Lekmannaövervakare inom frivården

Lekmannaövervakare är en central del av frivårdens verksamhet. Övervakarna ska fungera som både stöd och kontroll för klienterna och spelar en viktig roll för innehållet i övervakningen. Brå har utvärderat frivårdens användande av lekmannaövervakare.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
En stor del av frivårdens arbete bygger på frivilliga krafter i form av lekmannaövervakare. Syftet med lekmannaövervakare är att ge övervakningen en mer medmänsklig karaktär och möjliggöra en vardaglig tätare kontakt med klienten än vad som är möjligt för kriminalvården. Lekmannamedverkan inom kriminalvården innebär också vinster genom att medborgarna blir delaktiga och den ger lekmännen insikt i hur rättsväsendet fungerar och hur de dömda lever.

Brottsförebyggande rådet har haft i uppdrag av regeringen att utvärdera systemet med lekmannaövervakare inom frivården. Utvärderingen ska beskriva hur lekmannaverksamheten fungerar och vad det finns för förbättringsmöjligheter. Med denna studie avrapporteras uppdraget. Den bygger på intervjuer med handläggare på sex frivårdskontor och tolv lekmannaövervakare, enkätsvar från 1 201 lekmannaövervakare och 236 klienter samt registerdata och litteratur.

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Kindgren
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 95

Rapport: 2012:9
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-93-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-477

Kundkorg

Summa: