Handlagda brott första halvåret 2021

Preliminär statistik för första halvåret 2021

Här presenteras huvudresultaten för statistiken över handlagda brott under första halvåret 2021. Statistiken över handlagda brott omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under referensåret som innebär att handläggningen av brottet avslutas.

Handlagda brott

 • Under första halvåret 2021 blev 767 000 brott handlagda, vilket innebär en minskning med 56 100 brott (−7 %) jämfört med första halvåret 2020.
 • För drygt en tredjedel av de handlagda brotten (284 000 brott, eller 37 %) fanns det minst en skäligen misstänkt person registrerad, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med första halvåret 2020. Ökningen hänger till stor del samman med den ökande andelen utredda brott under perioden.
 • För 53 procent av de handlagda brotten första halvåret 2021 hade en utredning bedrivits, medan de övriga handlagda brotten (47 %) direktavskrevs. Jämfört med första halvåret 2020 ökade andelen utredda brott med 1 procentenhet, och andelen direktavskrivna minskade med 1 procentenhet.

Förundersökningsbegränsade brott

 • Av samtliga handlagda brott första halvåret 2021 förundersökningsbegränsades 6 procent (48 400 brott), en ökning med 1 procentenhet jämfört med första halvåret 2020.
 • Beslut om förundersökningsbegränsning ökade för de flesta redovisade brottskategorierna, men narkotikabrott stod för den största ökningen (+14 %).

Personuppklarade brott

 • Under första halvåret 2021 personuppklarades 109 000 handlagda brott, vilket innebar en minskning med 12 200 brott (−10 %) jämfört med samma period 2020. Minskningen föregicks dock av en ovanligt hög nivå första halvåret 2020, vilken delvis kan kopplas till polisens omstyrning av resurser till utredningsverksamhet i början av pandemin.
 • Första halvåret 2021 var det totala antalet personuppklarade brott tillbaka på liknande nivå som innan pandemin.

Personuppklaringsprocent och lagföringsprocent

 • Av samtliga handlagda brott personuppklarades 14 procent (så kallad personuppklaringsprocent), en minskning med 1 procentenhet jämfört med första halvåret 2020.
 • Enligt prognosen för helåret 2021 kommer personuppklaringsprocenten att uppgå till 14 procent, samma nivå som helåret 2020.
 • Lagföringsprocenten uppgick till 30 procent, en minskning med 1 procentenhet jämfört med första halvåret 2020. Lagföringsprocenten avser andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott (exklusive förundersökningsbegränsade brott).
 •  
 • Enligt prognosen för helåret 2021 kommer lagföringsprocenten att uppgå till 29 procent, en minskning med 1 procentenhet jämfört med helåret 2020.

Om statistiken

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagar­myndigheten, Tullverket eller Ekobrotts­myndigheten. Anmälda brott inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

Den statistik som redovisas här är preliminär och framställd med kortare produktionstid, vilket innebär att en mindre andel av de brott som anmälts under redovisnings­perioden inte har hunnit komma med i statistiken. Dessa brott fångas dock upp och redovisas i den slutliga årsstatistiken, som tas fram med en längre produktionstid.

Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken visar således inte hur många brott som faktiskt har begåtts i samhället. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under perioden.

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1004

Tips på andra rapporter