Målgruppsanpassning av kriminalstatistiken

Brå har fått i uppdrag att arbeta med en målgruppsanpassning av kriminalstatistiken så att denna kan tillgodose fler användningsområden än idag.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
Brå har under året genomfört en intervjustudie med rättsväsendets myndigheter och andra initierade användare av kriminalstatistiken. Genom intervjuerna har Brå erhållit djupare kunskap om hur och för vad kriminalstatistiken används samt en förståelse för hur statistiken ska utvecklas för att bättre svara upp mot användarnas behov. I studien har ett särskilt fokus legat på användningen av kriminalstatistiken i uppföljningen av rättsväsendets verksamheter, i enlighet med regeringens uttalade intentioner för utvecklingen. Resultaten från studien som presenteras i denna rapport ska ses som ett första steg i arbetet med att målgruppsanpassa kriminalstatistiken. Det kommer att användas som ett underlag för den fortsatta utvecklingen av statistiken.

Brå fick i regleringsbrevet för 2012 i uppdrag att vidta förberedelser för att kunna tillvara den potential som rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) kommer att innebära i form av möjligheter att t.ex. utveckla ny löpande verksamhetsrelevant statistik, nya typer av indikatorer och nya former för verksamhetsuppföljning. Detta uppdrag förnyades (något omformulerat) i regleringsbrevet för 2013.

Fakta om publikationen

Författare: Anders Eklund, Henrik Hellborg
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 33

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-501

Kundkorg

Summa: