Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan

Bedömning avseende perioden 2021–2024

I denna rapport redovisas prognoser över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

Syftet med rapporten är att ta fram ett myndighetsgemensamt underlag över hur verksamhetsvolymerna i brott­målsprocessens centrala delar förväntas utvecklas, vilket också ska bidra till en ökad förståelse för hur myndigheterna i rättskedjan utgör delar av en större helhet.

I denna rapport redovisar myndigheterna prognoser som omfattar perioden 2021–2024. Prog­noserna gäller volymer av ärenden in till och ut från Polismyndigheten, antalet brotts­miss­tankar vid Åklagarmyndigheten och antalet brottmål vid de allmänna tingsrätterna samt antalet dömda personer i olika påföljder och verksamheter inom Kriminalvården. Det arbetssätt som används innebär att myndigheterna har ett nära samarbete, men själva tar ansvar för prognoserna över den egna verksamheten.

Utöver prognoser beskrivs även ärendeflödet i rättskedjan, hur myndigheterna i rättskedjan sam­verkar i ärendeprocessen samt förutsättningar för att bedöma och väga in påverkansfaktorer vid bedömningen av framtida verksamhetsvolymer. En stor fördel med myndighetssamarbetet är att det skapar ett forum för att gemensamt och löpande följa och analysera förändringar som påverkar myndigheternas verksamhet.

Fakta om publikationen

Författare: Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar, Kriminalvården

© Brottsförebyggande rådet 2024

ISBN 978-91-89067-03-5

urn:nbn:se:bra-960

Rapport 2021

Tips på andra rapporter