Anmälda brott 2021

Prelimär statistik

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser
som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under
den redovisade perioden. Statistiken visar således inte hur många brott som faktiskt
har begåtts i samhället. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar
till de förändringar som skett under perioden.

Den statistik som redovisas här är preliminär och framställd med en kortare
produktionstid, vilket innebär att en mindre andel av de brott som anmälts under
redovisningsperioden inte har hunnit komma med i statistiken. Dessa brott fångas
dock upp och redovisas i den slutliga årsstatistiken, som tas fram med en längre
produktionstid

Huvudresultat för 2021

Samtliga brott

Under 2021 anmäldes cirka 1,47 miljoner brott, vilket innebar en minskning med 84 400 brott (−5 %) jämfört med året innan.

Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under 2021 var brott mot person (+2 %). Den största ökningen inom brott mot person gällde brottstyperna ofredande mot personer över 18 år och dataintrång.

De kategorier som minskade mest var stöld- och tillgreppsbrott och bedrägeribrott, minskningen inom stöld- och tillgreppsbrott gällde brottstyperna cykelstöld och inbrottsstöld i industri, verkstad, byggplats, lager, garage, hamnområde, kontor med mera. Inom bedrägeribrotten minskade brottstyperna kortbedrägerier och identitetsbedrägerier mest.

Pandemins påverkan på utvecklingen av det totala antalet anmälda brott under 2021 bedöms vara begränsad. Dock kan förändringar i antalet anmälda brott för vissa brottstyper under 2021 vara en följd av pandemin. Till exempel bedöms minskningar inom vissa brottstyper i kategorierna brott mot person och stöldbrott, såsom misshandel av obekant och övrig stöld, vara en effekt av pandemin.

Brott mot person

Under 2021 anmäldes cirka 301 000 brott mot person, vilket innebar en ökning med 5 720 brott (+2 %) jämfört med 2020.

Under 2021 anmäldes 81 600 misshandelsbrott, vilket var en minskning med 917 brott (−1 %) jämfört med 2020. Antalet misshandelsbrott mot kvinnor var oförändrade +41 brott (±0 %), till 28 900 anmälda brott. Anmälda misshandelsbrott mot män minskade med 584 brott (−2 %), till 28 700 brott.

Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 0–17 år minskade med 374 brott (−2 %), till 24 000 brott, jämfört med 2020.

En majoritet (81 %) av misshandelsbrotten mot kvinnor begicks av närstående och andra bekanta gärningspersoner, motsvarande siffra för män var 45 procent. Av de anmälda misshandelsbrotten mot män utgjorde drygt hälften (55 %) misshandel av en obekant, samma andel för kvinnorna var 19 procent.

Under 2021 anmäldes 1 200 brott om grov fridskränkning, vilket innebar en minskning med 17 procent sedan 2020. Antalet grova fridskränkningsbrott mot kvinnor minskade med 49 brott (−26 %) till 142 anmälda brott. Totalt anmäldes 103 fall av grov fridskränkning mot män, vilket var 6 brott (−6 %) färre än 2020.

År 2021 anmäldes 960 fall av grov fridskränkning mot barn (0–17 år), vilket innebar en minskning med 17 procent (−191 brott) jämfört med 2020.

Av de anmälda brotten om grov fridskränkning var majoriteten (80 %) brott mot barn (0–17 år) och 20 procent avsåg brott mot vuxna. Mer än hälften (60 %) av de anmälda brotten om grov fridskränkning mot kvinnor och merparten av de anmälda fridskränkningsbrotten mot män (82 %) hade begåtts i en närstående parrelation.

Under 2021 anmäldes 1 370 fall av grov kvinnofridskränkning, vilket var 137 brott färre (−9 %) än 2020.

Under 2021 anmäldes 9 240 våldtäkter, vilket innebar en ökning med 350 brott (+4 %). Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor låg på 5 250 brott, vilket var 574 fler brott (+12 %) jämfört med 2020. De anmälda våldtäktsbrotten mot män ökade med 23 brott (+9 %) till 279 brott. Under 2021 minskade antalet anmälda våldtäktsbrott mot barn (0–17 år) med 247 brott (−6 %), till 3 710 anmälda brott.

En tredjedel (33 %) av de anmälda våldtäktsbrotten mot kvinnor avsåg våldtäkter av närstående i en parrelation. Motsvarande andel för våldtäkt mot män var 15 procent.

Under 2021 anmäldes 11 000 fall av sexuellt ofredande, vilket innebar en ökning med 1 070 brott (+11 %). Antalet anmälda fall av sexuellt ofredande mot kvinnor ökade med 585 brott (+12 %) till 5 600 brott. Antalet anmälda fall av sexuellt ofredande mot män ökade med 60 brott (+11 %) till 584 brott. Under 2021 har antalet anmälda fall av sexuellt ofredande mot barn (0–17 år) ökat med 457 brott (+11 %), till 4 670 anmälda brott.

Stöld- och tillgreppsbrott

Under 2021 anmäldes 388 000 stöld- och tillgreppsbrott, vilket innebar en minskning med 8 procent (−33 200 brott) jämfört med året innan.

År 2021 anmäldes 72 900 inbrottsstölder, vilket innebar en minskning med 8 080 brott (−10 %), jämfört med 2020. De anmälda bostadsinbrotten låg på 12 500 anmälda brott, en minskning med 2 140 brott (−15 %). Av dessa utgjorde villainbrotten 6 530 brott vilka minskade med 1 830 brott (−22 %) och lägenhetsinbrotten 6 000 brott vilka minskade med 304 brott (−5 %).

Från 2020 till 2021 minskade antalet personrån med 17 procent, till 6 210 anmälda brott. Av dessa gällde 5 660 ej mot äldre/funktonsnedsatt varav rån mot vuxna minskade med 1 procent, till 4 120 brott. Rån mot barn (under 18 år) minskade med 24 procent, till 1 730 brott. Totalt begicks 607 personrån 2021 med skjutvapen, vilket var 3 procent fler än 2020. Merparten (83 %) av rånen med skjutvapen begicks mot vuxna.

Från 2020 till 2021 minskade antalet anmälda butiksrån med 23 procent, till 428 brott, och antalet anmälda bankrån minskade med ett (1) brott, till 4 brott.

Övriga brottskategorier

Under 2021 anmäldes cirka 196 000 bedrägeribrott. Det var en minskning med 21 700 brott (−10 %) jämfört med 2020.

År 2021 anmäldes totalt 23 000 rattfylleribrott, vilket innebar en minskning med 10 procent jämfört med 2020. Rattfylleri under påverkan av enbart narkotika, så kallat drograttfylleri, minskade med 12 procent till 14 800 anmälda brott.

År 2021 anmäldes cirka 118 000 narkotikabrott, vilket innebar en minskning med 5 procent jämfört med 2020.

Av de anmälda narkotikabrotten utgjordes nästan hälften av innehav, som ökade med 6 procent jämfört med 2020. Däremot minskade anmälda brott om eget bruk (−11 %), och utgjorde 44 procent av de anmälda narkotikabrotten. Ökade gjorde även antalet brott om framställning av narkotika (+32 %), medan antalet anmälda brott om överlåtelse med mera minskade (−5 %).

Pandemins inverkan på antalet anmälda brott

Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga en bit in i första halvåret 2020, och har fram till början på hösten 2021 fortsatt att prägla samhället med regler och rekommendationer om bland annat social distansering, vilket ledde till minskad rörelse och aktivitet i samhället. Dessa samhällsförändringar kan ha påverkat brottsligheten, liksom förändringar av polisens och andra myndigheters resurser och arbetssätt, vilket skulle kunna få konsekvenser för antalet anmälda brott.

Med början i april 2020 har Brå därför återkommande genomfört översiktliga analyser av månadsstatistiken över anmälda brott, i syfte att belysa eventuella konsekvenser av pandemin på den anmälda brottsligheten. Den senaste genomgången gjordes för hösten 2021. I denna rapport kommenteras resultaten för de övergripande brottskategorierna endast kortfattat mot bakgrund av vad som har framkommit i analyser och det görs ingen närmare analys av pandemins eventuella konsekvenser. För en mer utförlig genomgång hänvisas i stället till de genomgångar som finns tillgängliga på Brås webbplats:

2021-12-23

2021-05-20

2021-04-15

2021-03-18

2021-02-18

2021-01-21

2020-12-17

2020-11-19

2020-10-15

2020-09-17

2020-08-13

2020-07-09

2020-06-11

2020-05-07

2020-04-16

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1021

Tips på andra rapporter