Rapportomslag 2007 års reform av utslussning i kriminalvården

2007 års reform av utslussning i kriminalvården

Övergången från anstalt till frihet är kritisk när det gäller intagnas möjligheter att avhålla sig från brott efter ett verkställt fängelsestraff. Det är därför viktigt att så långt som möjligt förbereda de intagna för livet efter frigivningen. Detta är Brå:s andra delrapport om hur de intagna påverkas av olika utslussningsåtgärder.  
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Utökad målgrupp för flera åtgärder

En viktig del i arbetet med att förbereda intagna för frigivning är möjligheten till utslussning. Som ett led i strävan att utvidga möjligheterna till utslussning infördes den 1 januari 2007 en rad ändringar i kriminalvårdslagen (1974:203). Bland annat utvidgades målgruppen för IÖV-utsluss, numera kallad utökad frigång, där klienterna får vistas hemma med elektronisk fotboja. Ändringarna i lagen syftade också till att ge fler intagna missbrukare vård på behandlingshem före den villkorliga frigivningen. Slutligen inrättades också så kallade halvvägshus för de personer som inte motsvarar urvalskriterierna för de andra utslussningsåtgärderna.

Brå har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera reformen i den del som gäller utslussning. Uppdraget har delats i tre delar. I den första delen, som redovisades till Justitiedepartementet den 1 september 2008, utvärderades implementeringen av de tre nya utslussningsformerna, vårdvistelse, utökad frigång och vistelse i halvvägshus. I denna den andra delrapporten redovisas hur de intagnas sociala situation påverkas av utslussning genom utökad frigång och vistelse i halvvägshus. I den avslutande tredje delrapporten kommer en återfallsanalys göras.

Rapporten vänder sig främst till regering och riksdag, Kriminalvården samt andra aktörer inom rättsväsendet. 

Fakta om publikationen

Författare: Erik Sundström
Publikationsår: 2009

Rapport: 2009:18
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-374

Kundkorg

Summa: