Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan 2018-2021

I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården. I denna rapport redovisar myndigheterna 2017 års prognoser som omfattar perioden 2018–2021.

Bilagor

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Prognoserna gäller volymer av ärenden in till och ut från polisen, antalet brottsmisstankar i Åklagarmyndigheten och antalet brottmål i de allmänna domstolarna, samt antalet dömda personer i olika påföljder och verksamheter i Kriminalvården.

Utöver prognoser beskrivs även det centrala flödet genom rättskedjan. I rapporten redogörs för in- och utflödet hos respektive myndighet, men även för hur flödet ser ut och påverkas inom en myndighet. Syftet med detta är att läsaren tydligare ska kunna följa och förstå det centrala flödet genom rättskedjan.

Prognoser för perioden 2018–2021

På fyra års sikt prognostiseras ärenden som redovisas till åklagare (Polismyndigheten) att öka med 12 procent, antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut (Åklagarmyndigheten) att öka med 17 procent, antalet brottmål som är avgjorda genom dom (Sveriges Domstolar) att öka med 9 procent och medelantalet klienter i Kriminalvården att minska med 4 procent.

Fakta om publikationen

ISBN: 978-91-86903-82-4
URN: NBN: SE: BRA-755

Författare: Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården.
© Brottsförebyggand rådet 2018

Kundkorg

Summa: