Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan

Bedömning avseende perioden 2023–2026

I denna rapport redovisas prognoser över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

Sedan 2008 samarbetar Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården, med stöd av Brottsförebyggande rådet, om att på regeringens uppdrag ta fram prognoser över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

Syftet med uppdraget är att ta fram ett myndighetsgemensamt underlag över hur verksamhets-volymerna i brottmålsprocessens centrala delar förväntas att utvecklas, vilket också ska bidra till en ökad förståelse för hur myndigheterna i rättskedjan utgör delar av en större helhet.

I denna rapport redovisar myndigheterna prognoser som omfattar perioden 2023–2026. Prognoserna gäller volymer av ärenden in till och ut från Polismyndigheten, antalet brottsmisstankar vid Åklagarmyndigheten och antalet brottmål vid tingsrätterna samt antalet verkställigheter inom Kriminalvården.

Utöver prognoser beskrivs även ärendeflödet i rättskedjan och hur myndigheterna i rättskedjan samverkar i ärendeprocessen samt förutsättningar för att bedöma och väga in påverkansfaktorer vid bedömningen av framtida verksamhetsvolymer. En stor fördel med myndighetssamarbetet är att det skapar ett forum för att gemensamt och löpande följa och analysera förändringar som påverkar myndigheternas verksamhet.

Rapporten har utarbetats av en arbetsgrupp, som under året har bestått av Ylva Evers, Ludvig Olsson och Jonas Bergendal från Polismyndigheten, Jakob Brandt, Vanja Hultkrantz och Maria Lind från Åklagarmyndigheten, Jan Lindgren och Pontus Thor från Domstolsverket, Dan Andersson och Sara Josufsson från Kriminalvården samt Johanna Olseryd från Brottsförebyggande rådet.

Fakta om publikationen

Författare: Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar, Kriminalvården

© Brottsförebyggande rådet 2024

ISBN 978-91-89067-16-5

urn:nbn:se:bra-1107

Rapport 2023

Tips på andra rapporter