Omslaget till rapporten Skärpta straff för allvarliga våldsbrott

Skärpta straff för allvarliga våldsbrott

Utvärdering av 2010 års straffmätningsreform

Denna studie undersöker vilket genomslag straffmätningsreformen 2010 har fått. Har straffnivån för allvarliga våldsbrott skärpts, har spännvidden vid straffvärdebedömningen ökat och har återfallskärpningen fått en mätbar effekt?

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Att bestämma påföljd och mäta ut straff för ett begånget brott fodrar en mängd överväganden. Vad som är lämpliga straffnivåer är också återkommande föremål för debatt i både kriminalpolitik och forskning, inte minst ifråga om våldsbrott. År 2010 trädde ett antal lagändringar i kraft med syfte att generellt höja straffen för allvarliga våldsbrott och grovt vållande till annans död, öka spännvidden i straffvärdebedömnigen samt skärpa straffen vid återfall.

I denna rapport utvärderas reformen genom statistiska analyser av lagföringsuppgifter, granskning av domar samt intervjuer med åklagare och domare. Det visar sig att reformen i många delar fått den av lagstiftaren avsedda effekten; straffen för de allvarligaste våldsbrotten har skärpts. I rapporten läggs särskilt fokus på grov misshandel, men den innehåller även analyser av hur straffnivåerna utvecklats mellan år 2000 och 2012 för flera andra allvarliga våldsbrott.

Fakta om publikationen

Författare: Klara Hradilova Selin, Sven Granath
Publikationsår: 2014
Antal sidor: 98

Rapport: 2014:6
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-22-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-543

Kundkorg

Summa: