Kvalitet i statistiken över misstänkta personer

En kvalitetsstudie inom kriminalstatistiken

Denna studie tar fasta på olika kvalitetsaspekter av misstankestatistikens utformning. Studiens resultat har legat till grund för den reviderade statistik över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar som lanserades i mars 2017.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Ett av Brås huvuduppdrag är att producera den officiella kriminalstatistiken. I detta uppdrag ingår att redovisa statistikens kvalitet och verka för att viktiga kvalitetsaspekter genomlyses och slutligen förbättras. Som ett led i detta arbete har Brå startat en serie kvalitetsstudier rörande kriminalstatistiken. Hittills har två studier publicerats med fokus på kvaliteten i några av brottsstatistikens mer centrala grunduppgifter.

Föreliggande studie, som är den tredje i ordningen, tar fasta på olika kvalitetsaspekter av misstankestatistikens utformning. Studiens resultat har legat till grund för den reviderade statistik över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar som lanserades i mars 2017.

Fakta om publikationen

 

URN:NBN:SE:BRA-816

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Roger Karlsson

Kundkorg

Summa: