Utvärdering av försöksverksamheten Snabbare lagföring

En delredovisning

Försöksverksamheten Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag där flera av rättsväsendets myndigheter deltar. Målsättningen med försöksverksamheten är att i ett första steg kunna utreda och lagföra brott inom cirka tio veckor, och i ett andra steg inom cirka två till sex veckor. Denna promemoria är en delredovisning av Brås utvärdering av försöksverksamheten.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Utvärderingen bygger i huvudsak på uppgifter om registrerade brottsmisstankar, enkäter till poliser i yttre tjänst, kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner och observationer av polisens arbete. Syftet med delredovisningen är att ge en preliminär bild av hur införandet gått till och vilka effekter försöksverksamheten hittills medfört.

Under perioden 29 januari till 30 september 2018 har 39 procent av de potentiella brottsmisstankarna inom försöksområdet ingått i försöksverksamheten Snabbare lagföring. Mediantiden för den sammanlagda handläggningen – från registrerad anmälan till avslut hos polis, åklagare eller domstol – är 33 dagar, och 82 procent av misstankarna har avslutats inom 10 veckor. I jämförelser mellan försöksverksamheten och ordinarie verksamhet framgår att handläggningstiden är kortare inom försöksverksamheten.

Troliga förklaringar till de korta handläggningstiderna inom försöksverksamheten är dels de nya verktyg som används – fullmakt för strafföreläggande och tillgänglighetsdelgivning, dels att kvaliteten i utredningarna har blivit bättre tack vare stöd och vägledning från de jourhavande förundersökningsledarna. De analyser som Brå gjort hittills kan dock inte svara på i vilken utsträckning de kortare handläggningstiderna enbart beror på dessa effektiviseringar eller om de även kan förklaras av att ärenden inom försöksverksamheten prioriteras och får förtur på bekostnad av annan verksamhet.

Hur införandet av försöksverksamheten har gått till bedöms också vara viktigt för de positiva effekter som hittills observerats. Bland annat har arbetet präglats av delaktighet, engagemang och god samverkan mellan myndigheterna.

I utvärderingen har Brå även identifierat områden där rutinerna behöver stärkas, alternativt utredas ytterligare, inför ett fortsatt införande och en eventuell vidare utvidgning av försöksverksamheten. Detta gäller bland annat bemanning av utredningsjouren, samordning, information till misstänkta personer och it-stöd.

Detta är som sagt ännu bara en delredovisning, och Brå kommer att fortsätta följa försöksverksamheten för att besvara frågorna i uppdraget och ge en mer heltäckande bild av Snabbare lagföring. Utvärderingen slutredovisas senast den 1 april 2020.

Fakta om publikationen

URN:NBN:SE:BRA-827

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Anna-Lena Beutgen, Lina Fjelkegård och Sara Jonsson

Kundkorg

Summa: