Faktorer av betydelse för att lämna ett kriminellt liv och strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet

En kortversion

Detta är en kortversion av Brås rapport Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet (2021:5).

Denna kortrapport ägnas i huvudsak åt en beskrivning av forskningsresultat om upphörande­processen och vilka faktorer som kan underlätta respektive försvåra för unga att upphöra med brott och lämna ett kriminellt sammanhang. Dessutom presenteras en översiktlig redovisning av de strategiska brott som identifierats hos de unga som lagfördes för första gången under 2010–2014. Med strategiska brott de brott i ungdomars första lagföring som starkast indikerar att de kommer att fortsätta på en högaktivt kriminell bana. Rapporten riktar sig till politiska beslutsfattare, personal inom socialt arbete, rättsväsendets myndigheter, ideella organisationer samt en intresserad allmänhet.

Vad innehåller kortrapporten?

Denna kortrapport börjar med en översiktlig redovisning av de strategiska brott som identifierats hos de unga som lagfördes för första gången under 2010–2014. Större delen av rapporten ägnas däremot åt en beskrivning av forskningsresultat om upphörandeprocessen och de faktorer som kan underlätta kontra försvåra för unga att upphöra med brott och lämna ett kriminellt sammanhang.

Varför har de strategiska brotten studerats?

I regeringens nationella brottsförebyggande program, Allas vårt ansvar, från 1996 uttrycktes att särskild uppmärksamhet borde riktas mot de ungdomsbrott som erfarenhetsmässigt kommer mycket tidigt i en lång och allvarlig kriminell bana. År 2000 publicerades Brås första rapport om strategiska brott, vilka har setts som ett sätt för rättsväsendet och socialtjänsten att identifiera just de individer som kan vara i inledningen av en lång och allvarlig kriminell bana.

Vad är strategiska brott?

Strategiska brott är de brott i 15–17-åringars första lagföring som mer än andra brott är förknippade med upprepade lagföringar under de efterföljande åren. Benämningen har använts för att det är strategiskt relevant att rikta åtgärder mot de unga som löper högst risk att bli högaktiva lagöverträdare.

De strategiska brotten bland pojkar och flickor

De mest strategiska huvudbrotten bland pojkar är

  • rån och grov stöld
  • våld eller hot mot tjänsteman
  • övergrepp i rättssak.

De minst strategiska brotten är missbruk av urkund, olovlig körning, rattfylleri, hemfridsbrott, olaga intrång, ofredande och snatteri. Pojkar med dessa huvudbrott i sin debutlagföring löper alltså lägst risk för att lagföras igen.


De mest strategiska huvudbrotten bland flickor är

  • våld eller hot mot tjänsteman
  • ringa narkotikabrott.

De minst strategiska brotten bland flickorna är missbruk av urkund, rattfylleri och urkundsförfalskning.

Fakta om publikationen

Författare: Olle Westlund

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1091