Förstärkt stöd till – och samordning av – det lokala brottsförebyggande arbetet

Redovisning av ett regeringsuppdrag

Brå har fått i uppdrag av regeringen att beskriva hur utvecklingsbehoven ser ut i det lokala brottsförebyggande arbetet och hur ett förstärkt stöd och samordning av det skulle kunna utformas. Regeringen vill också veta bland annat hur en särskild samordnare för det brottsförebyggande arbetet skulle kunna knytas till Brå.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brå har vid flera tillfällen inventerat och utvärderat det lokala brottsförebyggande arbetet och återkommande konstaterat att det finns behov av ett fortsatt och förstärkt statligt stöd till lokala aktörer.

Med utgångspunkt i de senaste studierna och inventeringarna av de lokala behoven och i en genomgång av det befintliga stödet bedömer Brå att följande behov finns:

  1. Höjd lägstanivå om grunderna i det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet. Det finns ett stort behov av grundläggande brottsförebyggarkunskap samt metod- och processtöd för att öka förmågan att gemensamt lösa, eller bidra till lösningar på, lokala brottsproblem.
  2. Mer utveckling och innovation. Det lokala brottsförebyggande arbetet har i viss mån stagnerat. Såväl gamla som nya problem möts ofta med gamla lösningar. Det behövs resurser och mod för att våga ta tillvara nya idéer, prova och utvärdera dem. Både innehåll och kvalitet behöver utvecklas.
  3. Höjd prioritet och samordning. Eftersom det inte finns en entydig och generell lagstadgad skyldighet för kommuner att arbeta brottsförebyggande, finns det på vissa håll stora svårigheter att få gehör hos beslutsfattarna för arbetet och framför allt det kunskapsbaserade arbetssättet. I praktiken ges inte förutsättningarna för att kunskapsbaserade och effektiva arbetssätt ska kunna bedrivas. Kommunerna och Polisen måste därför stimuleras att ta ett större ansvar för och höja prioriteten i sitt brottsförebyggande arbete.

Det finns också ett behov av samordning av nationella insatser och tydligare budskap till den lokala nivån som ger arbetet högre prioritet.Brås förslag för att tillmötesgå behoven är

  • att det stöd som myndigheten Brå ger i dag förstärks och utgör den nationella stöd-och samordningsfunktionen för lokalt brottsförebyggande arbete i Sverige
  • att det till den nationella stöd- och samordningsfunktionen knyts en särskild samordnare för brottsförebyggande arbete som utses av regeringen
  • att det till den särskilda samordnaren knyts en samrådsgrupp bestående av SKL, Polisen och Brå samt ett nätverk för myndigheter som ger stöd till det lokala brottsförebyggande arbetet
  • att det inrättas brottsförebyggande samordnare vid landets länsstyrelser.

Det stöd som ges i dag med bland annat vägledande handböcker, konferensen Råd för framtiden och ekonomiskt stöd fortsätter, men kommer i den nya nationella stöd- och samordningsfunktionen att utökas med ytterligare uppgifter. Funktionen kommer att vägleda och ge praktiskt stöd till den särskilda samordnaren, utveckla en utbildningssatsning, ge processtöd i typkommuner och bedriva utvecklingsarbete i särskilt utvalda fokusområden med mera.

Den särskilda samordnaren ska höja prioriteten på de brottsförebyggande frågorna lokalt, samordna det nationella stödet och främja utvecklingen av arbetet genom att länka samman aktörer som behöver varandra för att föra arbetet framåt. De regionala samordnarna vid länsstyrelserna erbjuder nätverksträffar, utbildar och stimulerar regional samverkan. Det brottsförebyggande arbetet och stödet till det arbetet på nationell, regional och lokal nivå, ska utgå från gemensamma utgångspunkter och vara kunskapsbaserat.

Brå bedömer att det även efter att regeringen har tagit fram sitt aviserade nationella brottsförebyggande program kommer att finnas ett behov av utökning av den nationella stöd- och samordningsfunktionen vid Brå med en kanslifunktion för att implementera programmet. Det är också Brås bedömning att stöd- och samordningsfunktionen och Brå som helhet ska kunna ges fler uppdrag för att stödja utvecklingen runt specifika och angelägna brottsområden, för att göra specialanalyser och för att vid behov ta fram nationella kampanjer om brottsförebyggande arbete gentemot allmänhet eller exempelvis vissa yrkesgrupper.

Fakta om publikationen

URN:NBN:SE:BRA-630

© Brottsförebyggande rådet 2015

Kundkorg

Summa: