Förebyggande av våld i offentlig miljö

Slutrapport

Enligt ett regeringsuppdrag 2006 skulle Brå, i samverkan med Rikspolisstyrelsen (RPS), ägna sig åt kunskaps- och metodutveckling avseende arbetsmetoder för att förebygga våld i offentlig miljö. RPS skulle tillse att arbetsmetoderna genomfördes av lämpliga polismyndigheter varefter de skulle utvärderas av Brå. Uppdraget delredovisades för regeringen 2008 och uppdraget slutredovisas i och med denna rapport i juni 2009.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Misshandelsbrott och personrån i fokus

Uppdraget för projektet "Förebyggande av våld i offentlig miljö" avgränsades till att avse förebyggande insatser mot misshandelsbrott utomhus samt personrån. Då fokus i uppdraget har varit på polisiära insatser — antingen enskilt eller tillsammans med andra aktörer — har projektet också avgränsats till att avse de offentliga miljöer där polisen arbetar eller har förutsättningar att arbeta.

Inom projektet har tre arbetsmetoder prövats varav en är den så kallade Kronobergsmodellen som är en metod för att förebygga att ungdomar berusar sig och hamnar i våldssituationer i offentliga miljöer. Övriga metoder som prövats är kameraövervakning i offentlig miljö och förstärkt polisiär krogtillsyn.

Fakta om publikationen

Författare: Susanne Axbom, Marie Johansson Meinke
Publikationsår: 2009

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-362

Kundkorg

Summa: