Rapportomslag Nationella trygghetsundersökningen 2008

Nationella trygghetsundersökningen 2008

Om utsatthet, trygghet och förtroende

Den nationella trygghetsundersökningen (NTU) belyser frågeställningar om svenska folkets förtroende för polisen, hur många som känner sig otrygga i sitt bostadsområde och hur ofta brottsutsatta personer verkligen anmäler brottet.
ISBN: 978-91-86027-19-3
Pris för tryckt rapport 206 SEK inkl. moms
Lägg till

Brås nationella trygghetsundersökning

I rapporten presenteras resultat både på nationell och på regional nivå, med redovisningar om utsatthet för brott, trygghet och förtroende i Sveriges olika län och i 34 av landets kommuner. Nytt för årets rapport är ett kapitel som lite mer ingående än tidigare redogör för brottsoffers erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

NTU är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning, och i denna publikation redovisas resultaten för den tredje undersökningen, NTU 2008, tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare års undersökningar. Underlaget utgörs av nära 15 000 personer som i telefonintervjuer svarat på frågor om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och upplevelser av trygghet.

Observera: Statistiska centralbyrån (SCB) levererar registeruppgifter för respondenterna i NTU. För 2008 har man levererat data vad gäller föräldrars födelseland som innehåller felaktiga värden, vilket lett till att en del av informationen som redovisas uppdelad på svensk/utländsk bakgrund varit felaktig. I den digitala rapporten som kan laddas ner här är dock samtliga värden korrekta. Resultaten i övrigt berörs inte av det ovan nämnda.

Se även Nationella trygghetsundersökningen 2008 - teknisk rapport

Fakta om publikationen

Författare: Jennie Wigerholt, Åsa Irlander
Publikationsår: 2009

Rapport: 2009:2
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-19-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-347

Kundkorg

Summa: