Nationella trygghetsundersökningen 2016

Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I NTU 2016 redovisas resultaten för den elfte undersökningen tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Underlaget utgörs av knappt 12 000 personer som genom telefonintervjuer och via enkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. NTU belyser frågeställningar som: Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i storstad eller på landsbygd? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen?

Fakta om publikationen

URN:NBN:SE:BRA-686
ISBN 978-91-87335-80-8
ISSN: 1100-6676

Rapport: 2017:1

© Brottsförebyggande rådet 2017
Författare: Carl Command, Emelie Hambrook, Sanna Wallin,
Sara Westerberg, Åsa Irlander Strid och Thomas Hvitfeldt

Kundkorg

Summa: