Omslaget till rapporten Vårdnadshavare i förhör och huvudförhandling

Vårdnadshavare i förhör och huvudförhandling

En studie av deras närvaro och betydelse för unga misstänktas rättsprocesser

Brå har av regeringen fått i uppdrag att undersöka hur ofta vårdnadshavare närvarar i rättsprocessen då deras barn i åldrarna 15–17 år misstänks för brott.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Unga i åldern 15–17 år är straffrättsligt ansvariga för sina handlingar och kan därför bli föremål för brottsutredning, åtal, dom och påföljd. Samtidigt är de barn som behöver vägledning av vårdnadshavare, inte minst i en rättsprocess. Det handlar vid sidan om praktiskt och mänskligt stöd, om att föräldrar och andra vårdnadshavare anses kunna bidra till att påverka de unga att inte begå ytterligare lagbrott. Vid sidan om denna brottsförebyggande funktion nämns ibland rättssäkerhetsaspekten; att vårdnadshavare vid medverkan kan vaka över att den unges rättigheter tas tillvara.

I undersökningen används huvudsakligen tre empiriska material. Den övergripande statistiska bilden av vårdnadshavares närvaro och betydelse för den unge och rättsprocessen belyses utifrån drygt 400 förundersökningsprotokoll. Närmare 800 enkäter har besvarats av professionella som möter unga och deras vårdnadshavare i samband med deras rättsprocesser. Vidare har intervjuer genomförts med sammanlagt 24 advokater, domare, poliser och socialsekreterare samt med sju unga som dömts för brott.

Fakta om publikationen

Författare: Olle Westlund, Sara Merenius
Publikationsår: 2014
Antal sidor: 98

Rapport: 2014:11
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-26-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-549

Kundkorg

Summa: