Polisens strategiska brottsförebyggande arbete

Återrapportering av regeringsuppdrag

En beskrivning av Polisens brottsförebyggande arbete och förslag på hur det kan utvecklas. Utgiven i samarbete med Rikspolisstyrelsen.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet och Rikspolisstyrelsen i uppdrag att beskriva polisens strategiska brottsförebyggande arbete och föreslå hur det kan utvecklas. I uppdraget ingår att analysera vilket kunskapsstöd som polisen behöver i det brottsförebyggande arbetet, bedöma polisens metodstöd samt se hur Brå kan möta dessa behov. Dessutom har Brå i samråd med RPS, inom ramen för ingångna samverkansöverenskommelser mellan polismyndigheter och kommuner, stimulerat och påbörjat utvärderingar av lokala brottsförebyggande projekt som bedöms vara särskilt intressanta.

I arbetet har Brå och RPS också beaktat de synpunkter på det brottsförebyggande arbetet och kunskapsstödet till detta som Riksrevisionen lämnat i rapporten Polisens brottsförebyggande arbete — har ambitionerna uppnåtts? (RiR 2010:23).  Särskild vikt har lagts vid betänkandets kritik av att polisens definition av brottsförebyggande arbete är alltför vid och diffus, varför en ny definition av polisens brottsförebyggande arbete har utarbetats. Syftet med den nya definitionen är att den tydligt ska avgränsa den brottsförebyggande verksamheten från polisens övriga arbetsuppgifter. Den ska också vara operativt användbar, kunna försvaras teoretiskt samt ge goda förutsättningar för att kunna mäta och bedöma resultatet av arbetet.

I polislagen (1984:387) anges att polisen ska samarbeta med andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör polisens arbete. Inom det brottsförebyggande arbetet är samverkan särskilt viktig för att skapa en helhetsbild av de lokala problemen och deras orsaker och för att få till stånd effektiva brottsförebyggande insatser. Mot denna bakgrund har Brå och RPS kartlagt och analyserat de lokala samverkansöverenskommelserna mellan polisen och kommunerna i syfte att se hur det arbetet har utvecklats. En sammanfattning av resultatet ges i rapporten, och en längre redovisning återfinns i bilaga 4.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2011

URN:NBN:bra-464

Kundkorg

Summa: