Anmälda brott första halvåret 2021

Preliminär statistik för första halvåret 2021

Huvudresultaten för statistiken över anmälda brott under första halvåret 2021. Här ingår bland annat omfattning och utveckling av det totala antalet anmälda brott, utvecklingen av olika brotts­kategorier och brottstyper samt de regionala resultaten.

 • Under första halvåret 2021 anmäldes totalt 726 000 brott, vilket är 5 procent färre än under motsvarande period året innan.
 • Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under första halvåret 2021 var brott mot person. De brottstyper som ökade mest inom kategorin var ofredande och sexualbrott.
 • Den kategori av anmälda brott som minskade mest i antal första halvåret 2021 var stöldbrott. Inom kategorin var fickstöld och stöld av annan cykel än elcykel de brottstyper som minskade mest under det första halvåret 2021.
 • Pandemins påverkan på utvecklingen av det totala antalet anmälda brott under första halvåret 2021 bedöms vara begränsad. Dock kan förändringar i antalet anmälda brott för vissa brottstyper under det första halvåret 2021 troligtvis vara en följd av pandemin. Till exempel bedöms minskningar av vissa brottstyper inom kategorierna brott mot person och stöldbrott, såsom misshandel av obekant och övrig stöld, vara en effekt av pandemin. Även minskningarna för de anmälda personrånen och rattfylleri­brotten bedöms vara konsekvenser av pandemin.

Anmälda brott som ökade och minskade under första halvåret 2021

Förändringar av antalet anmälda brott mellan första halvåret 2020 och första halvåret 2021 (procentuell förändring inom respektive brottskategori redovisas i staplarna).

Brott mot person

 • Under första halvåret 2021 anmäldes cirka 148 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är en ökning med 2 650 brott (+2 %) jämfört med första halvåret 2020.
 • De anmälda misshandelsbrotten minskade med 1 880 brott (−5 %), till 39 000 brott. Misshandel mot kvinnor i åldern 18 år eller äldre minskade med 3 procent, till 13 800 brott, medan misshandel mot män i samma ålder minskade med 10 procent, till 13 300 brott. Misshandel mot barn i åldern 0–17 år minskade med 1 procent, till 11 900 brott.
 • De anmälda våldtäkterna ökade med 248 brott (+6 %) till 4 390 anmälda våldtäkter. Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor i åldern 18 år eller äldre uppgick till 2 400 brott, vilket är 11 procent fler än första halvåret 2020. Även de anmälda våldtäktsbrotten mot män i åldern 18 år eller äldre ökade med 10 procent till 118 brott. De anmälda våldtäktsbrotten mot barn i åldern 0–17 år var oförändrat, på 1 870 anmälda brott.

Övriga brott

 • Under det första halvåret 2021 anmäldes 96 900 bedrägeribrott¹ (9 kap. brotts­balken). Det var en minskning med 10 300 brott (−10 %) jämfört med första halvåret 2020.
 • Under det första halvåret 2021 anmäldes totalt 11 700 rattfylleribrott, vilket var en minskning med 1 790 brott (−13 %) jämfört med första halvåret 2020. Rattfylleri under påverkan av narkotika, så kallat drograttfylleri, minskade med 620 brott (−7%) till 8 140 anmälda brott.
 • Under det första halvåret 2021 anmäldes 62 300 narkotikabrott, vilket var en minskning med 1 590 brott (−2 %) jämfört med första halvåret 2020.

¹) Exklusive bidragsbrott.

Om statistiken

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagar­myndigheten, Tullverket eller Ekobrotts­myndigheten. Anmälda brott inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

Den statistik som redovisas här är preliminär och framställd med kortare produktionstid, vilket innebär att en mindre andel av de brott som anmälts under redovisnings­perioden inte har hunnit komma med i statistiken. Dessa brott fångas dock upp och redovisas i den slutliga årsstatistiken, som tas fram med en längre produktionstid.

Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken visar således inte hur många brott som faktiskt har begåtts i samhället. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under perioden.

Stöld- och tillgreppsbrott

 • Under första halvåret 2021 anmäldes 184 000 stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken), vilket var en minskning med 8 procent jämfört med första halvåret 2020.
 • De anmälda bostadsinbrotten minskade med 1 440 brott (−20 %), till 5 730 anmälda brott. Av dessa utgjorde villainbrotten 2 810 brott (−31 %) och lägenhetsinbrotten 2 930 brott (−6 %).

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-997

Tips på andra rapporter