Simhallar och bibliotek

En kartläggning av brott och ordningsstörningar

Brå har kartlagt förekomsten av brott och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek på uppdrag av regeringen. Syftet med kartläggningen är att utgöra ett underlag för regeringens överväganden i frågan om simhallar och bibliotek ska omfattas av en reglering om ett tillträdesförbud.

Kartläggningen har genomförts genom strukturerade intervjuer där företrädare för simhallar och folkbibliotek i olika kommuner i Sverige har fått uppskatta förekomsten av brott och ordningstörningar. Därutöver har en analys genomförts av samtliga incidentrapporter gällande brott och ordningsstörningar på kommunala simhallar och folkbibliotek i Stockholms stad 2019.

Fakta om publikationen

Författare: Anna-Lena Beutgen, Jon Lundgren, Lina Fjelkegård och Emma Patel

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-928

Rapport 2020:10

Tips på andra rapporter