Minskad nivå misshandel i samband med pandemisituationen, i Brås preliminära statistik över polisanmälda brott i mars 2020 (PM)

Det är en minskad nivå på misshandel i samband med pandemisituationen, i Brås preliminära statistik över polisanmälda brott i mars 2020. Men statistiken är särskilt svårtolkad i enskilda delar som för misshandel mot vuxna kvinnor i parrelation.

Från en dryg vecka in i mars, och framför allt från mitten av månaden, ledde pandemisituationen till minskad aktivitet och rörelse i samhället. För månaden som helhet noteras en minskning i den preliminära statistiken över anmälda misshandelsbrott, med 10 procent, jämfört med i mars 2019. Det är dock en kort uppföljningstid och svårt att dra slutsatser om vilken inverkan pandemisituationen kan ha haft redan efter några veckor.

De anmälda misshandelsbrotten mot vuxna kvinnor i parrelationer har ökat påtagligt, men ökningen inleddes redan tidigare, och misshandel i nära relationer genom familj och släktskap har minskat. Det är inte ovanligt med kraftiga och tillfälliga förskjutningar i dessa delar av statistiken och svårt att analysera utvecklingen efter endast en månad, vid sidan om att mörkertalen inskränker möjligheterna att dra långtgående slutsatser.

Fakta om publikationen

urn:nbn:se:bra-899

Kundkorg

Summa: