Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2015-2018)

Centrala prognoser för perioden 2015—2018

I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

Bilagor

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Sedan 2008 samarbetar Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att på regeringens uppdrag ta fram prognoser. Sedan 2013 ingår även Ekobrottsmyndigheten i samarbetet. Brå har i uppdrag att stödja de andra myndigheterna så att analysmetoderna håller hög kvalitet. Arbetsmodellen som tillämpas innebär att myndigheterna samarbetar nära men ansvarar för sina egna prognoser.

Prognoser för åren 2015–2018

Prognoserna pekar åt att flödet i rättsväsendet kommer vara oförändrat eller minskande de närmsta åren.

  • Polisen: Prognosen är att antalet inkomna ärenden öka med cirka 2 procent. Antalet ärenden redovisade till åklagare prognosticeras minska med cirka 15 procent
  • Åklagarmyndigheten: Prognosen är att antalet inkomna brottsmisstankar minskar med cirka 1 procent och antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut ökar med cirka 1 procent.
  • Ekobrottsmyndigheten: Prognosen är att antalet inkomna ekobrottsärenden prognosticeras öka med cirka 6 procent och antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut minskar med cirka 38 procent. (Notera att 2014 års utfall var mycket högt - utfallet fördubblades jämfört med föregående år på grund av ett enskilt ärende om ca 9 000 brottsmisstankar).
  • Sveriges Domstolar: Prognosen är att antalet inkomna och avgjorda brottmål kommer vara oförändrat
  • Kriminalvården: Prognosen är att medelantalet häktade minskar med cirka 1 procent. Medelantalet fängelsedömda prognosticeras minska med cirka 11 procent och medelantalet klienter i frivården minska med cirka 9 procent. Totalt prognosticeras medelantalet klienter i Kriminalvården minska med cirka 9 procent.

Fakta om publikationen

Författare: Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården
Publikationsår: 2015
Antal sidor: 76
Publikationsnummer: ISBN 978‐91‐86903‐32‐9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-

Kundkorg

Summa: