Agera mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer

Metodstöd till lokala aktörer

Det här är ett stödmaterial för dig som lokal aktör om hur du kan identifiera och arbeta mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer.

Även du som arbetar på regional och nationell nivå kan ha nytta av metodstödet. För att komma åt problem med koppling till parallella samhällsstrukturer behöver lokala brottsförebyggande och brottsbekämpande aktörer arbeta långsiktigt och uthålligt. Verktyg finns men samverkan mellan myndigheter, kommuner och andra relevanta aktörer behöver stärkas. Strukturer behöver utvecklas mellan den lokala nivån och den regionala och nationella nivån.

Om metodstödet

Brå har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett stödmaterial för lokala aktörer om hur de kan identifiera och arbeta mot parallella samhällsstrukturer och den brottslighet och otrygghet som är förknippad med sådana strukturer.

Frågan är angelägen eftersom många av de problem som brukar kopplas till parallella samhällsstrukturer sällan fångas upp i det lokala lägesbildsarbetet. Detta metodstöd är därför tänkt att kunna användas som en integrerad del i det lokala lägesbilds- och åtgärdsarbetet.

Parallella samhällsstrukturer är ett komplext och abstrakt begrepp som ofta används för att beskriva fenomen som exempelvis klanstrukturer, hederskulturer och subkulturella normer i kriminella miljöer. Inte sällan förläggs problemen till socialt utsatta områden.

I ett kunskapsbaserat arbete krävs dock att det finns konkreta omständigheter och problem som kan kartläggas och analyseras. Abstrakta begrepp behöver brytas ner och konkretiseras. Brå har därför inriktat metodstödet på mer specifika problem som kan kopplas till parallella samhällsstrukturer. På så sätt blir arbetet mot den brottslighet och otrygghet som de genererar en integrerad del av den ordinarie samverkan i ett lokalt brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete.

Metodstödet baseras på kunskap som inhämtats från kommuner, polisen och andra relevanta myndigheter och det riktar sig främst till dig som arbetar med brottsförebyggande och brottsbekämpande frågor på lokal nivå, men även du som arbetar på regional och nationell nivå kan ha nytta av materialet.

Skriften utgår från det kunskapsbaserade arbete som beskrivs i boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete (Brå 2020) och ska integreras i de steg som ingår i samverkansprocessen.

Fakta: Vad är parallella samhällsstrukturer?

Begreppet parallella samhällsstrukturer används allt oftare i det offentliga samtalet. Det finns emellertid ingen vedertagen definition av vad som avses. Vanligtvis används begreppet för att beskriva relationer mellan minoritetsgruppers traditioner eller sociala strukturer och majoritetssamhällets regler eller institutioner. Forskare har till exempel använt begreppet för att beskriva och analysera sociala normer och strukturer bland utbytesstudenter, oppositionella grupper i forna kommuniststater, turkiska ungdomar i Berlin och kollektivet Christiania i Köpenhamn (Freiesleben 2016). Begreppet har också visat sig vara användbart för att visa på alternativa normsystem inom ekonomiska eliter (Holmqvist 2021, Rodenstedt 2014).

Även organiserad brottslighet kan betraktas som delar av en parallell struktur (Appelgren och Brodin 2013). Begreppet parallella samhällsstrukturer kan alltså användas för att diskutera och analysera många olika typer av sociala mönster och samhällsproblem. I Sverige har begreppet främst kommit att förknippas med kriminella nätverk i socialt utsatta områden och kriminalitet som understödjs av sociala strukturer inom vissa minoritetsgrupper (Brå 2018:6, Appelgren och Brodin 2013).

I regeringens uppdrag till Brå anges att begreppet parallella samhällsstrukturer avser: […] sociala strukturer som bidrar till brottslighet och otrygghet och som begränsar individers rättstrygghet och deras möjligheter att utöva fri- och rättigheter, samt inverkar negativt på rättsväsendets och övriga samhällsaktörers förmåga att verka.

Tre olika delar

Metodstödet innehåller både översiktlig kunskap om parallella samhällsstrukturer och en praktisk vägledning för hur du kan gå tillväga i det konkreta arbetet. Materialet består huvudsakligen av tre övergripande delar, som i sin tur är uppdelade i olika kapitel.

Den första delen består av två kapitel som ska underlättar uppstarten av ett arbete mot parallella samhällsstrukturer. Det första kapitlet innehåller en kort introduktion till själva begreppet parallella samhällsstrukturer. Här får du veta mer om vad regeringen avser med parallella samhällsstrukturer och vilka olika typer av problem som det kan röra sig om på lokal nivå.

I det andra kapitlet får du en första överblick över de problemområden som kan vara relevanta att kartlägga. Vi sätter också in arbetet i sitt sammanhang, genom att kortfattat beskriva den så kallade samverkansmodellen och några av de utmaningar som kan uppstå i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Den andra delen guidar dig i hur du konkret kan upptäcka tecken på parallella strukturer och arbeta mot dem. Denna del är uppdelad i sex tematiska kapitel som gäller olika delar av lokalsamhället. Du kan således välja att läsa enbart de kapitel som är relevanta för ditt arbete.

Dessa sex tematiska kapitel är uppbyggda på ett och samma sätt. Varje kapitel inleds med en kort beskrivning av hur de konkreta problemen kan se ut och vilka konsekvenser de kan få. Därefter följer exempel på hur parallellstrukturerna kan upptäckas inom just detta område. Avslutningsvis listas möjliga åtgärder mot problemen.

I den tredje delen berättar vi mer om hur samverkan mot problem kopplat till parallella strukturer kan gå till i praktiken. Utgångspunkten är problem med en svartklubb i den fiktiva staden Helnestad. Här följer du, steg för steg, hur lokalpolisområdet, kommunen, fastighetsbolag och andra myndigheter arbetar med att kartlägga, analysera och vidta åtgärder mot problemen.

Fakta om publikationen

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1052

Tips på andra rapporter