Får flickor åtalsunderlåtelse lättare än pojkar?

En statistisk analys

En av de grundläggande principerna i tillämpningen av det svenska straffsystemet är att lika fall ska behandlas lika. I denna kortanalys undersöks om pojkar och flickor behandlas lika av åklagarna.

Sammanfattning

Det finns en konstaterad könsskillnad i lagföringsbesluten som är särskilt intressant att studera, nämligen att åtalsunderlåtelser står för hela 56 procent av flickors lagföringar, men för endast 29 procent av pojkars lagföringar. Denna skillnad har därför studerats inom ramen för denna kortanalys, med fokus på ungdomar i åldern 15–17 år under perioden 2013–2018.

Könsskillnaden i andelen åtalsunderlåtelser är generell; den återfinns för i princip alla allmänna åklagarkammare. Delvis förklaras den av att flickornas ärenden överlag rör andra brottskategorier än pojkarnas. Flickor lagförs ofta för stöld i butik, en brottskategori där åklagaren ofta meddelar åtalsunderlåtelse. Pojkar lagförs däremot oftare för brott inom brottskategorier där det är vanligt med åtal eller strafföreläggande, bland annat olovlig körning eller bruk och innehav av narkotika.

Könsskillnaden varierar också något beroende på skälet till åtalsunderlåtelsen. När vård eller andra skäl ligger till grund för åtalsunderlåtelsen är det mindre skillnad mellan könen än när skälet är att den unga uppenbart handlat av okynne eller förhastande, något som framgår även när brottsstrukturen hålls konstant. Det finns inga tydliga tecken på att tidigare lagföring, ålder eller lagföringsår skulle förklara skillnaden mellan könen.

Det finns dock andra förhållanden som skulle kunna spela in, såsom erkännandegrad, omständigheter kring brotten eller föreställningar av kön. Denna kortanalys är dock avgränsad till uppgifter som är tillgängliga i Brås statistikregister, vilket innebär att det inte varit möjligt att studera om könsskillnaden i åtalsunderlåtelser kan kopplas till dessa förhållanden.

Fakta om publikationen

urn:nbn:se:bra-917

© Brottsförebyggande rådet 2020
Författare: Victor Ståhl

Kundkorg

Summa: