Klassificering av brott

Anvisningar och regler
Version 6.0

I Klassificering av brott finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av de myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den vänder sig alltså i första hand till polis, åklagare, tull, ekobrottsutredare, kustbevakare med flera, men kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

Denna publikation finns endast för nedladdning

Nytt i version 6.0

Vid uppdateringen i december 2017 från version 5.1 till version 6.0
har följande förändrats:

Brottskoder som införs

 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/ pojkvän eller har gemensamma barn, utomhus (9357)
 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, utomhus (9358)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, utomhus (9359)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, utomhus (9360)
 • Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, utomhus (9361)
 • Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, utomhus (9362)
 • Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, utomhus (9363)
 • Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, utomhus (9364)
 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, inomhus (9365)
 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus (9366)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, inomhus (9367)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus (9368)
 • Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, inomhus (9369)
 • Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus (9370)
 • Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, inomhus (9371)
 • Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus (9372)

 • Olaga integritetsintrång mot flicka under 18 år (0484)
 • Olaga integritetsintrång mot pojke under 18 år (0485)
 • Olaga integritetsintrång mot kvinna 18 år eller äldre (0486)
 • Olaga integritetsintrång man 18 år eller äldre (0487)
 • Olaga tvång mot flicka under 18 år (0488)
 • Olaga tvång mot pojke under 18 år (0489)
 • Olaga tvång mot kvinna 18 år eller äldre (0490)
 • Olaga tvång mot man 18 år eller äldre (0491)
 • Olovlig avlyssning m.m. (0492)

 • Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn (ej motorredskap), av fast interiör/exteriör, eller stöld av både fast interiör/exteriör och andra föremål (9827)
 • Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn (ej motorredskap), av endast andra föremål (ej fast interiör/exteriör) (9828)

 • Allmänfarlig ödeläggelse, genom sprängning (1308)
 • Allmänfarlig ödeläggelse, ej genom sprängning (1309)

 • Övriga brott mot 13 kap., sabotage inkl. grovt, kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage, underlåtenhet att avvärja allmän fara (1310)

 • Smitning från trafikolycksplats, med betydande materialskador, personskador eller dödligt utfall (3007)
 • Smitning från trafikolycksplats, med inga eller lindriga material- och personskador (3008)

 • Insiderbrott (5078)
 • Insiderbrott, grovt brott (5079)
 • Obehörigt röjande av insiderinformation (5080)
 • Marknadsmanipulation (5081)
 • Marknadsmanipulation, grovt brott (5082)

 • Vapenbrott; innehav av pistol, revolver eller kulsprutepistol (4073)
 • Grovt vapenbrott, synnerligen grovt vapenbrott; innehav av pistol, revolver eller kulsprutepistol (4074)
 • Vapenbrott; innehav av jaktvapen (4075)
 • Grovt vapenbrott, synnerligen grovt vapenbrott; innehav av jaktvapen (4076)
 • Vapenbrott; innehav av annat vapen (4077)
 • Grovt vapenbrott, synnerligen grovt vapenbrott; innehav av annat vapen (4078)
 • Vapenbrott; överlåtelse eller utlåning av skjutvapen (4079)
 • Grovt vapenbrott, synnerligen grovt vapenbrott; överlåtelse eller utlåning av skjutvapen (4080)
 • Annat brott mot vapenlagen (4081)

 • Uppsåtligen uppehåller sig i Sverige trots beslut om utvisning (4069)
 • Har anställning eller bedriver verksamhet utan att inneha arbetstillstånd (4070)
 • Har utlänning anställd som inte har rätt att vistas i Sverige, eller saknar arbetstillstånd (4071)
 • Övriga brott mot utlänningslagen (4072)

 

Brottskoder som utgår

 • Misshandel, annan än grov, mot kvinna 18 år eller äldre,bekant med offret, utomhus (0356)
 • Misshandel, annan än grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, utomhus (0358)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, utomhus (0376)
 • Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, utomhus (0378)
 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo eller har gemensamma barn, inomhus (9349)
 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus (9350)
 • Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, har varit eller är gift, sambo eller har gemensamma barn, inomhus (9351)
 • Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus (9352)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, har varit eller är gift, sambo eller har gemensamma barn, inomhus (9353)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus (9354)
 • Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, har varit eller är gift, sambo eller har gemensamma barn, inomhus (9355)
 • Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus (9356)
 • Olaga tvång och avlyssning m.m. (0431)

 • Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn, ej motorredskap (0840)

 • Brott mot 13 kap., allmänfarlig ödeläggelse, sabotage inkl. grovt, kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage, underlåtenhet att avvärja allmän fara (1304)

 • Smitning trafikolycka (3006)
 • Insiderbrott m.m. (5076)
 • Obehörigt röjande av insiderinformation (5077)
 • Otillbörlig marknadspåverkan (5033)
 • Åsidosättande av rapportering i samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan (5034)
 • Vapenlagen, olaga innehav av pistol, revolver eller kulsprutepistol (4007)
 • Vapenlagen, olaga innehav av jaktvapen (4008)
 • Vapenlagen, olaga innehav av annat vapen (4009)
 • Vapenlagen, annat brott mot vapenlagstiftningen (4010)

 • Övriga brott mot utlänningslagen (4027)

 

Övriga förändringar

 • Lydelsen för brottskoder gällande ärekränkningsbrott är ändrad från ”Ärekränkningsbrott” till ” Ärekränkningsbrott; förtal, förolämpning, förtal av avliden”.
 • Lydelsen för brottskoder gällande Trafikbrottslagen, smitning är ändrad från ”Smitning trafikolycka” till ”Smitning från trafikolycksplats”.
 • Definition på yrkesmässig godsbefordran (brottskod 9803 och 9804) har förtydligats med ett tillägg om vikt på fordonet.
 • Lydelser för brottskoder 4025 och 4026 är ändrad från ”Hjälp till utlänning att illegalt resa ut från Sverige eller komma in i Sverige eller annat land” till ”Människosmuggling”, och från ”I vinstsyfte planlägger eller organiserar verksamhet som främjar att utlänningar reser ut från Sverige eller till Sverige utan pass eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige” till ”Organiserande av människosmuggling”.
 • Lydelse för Kontakt med barn i sexuellt syfte BrB 6 kap. 10 a § är ändrat till Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte i Klassificering av brott.
 • Begreppet snatteri är ändrat till ringa stöld under Stöld, rån och andra tillgreppsbrott, 8 kap. brottsbalken.


Se även Riktlinjer för antalsräkning av brott


Fakta om publikationen

Publikationsår: 2017
Version 6.0

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-745

Kundkorg

Summa: