Förebygga illegal utförsel av kulturföremål

Tillståndsansökningarna för utförsel av äldre kulturföremål tenderar att minska. Brå har studerat utförselregleringen i syfte att ge förslag för att öka ansökningarna.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Enligt kulturminneslagstiftningen krävs tillstånd för att föra ut vissa äldre kulturföremål ur Sverige. Den som för ut sådana föremål utan tillstånd kan dömas för smuggling. Utförselregleringen syftar till att skydda det nationella kulturarvet. Det är emellertid svårt att uppskatta omfattningen av illegal utförsel av kulturföremål. Brotten är svåra att upptäcka. Dessutom sker åtskilliga brott snarare av okunskap än genom ett medvetet
förfarande.

Riksantikvarieämbetet har noterat att antalet ansökningar om utförseltillstånd tenderar att minska. Syftet med rapporten är att öka antalet ansökningar. Många länder har liknande regelverk som det svenska. Reglerna kan dock uppfattas som nationalistiska. I rapporten ges utrymme för olika röster som presenterar alternativa modeller än den befintliga, både för att öka den internationella spridningen av äldre kulturföremål och för att behålla dem inom landet. Föreliggande rapport är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Brottsförebyggande rådet och handlar om illegal export och utförsel av äldre kulturföremål. Slutsatserna och rekommendationerna i rapporten är Brås egna.

Fakta om publikationen

Författare: Hanna Sofia Johansson, Lars Korsell
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 114

Rapport: 2012:10
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-94-0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-480

Kundkorg

Summa: