Återfall i brott 2012

Slutlig statistik

Den slutliga statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett, två och tre år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också risken för att återfalla i brott, tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Återfallsstatistiken har som primärt syfte att ge en övergripande bild av nivån, strukturen och utvecklingen för de återfall i brott som registreras i Sverige. All brottslighet som sker i samhället kommer dock inte till rättsväsendets kännedom, och av de brott som upptäcks och anmäls är det heller inte alla som leder till att en gärningsperson kan bindas till brottet genom en lagföring. I återfallsstatistiken ingår endast den brottslighet som kunnat konstateras genom en lagföring, och det är viktigt att komma ihåg att statistiken därför inte ger en bild av alla återfall i brott som sker i samhället.

I statistiken redovisas andelen personer som inom loppet av tre år efter en ingångshändelse återfallit i ett nytt lagfört brott, och hur nivån utvecklats över tid. Därutöver redogör den för hur snabbt och med vilken intensitet de registrerade återfallen sker. Statistiken beskriver även de personer som återfaller i lagförd brottslighet, mot bakgrund av kön, ålder och tidigare belastningar, samt återfallsmönstret efter olika typer av påföljder och brott, liksom andra aspekter av återfallshändelserna.

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-836
© Brottsförebyggande rådet 2019

Enheten för rättsstatistik

Kundkorg

Summa: