Utsatthet för brott 2014

Utsatthet för brott 2014

Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2015

Den här rapporten innehåller resultaten om utsatthet för brott under 2014. Det är ett delresultat från den kommande rapporten NTU 2015 – om utsatthet, otrygghet och förtroende, som publiceras i januari 2016.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Under 2014 utsattes 11,3 procent av befolkningen i åldern 16–79 år för någon eller några av de brottstyper som i den här undersökningen kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier. Det är en minskning jämfört med föregående år (2013 var andelen 12,7 %), men en återgång till ungefär samma nivå som uppmättes åren innan.

Undersökningen visar att 9,1 procent av hushållen utsattes för bilstöld, stöld ur eller från fordon, cykelstöld eller bostadsinbrott (kallat egendomsbrott mot hushåll) under 2014. Utsattheten för dessa brott har minskat i princip successivt sedan 2006 (då andelen var 12,6 %).

Det är vanligast att bli utsatt för brott som kan anses vara mindre allvarliga, som trakasserier och cykelstöld (4,0 respektive 6,1 %), medan det är mindre vanligt att bli utsatt för grövre brott, som personrån, allvarlig misshandel och sexualbrott (omkring 1 %).

De brott mot enskild person som haft tydligast utveckling sedan undersökningen inleddes är misshandel och bedrägerier. Andelen utsatta för misshandel har minskat under perioden 2005–2014, från 2,7 till 2,1 procent. För bedrägeri har det däremot skett en ökning från 2,4 till 3,1 procent under perioden 2007–2014. När det gäller egendomsbrott mot hushåll är det främst bilstöld och stöld ur och från fordon som uppvisar en trend; andelen utsatta har minskat påtagligt under perioden 2006–2014 (0,9–0,2 % respektive 5,0–2,6 %).

Mer än hälften av brotten i undersökningen uppges inte vara anmälda till polisen. Sexualbrott, trakasserier och hot anmäls i minst utsträckning medan bostadsinbrott anmäls i störst utsträckning.

Hur många gånger man utsätts för brott under ett år är mycket ojämnt fördelat i befolkningen. Medan majoriteten av dem som blivit utsatta för brott uppger att det skedde vid ett enstaka tillfälle, rapporterar en liten del av befolkningen hög upprepad utsatthet. När det gäller utsatthet för brott mot enskild person var det drygt 1 procent av befolkningen som utsattes för över hälften av händelserna under 2014.

Utsattheten är ojämnt fördelad sett till andel utsatta personer i olika grupper i befolkningen. Den mest utsatta gruppen är unga kvinnor (16–24 år) där utsatthet för brott mot enskild person är nästan dubbelt så hög som hos den övriga befolkningen. Unga män är däremot den grupp som har högst utsatthet för misshandel (4,8 %) och att utsatthet för trakasserier är vanligast bland ensamstående med barn (9,4 %).

När män utsätts för brott som hot och misshandel är gärningspersonen oftast en okänd person och brottet sker ofta på allmän plats. När kvinnor utsätts för samma typ av brott är gärningspersonen oftare en bekant eller en närstående, och brottsplatsen är oftare hemmet eller arbetsplatsen. Att den utsatta och/eller gärningspersonen varit påverkade av alkohol eller droger vid hot eller misshandel är betydligt vanligare i fall där män varit utsatta än då kvinnor varit det.

Fakta om publikationen

Författare: Thomas Hvitfeldt och Åsa Irlander Strid
Publikationsår: 2015

URN:NBN:SE:BRA-622
ISSN: 1100-6676

Kundkorg

Summa: