Kvinnors och mäns utsatthet som politiker

En fördjupad analys av eventuella könsskillnader i utsattheten bland politiskt förtroendevalda. Publikationen bygger på uppgifter från politikernas trygghetsundersökning (PTU), där politiskt förtroendevalda tillfrågas om sin utsatthet.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
Händelser bland utsatta politiker, uppdelade efter typ och kön. Källa: PTU 2013 och 2017.

För att kvinnor och män ska ha samma möjlighet till politiskt inflytande är det viktigt att få klarhet i om det finns könsskillnader i politikers utsatthet för till exempel hot och trakasserier. Syftet med den här kortanalysen är därför att presentera en fördjupad analys av eventuella könsskillnader i utsattheten bland politiskt förtroendevalda.
Publikationen bygger på uppgifter från politikernas trygghetsundersökning (PTU), där politiskt förtroendevalda tillfrågas om sin utsatthet.

Några slutsatser från analysen

 • Hot eller trakasserier via internet är vanligast
  Bland politiker som utsätts med anledning av sitt uppdrag är det oavsett kön vanligast att händelsen består av hot eller trakasserier via internet. Hot eller trakasserier via internet står dock för en något större andel av de händelser som drabbar kvinnor än av de händelser som drabbar män, som istället oftare består av skadegörelse.
 • Kvinnor har marginellt större risk att utsättas
  När andra faktorer kontrolleras har kvinnor marginellt större risk än män att utsättas som politiker. Hot och trakasserier står för kvinnors något större risk att utsättas. Ingen könsskillnad syns däremot i risken att utsättas för våld, skadegörelse eller stöld. Även om könsskillnaden i utsatthet är marginell kan det ses som ett demokratiskt problem att en grupp med mindre politiskt inflytande också tycks ha något större risk att utsättas som politiker.

 • Andra faktorer än kön har större betydelse för utsattheten
  Det som verkar ha störst betydelse är att vara yngre, aktiv på internet eller i sociala medier, omskriven eller omtalad i medierna eller i sociala medier samt att vara förtroendevald för Sverigedemokraterna. Dessa faktorer verkar ha ungefär lika stor betydelse för kvinnor som för män. Resultaten är i linje med dem från tidigare undersökningar; vad politiker gör verkar överlag ha större betydelse för deras risk att utsättas än vilka de är.

 • Risken att politiker ska byta eller lämna uppdrag återspeglar delvis deras utsatthet
  De faktorer som ökar risken för att politiker utsätts ökar överlag också risken för att de ska byta eller lämna uppdrag med anledning av utsatthet eller oro. Kvinnor har alltså även större risk än män att överväga att byta eller lämna något av sina uppdrag och i viss mån även att verkligen göra det. De största riskfaktorerna för att som politiker byta eller lämna uppdrag är dock att vara yngre, omskriven i medierna eller i sociala medier och förtroendevald för Sverigedemokraterna.

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-772
© Brottsförebyggande rådet 2018

Kortanalys: 4/2018
Författare: Elisabeth Nordén

Kundkorg

Summa: