Korrigering av statistik 2013–2016

Handlagda brott, handlagda brottsmisstankar och misstänkta personer 

I samband med publiceringen av den officiella statistiken över handlagda brott, handlagda brottsmisstankar och misstänkta personer 2017 har en korrigering gjorts av statistiken för tidigare år, 2013–2016. I den här rapporten redogörs för skillnader mellan den korrigerade statistiken och den som tidigare har publicerats. 

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Statistiken över handlagda brott, handlagda brottsmisstankar samt misstänkta personer har till följd av ett tekniskt fel varit behäftade med ett mindre bortfall under åren 2013–2016. Bortfallet har åtgärdats och korrigerad statistik har publicerats för samtliga berörda år. Generellt sett har korrigeringen inneburit ett tillskott av brott och brottsmisstankar samt misstänkta personer vilket medför en liten nivåhöjning i samtliga statistikprodukter för respektive år. Totalt sett rör det sig i de flesta fall om en höjning med mindre än 1 procent årligen. Hur stor påverkan korrigeringen har på statistiken skiljer sig dock mellan de berörda åren, samt för olika besluts- och brottstyper.

Överlag är påverkan större på brott och brottsmisstankar som varit föremål för utredning och som fått ett personuppklarande beslut. Antalet personuppklarade brott, brottsmisstankar samt misstänkta personer med lagföringsbeslut är således något fler i den korrigerade statistiken jämfört med tidigare publicerade statistik. Dessutom påverkar bortfallet i högre grad brott mot person, som till exempel misshandel och olika sexualbrott.

Trots detta har korrigeringen en relativt liten inverkan på indelningen av statistiken i olika redovisningsgrupper, vilket förklaras av att det i de flesta fall handlar om antalsmässigt små förändringar. Utvecklingen för de mest centrala resultaten och måtten har inte heller påverkats nämnvärt, utan är i stort densamma som i tidigare publicerad statistik. Det gäller till exempel utvecklingen för personuppklaringsprocenten, som är oförändrad.

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-781
© Brottsförebyggande rådet 2018

Enheten för rättsstatistik

Kundkorg

Summa: