Utsatthet för brott år 2012

Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2013

I den här publikationen redovisas utsattheten för brott under 2012, liksom hur utsattheten utvecklats sedan 2005.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Sammanfattning

De flesta i befolkningen inte har utsatts för något brott under 2012, och den andel som drabbas har minskat något sedan 2005. Det är dock viktigt att notera att utsattheten är hög i vissa grupper och att den är koncentrerad till ett mindre antal personer i befolkningen.

Andelen personer i befolkningen som uppger att de utsatts för brott har minskat de senaste sju åren. 2012 uppgick de till 22 procent, vilket kan jämföras med 26 procent 2005. Det är framför allt utsatthet för trakasserier, stöld ur/från fordon och bilstölder som har minskat.

Det är vanligast att utsättas för brott som kan anses vara mindre allvarliga, såsom trakasserier och cykelstöld (4–6 %), medan det är mindre vanligt att utsättas för grövre brott, som personrån, allvarlig misshandel och sexualbrott (omkring 1 %). Mer än hälften av dem som utsätts för brott uppger att de inte anmält händelsen till Polisen. Sexualbrott och trakasserier anmäls i minst utsträckning medan stöldbrott, som bostadsinbrott och stöld ur eller från fordon, anmäls i störst utsträckning.

Utsattheten är ojämnt fördelad sett till andel utsatta personer i olika grupper i befolkningen. Den mest utsatta gruppen är unga vuxna (20–24 år) där utsatthet för brott mot enskild person (till exempel misshandel, personrån, sexualbrott) är nästan dubbelt så hög som i den övriga befolkningen. När man studerar särskilda brottstyper noteras att unga män är den grupp som har högst utsatthet för misshandel (7 %) och att utsatthet för hot är vanligast bland unga kvinnor (7 %).

Ensamstående föräldrar är också en grupp med hög utsatthet, och här noteras en särskilt hög utsatthet för trakasserier (6 %). Hur många gånger man utsätts för brott under ett år är också mycket ojämnt fördelat i befolkningen. Medan majoriteten av dem som utsätts för brott uppger att det skedde vid ett enstaka tillfälle, rapporterar en liten del av befolkningen hög upprepad utsatthet. När det gäller utsatthet för misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri och trakasserier under 2012 var det ungefär 1 procent av befolkningen som utsattes för över hälften av händelserna.

När kvinnor utsätts för brott som hot, misshandel och trakasserier är gärningspersonen ofta en bekant eller en närstående, och brottsplatsen är ofta hemmet eller arbetsplatsen. När män utsätts för den typen av brott är gärningspersonen oftast en okänd person och brottet sker oftare på allmän plats. Att den utsatta och/eller gärningsperson varit påverkade av alkohol eller droger vid hot eller misshandel är betydligt vanligare i fall där män varit utsatta än då kvinnor varit det.

Fakta om publikationen

Författare: Emelie Färdeman, Thomas Hvitfeldt och Åsa Irlander
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 56

ISSN: 1100-6676
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-524

Kundkorg

Summa: