Rapportomslag Motverka otillåten påverkan

Motverka otillåten påverkan

En handbok för myndigheter om att förebygga trakasserier, hot, våld och korruption. Uppdaterad februari 2009.

Tjänstemän möter trakasserier, hot och våld i arbetet. De utsätts också för mutförsök. Dessa former av otillåten påverkan är inte enbart ett arbetsmiljöproblem utan inverkar också på myndigheternas funktionssätt och är därför i förlängningen en demokratifråga. I denna handbok behandlas det som vi kallar otillåten påverkan.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Förebygg, agera och följ upp

Med otillåten påverkan menas trakasserier, hot, våld och korruption som syftar till att påverka myndighetsutövningen.

I del 1 diskuteras olika typfall av otillåten påverkan. Potentiella gärningspersoner delas in i fyra olika grupper, och olika exempel på situationer där man kan utsättas för otillåten påverkan tas upp, till exempel förhandlingar och besök på arbetsplatsen, möten utanför arbetsplatsen, som förrättningar och kontroller samt telefonsamtal och brev.

Handbokens del 2 innehåller råd om hur myndigheterna kan arbeta mot otillåten påverkan på tre plan:

  • Förebygga otillåten påverkan
  • Agera akut när otillåten påverkan inträffar
  • Följa upp och ge stöd efter otillåten påverkan

Motverka otillåten påverkan har producerats på initiativ av Brå och Utvecklingsrådet för den statliga sektorn för att ge myndigheterna och deras personal ett verktyg i deras arbete mot otillåten påverkan.

Fakta om publikationen

Författare: Karolin Wallström, Lars Korsell, Eva R Andersson
Publikationsår: 2009

Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-08-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-363

Kundkorg

Summa: