närstående parrelation är en antalsmässigt liten kategori, vilket innebär att resultaten kan variera ganska mycket från år till år. Därför bör man tolka de årliga förändringarna med försiktighet, säger Jan Lundbeck, statistiker på Brå.

Av storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd, uppmättes under 2022 den största ökningen av dödligt våld i polisregion Syd, från 18 till 30 fall (12 fler) jämfört med 2021. Polisregion Väst ökade från 17 till 19 fall (2 fler) jämfört med året innan. I polisregion Stockholm minskade under samma period antalet konstaterade fall av dödligt våld, från 41 till 38 fall (3 färre). Merparten av det dödliga våldet sker i storstadsregionerna, under perioden 2015–2022 varierade antalet mellan 71 och 87 fall per år (64–75 %).

Dödligt våld 2002–2022

Utveckling av skjutvapenvåld 2013–2022

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1096

Tips på andra rapporter