Rättsväsendets kapacitetsbehov åren 2010-2013

Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården lämnade den 29 januari in prognoser i en gemensam rapport över det framtida kapacitetsbehovet till regeringen. Brottsförebyggande rådet (Brå) har gett myndigheterna stöd i arbetet.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Gemensam bedömning

Myndigheterna i rättsväsendet länkas samman i en rättskedja, vilket innebär att verksamheterna påverkar varandra. Förändringar av ärendetillströmning, prioriteringar eller produktivitet i tidiga led i rättskedjan, får konsekvenser i senare led. Myndigheterna har samordnat prognosarbetet för att förbättra möjligheterna att bedöma rättsväsendets kapacitetsbehov.

Prognoserna ger en bild av kapacitetsbehovet för år 2010 till år 2013, från inflödet av ärenden till Polisen, till platsbehovet i Kriminalvården.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2010

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-416

Kundkorg

Summa: